Portrett Thomas Hansen ved NOVA, OsloMet.

Thomas Hansen: – Jeg drives av å se konkrete resultater eller nytteverdi av forskningen min

Forskerprofil: Tilfeldigheter førte til at NOVAs Thomas Hansen (47) endte opp som forsker. Nå er han opptatt av å rekruttere flere til aldersforskningen. Bli bedre kjent med NOVAs forskere!

Thomas Hansen (47) er forsker I med en doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og en master (cand.polit.) i psykologi fra NTNU. Han tilhører forskningsgruppen for Aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Hva er du spesielt opptatt av som forsker?

Aldringens psykologi, hvordan opplevelsen av blant annet mestring, ensomhet og livskvalitet formes og utvikles over livsløpet, og da med særlig fokus på eldre år. For tiden er jeg dessuten engasjert i tema knyttet til aktiv aldring, og særlig frivillig arbeid. Der ser vi på engasjement, motivasjon og barrierer for eldres frivillighet. Psykometri, kvantitative målemetoder innen psykologi og psykiatri, og måling av livskvalitet og mental helse er et annet av mine interessefelt. Jeg har blant annet vært med å utgi en rapport hvor vi anbefaler måleinstrumenter på livskvalitet for norske befolkningsundersøkelser.

Kan du fortelle litt om ditt nåværende prosjekt, og hva du/dere ønsker å oppnå med det?

Jeg leder et stort prosjekt: Active Ageing pathways and outcomes (AgePaths) som fokuserer på aktiv aldring innenfor tre domener: frivillig arbeid, arbeid og pensjonering og familie og omsorg. I dette 5-årige prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, ønsker vi å studere faktorer som hemmer og fremmer aktiv aldring, samt se på konsekvenser av aktiv aldring for helse og livskvalitet. Vi benytter hovedsakelig paneldata fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) (norlag.nsd.no)

Hva inspirerte deg til å bli forsker?

For å være ærlig var det mye tilfeldigheter i starten, blant annet at jeg valgte en forskerrettet studieretning innen psykologien. Her fikk jeg fort grep om kvantitativ metode og med det økt interesse for å bruke statistikk for å forstå interessante psykologiske temaer.

Hva er din viktigste motivasjon for å drive på med forskning?

Jeg blir motivert av spennende tematikk, varierte arbeidsoppgaver, samarbeid og følelsen av å kunne bidra med noe nyttig. Jeg drives også av å se konkrete resultater eller nytteverdi av innsatsen, i form av publikasjoner og oppmerksomhet og bruk av disse.

Hva er drømmeprosjektet ditt?

En helhetlig studie av aldring og livskvalitet som benytter kvantitative og kvalitative data for å studere utviklingstrekk og drivere av disse langs ulike livskvalitetsdimensjoner, som også inkluderer de aller eldste i samfunnet.

Hvilke utfordringer ser du fremover innen ditt fagfelt?

En utfordring er knyttet til økende krav til avansert metodekunnskap. Man kan fort havne akterut i utviklingen. Videre ser jeg at det kan være store utfordringer med å få finansiert datainnsamlinger, noe som kan hemme forskningen fremover. Et tredje moment er at vi kan bli for få aldersforskere. Mange av forskerne på feltet er i ferd med å bli pensjonister og vi trenger nyrekruttering.

Hvem vil du helst at skal lese forskningen din?

Forskere, politikere, praksisfelt og allmenheten.

Nyeste forskningspublikasjon: 

Hansen, T. & Slagsvold, B. (2020). Refleksiv frivillighet i en norsk kontekst – om eldres deltakelse, motivasjon og potensiale. Tidsskrift for velferdsforskning (idunn.no), 23(1), 4-19. 

    Laster inn ...
    Publisert: 06.04.20 | Helene Wille Lund