Bilde av prosjektdeltakerne i Erasmus+-prosjektet TRAMIG og interessenter på møte ved OsloMet

Europeisk samarbeid vil sikre god opplæring av tolker

OsloMet deltar i et Erasmus+-prosjekt som vil styrke tolkens praksis, status og rolle gjennom bedre opplæringsprogrammer.

– Norge har gjort mye for å heve statusen til tolking i offentlig sektor, gjennom både utdanning, autorisasjonsprøve, tolkeregister, tolkebrukeropplæring – altså kurs for de som skal kommunisere via tolk, og den nye tolkeloven, som har vært på høring denne våren. Dette er noe av bakgrunnen for at vi ble spurt om å være med i dette Erasmus+-prosjektet, forteller professor Hanne Skaaden ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Skaaden og hennes kollega, førsteamanuensis Tatjana Radanovic Felberg, deltar i prosjektet TRAMIG (Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation). Prosjektet ledes av Universitetet i Ljubljana i Slovenia, og har også deltakere fra Hellas og Italia. 

Blant målene til TRAMIG-prosjektet er å definere forslag til yrkesstandarder og kvalifikasjoner for tolker i deltakende land hvor dette ikke allerede er definert. Prosjektet vil også lage nettbaserte opplæringsmoduler for de lærerne og assistentene som skal undervise eller lære opp tolker. Gjennom dette, ønsker prosjektet å bidra til et langsiktig mål om bedre inkludering av migranter.
På prosjektets første arbeidsmøte ved OsloMet i juli, møttes de deltakende institusjonene for å utveksle kunnskap konkrete metoder for tolkeopplæring.

– Vi er allerede i gang med å utforme opplæringsmoduler for de som skal lære opp tolker. OsloMet hjelper oss på dette arbeidsmøtet med sin erfaring i tolkeundervisning, blant annet undervisning gjennom rollespill og kombinasjonen av nettbasert læring og læring i personlige møter, fortalte prosjektlederen, professor Nike Kocijančič Pokorn fra Universitetet i Ljubljana i sin presentasjon.

Tolken påvirker andre profesjoner

Skaaden og Felberg fra OsloMet forklarer at i samarbeidslandene Slovenia, Hellas og har tolker lavere status enn i Norge. Mange av dem jobber gratis, og mange mangler formell utdanning. Landene har derfor en større jobb foran seg når det gjelder profesjonaliseringen av tolking i offentlig sektor. 

– For flere av deltakerlandene er migrasjon i stor skala nye nytt. Hellas, Italia og Slovenia har først opplevd dette de siste årene. Landene har ikke hatt et like godt utviklet system for utdanning av tolker til offentlig sektor som det Norge har, og OsloMet er eneste deltakende institusjon som har bachelorutdanning i Tolking i offentlig sektor, forklarer Felberg.

– Når prosjektet nå møtes ved OsloMet, er vi blant annet opptatt av å presentere «den norske modellen» for tolkeutdanning, og å diskutere hvordan tolken påvirker andre profesjoners integritet, sier hun, og utdyper:
– Leger, advokater, politi og andre aktører i offentlig sektor har ansvar for sin del av samtalen i situasjoner der det er behov for tolk. Plikten til å kommunisere på tvers av språkbarrierer, ligger hos de offentlige tjenestene. Tolken tolker både for denne offentlige aktøren, og for personen som bruker tjenestene. 

– Tolkingens kvalitet påvirker slik begge parter i samtalen. Utilstrekkelig kvalitet vil kunne gå utover den ansvarlige fagpersonens profesjonelle integritet, og slik hindre tilgang til likeverdige tjenester, understreker Skaaden. 
– I dette prosjektet er vi derfor opptatt av å bidra til å synliggjøre hvordan tolkingen påvirker etablerte profesjoners arbeid.

Involvering av lokale interessenter 

En viktig del av Erasmus+prosjektet er møter med interessenter – brukere og formidlere av tolketjenester lokalt og regionalt. Et slikt møte med interessenter ble arrangert under prosjektmøtet ved OsloMet. Møtene med interessenter skal sikre dialog med brukerne av tolketjenester, slik at det prosjektet leverer av standarder for kvalifisering og opplæringsmoduler, skal være tilpasset nasjonale og regionale behov. 

De eksterne deltakerne på møtet ved OsloMet representerte blant annet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Oslo tingrett, NAV, Folkehelseinstituttet og Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus. Interessentene deltok i erfaringsutveksling med prosjektdeltakerne og holdt også egne presentasjoner.

Leder for språkenheten i UDI, Lena Grønland, trakk blant annet fram hvordan tolkeutdanningen ved OsloMet tar hensyn til UDIs erfaringer med arbeid med tolker i utformingen av emner til studieprogrammet. 

Tilsvarende møter med interessenter skal også arrangeres i de andre deltakerlandene.

Om prosjektet

Det toårige Erasmus+-prosjektet TRAMIG (Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation) (tramig.eu) har finansiering for perioden 2019-2021. I prosjektet deltar: 

Deltakerne fra OsloMet er førsteamanuensis Tatjana Radanovic Felberg og professor Hanne Skaaden, begge fra Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

TRAMIG har fått støtte gjennom det tredje hovedtiltaket i EUs Erasmus+-program, som går på samarbeid om politikkutvikling (Support for Policy Reform).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 04.07.19 | Siv Tonje Håkensen