Portrett av Elisabeth Ugreninov

Elisabeth Ugreninov: – Jeg har nok alltid vært en forskerspire

Forskerprofil: NOVA-forsker Elisabeth Ugreninov (46) kaller det et privilegium å få jobbe som forsker. Nå er hun prosjektleder for drømmeprosjektet sitt. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Elisabeth Ugreninov (46) er forsker II med doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun tilhører forskningsgruppen for helse- og velferdsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Hva er du spesielt opptatt av som forsker?

Mitt interesseområde er arbeidsmarkedet og spesielt hvilke forhold som hindrer eller bidrar til god arbeidsinkludering av sårbare eller marginale grupper. Jeg er nok mest opptatt av hvordan individer handler ut fra sine muligheter, og hvordan deres handlinger påvirkes av mulige konsekvenser og konteksten de opererer i. Jeg synes det er veldig spennende å benytte registerdata og eksperimenter for å studere arbeidsinkludering og yrkesdeltakelse, og spesielt hvordan politiske endringer kan påvirke disse forholdene. 

Det å være forsker er et privilegium. Jeg kan bruke arbeidstiden min på å lære noe nytt samtidig som jeg bidrar til å øke kunnskapen hos personer som jobber med å bedre inkludering og arbeidsvilkår for sårbare grupper – Elisabeth Ugreninov

Kan du fortelle litt om ditt nåværende prosjekt, og hva du/dere ønsker å oppnå med det?

Jeg er involvert i tre spennende prosjekter, finansiert av Norges forskningsråd, om funksjonshemning og inkludering innenfor ulike arenaer. Jeg er prosjektleder for HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Dette er en studie av alle de viktigste trinnene i en ansettelse, fra vurdering av jobbsøknader til beslutning om hvem som ansettes. I prosjektet sammenlignes forholdene i Norge, Sverige, Danmark og USA. Formålet med prosjektet er å bidra med mer og bedre kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere som har nedsatt funksjonsevne.

De to andre prosjektene er i oppstartfasen, UPTAKE studerer tilgang til og bruk av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Formålet med prosjektet er å belyse hvilke forhold som sikrer likeverdige helse og omsorgstjenester og gode brukerforløp innen helse- og omsorgtjenestene.

BUDGET, undersøker indirekte og direkte kostnader som følge av å ha et barn med funksjonshemning. Prosjektet skal benytte registerdata, surveydata og kvalitative data for å belyse den totale økonomiske situasjonen til familier med funksjonshemmede barn. 

En slik helhetlig tilnærming har ikke tidligere blitt gjennomført i Norge, og kan bidra med kunnskap som kan redusere sosial ulikhet og utforming av et mer inkluderende arbeidsliv.  

Hva var det var som inspirerte deg til å bli forsker?

Jeg har nok alltid vært en forskerspire. Da jeg var liten brukte jeg mye tid på å lage egne eksperimenter til mammas store fortvilelse som ofte fant både planter og insekter i fryseren eller rundt om i huset. Det som gjorde at jeg virkelig fikk interessen for samfunnsforskning var under arbeidet med masteroppgaven. 

Jeg var så heldig å få studentplass på Frischsenteret hvor jeg fikk god veiledning og tilgang til registerdata. Dette var svært lærerikt og ga meg muligheten til å gå i dybden i et tema som interesserte meg. Det å gi studenter muligheten til å sitte i et fagmiljø og få tilgang på gode data er viktig, og noe jeg er opptatt av å bidra til som forsker.  

Hva er din viktigste motivasjon for å drive på med forskning?

Det å være forsker er et privilegium. Jeg kan bruke arbeidstiden min på å lære noe nytt samtidig som jeg bidrar til å øke kunnskapen hos personer som jobber med å bedre inkludering og arbeidsvilkår for sårbare grupper. 

Hva er drømmeprosjektet ditt?

Jeg vil vel egentlig si at jeg allerede har fått mitt drømmeprosjekt gjennom HIRE, men det finnes flere drømmeprosjekter. En helhetlig studie om holdninger og stigma knyttet til psykisk helse og hvilke tiltak som kan bidra til en god arbeidsinkludering av denne gruppen står høyt på listen over drømmeprosjekter.  

En helhetlig studie om holdninger og stigma knyttet til psykisk helse og hvilke tiltak som kan bidra til en god arbeidsinkludering av denne gruppen står høyt på listen over drømmeprosjekter – Elisabeth Ugreninov

Hvilke utfordringer ser du fremover innen ditt fagfelt?

At vi samfunnsforskere fortsatt må bruke uforholdsmessig mye tid på å skrive søknader for å få forskningsmidler. Det er selvfølgelig viktig at forskningsprosjekter kvalitetssikres og vurderes ut fra andre bidrag, men prosedyrene fra innsending av prosjektidé til tilbakemelding og eventuell finansiering tar alt for lang tid. 

Hvem vil du helst at skal lese forskningen din? 

Forskning består av ulike faser, og for å få et bra sluttprodukt er jeg avhengig av at forskere, eksperter og brukere leser underveis i denne prosessen. Når sluttproduktet foreligger håper jeg at politikere og arbeidsgivere med makt og myndighet til å endre arbeidssituasjonen for de jeg forsker på leser forskningen min. Og helst ikke bare leser, men også bruker kunnskapen. 

Videre lesning 

Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth (2020). Labour market inclusion of young people with mental health problems in Norway. Alter - European Journal of Disability Research (sciencedirect.com).

Laster inn ...
Publisert: 01.10.2020 | Helene Wille Lund