Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug sitter i et undervisningsrom

Ivrer for studentaktiv forskning

Ved å delta i forskningsprosjekt erfarer studentene selv det metodiske. De blir mer kritiske til forskningsartikler.

Det viser forskningsarbeidet til førstelektor Heid Osnes og universitetslektor Hilde Nancy Skaug. Osnes og Skaug underviser i fysisk fostring ved Institutt for barnehagelærerutdanning. De har forsket sammen med førsteårsstudentene på deltidstudiet.

Problemstillingen var å finne ut hva som fremmer og hemmer kroppslig lek i barnehagen.

Lærerne formulerte forskningsspørsmålet. Etter det deltok studentene i alle prosjektets ulike faser: metodediskusjoner, utarbeidelse av observasjonsskjema, etiske vurderinger, utvalgsproblematikk, innsamling av data, tolkning og diskusjon av data.

– Da noen av studentene skulle observere i barnehagen, kom de med tilbakemeldinger som gjorde at skjemaet de skulle bruke, ble utbedret , sier Skaug. – De observerte barna inne, på utelekeplassen og i naturen ved å bruke samme observasjonsskjema.

Alle studentene forsket

– Samtidig observerte de to og to, og de skulle ikke sammenlikne det de fant. Dette gjorde de for å sikre reliabiliteten for undersøkelsen. Vi hadde observasjoner fra over 200 barnehager som ble koplet sammen. Studentene brukte deler av funnene i sine hjemmeeksamensoppgaver. På denne måten deltok alle i forskningsarbeidet, og ikke bare de flinkeste, som oftest blir plukket ut til å forske sammen med lærerne. 

– Studentene sa at de lærte mye om observasjon gjennom prosjektet, sier Osnes. – De skjønte også at forskning er vanskelig, og man må hele tiden være kritisk. Gjør man en feil vil dette påvirke resultatet. Man skal ikke stole hundre prosent på forskning. 

– Gjennom egen erfaring, lærte de seg å lese forskningsartikler kritisk og skjønte at forskning ikke alltid stemmer med virkeligheten. Dette er en viktig erfaring for førsteårsstudenter som skal lese mange forskningsartikler gjennom hele studiet.

Overrasket over resultatet

Det viste seg at det var svært lite aktivitet på uteplassen. Både forskerne og studentene var overrasket over forskningsresultatet. Prosjektet førte til endringer i praksis i barnehagen. De fikk med seg lederne i barnehagen og ble mer bevisste den kroppslige leken som skjer. 

– Mange tror det er nok å sende barna ut, men undersøkelsen viste at det var lite forskjell på intensiteten i den kroppslige leken ute og inne, sier Skaug. – Mange barn leker alene ute mens de voksne har lunsj, møter eller rydder i utetida. Når de voksne er mer involvert, enten ved å motivere med blikk, gester og kommentarer, heier  eller er med i leken, øker aktivitetsnivået. 

Resultatene av forskningen er allerede publisert. På grunn av oppsiktsvekkende funn om lite aktivitet på utelekeplassen, er prosjektet videreført gjennom andreårsstudenter på Natur, helse og bevegelse forsterkning som intervjuer barnehagebarn for å få mer kunnskap om deres mening om leken på utelekeplassen.

– Gjennom dette arbeidet erfarer og lærer studentene på en annen måte, og de opplever forskningsbasert undervisning i praksis. Senere er de jo som barnehagepedagoger forpliktet til å jobbe med utviklingsarbeid i barnehagen.

Drømmer om forskning i hvert semester

Både Osnes og Skaug har en drøm om at studentene skal møte forskjellige forskningsmetoder og verktøy i ulike semester i studiet. Slik kan studentaktive læringsformer innen forskning- og utviklingsarbeid spres utover og koples til ulike fag.

– Når studentene selv samler data og bruker dem, diskuterer forskning og analyserer, lærer de mye, sier de. – Arbeidet kan legges inn i arbeidskrav eller eksamen i de ulike fagene. Et tilsvarende prosjekt kunne samarbeidet med matematikk for å lære studentene om prosentregning. Vi tenker også at flere fag kunne delta i prosjekter og samle data som kan være av interesse for de fagene som er med.

Mulig å lage enklere opplegg

– Gjennom studentaktiv forskning kan vi også knytte forskning og praksisfelt tettere sammen, mener de to.  – Mens vi hadde valgt et ambisiøst forskningsdesign, ser vi at det er mulig å lage enklere opplegg. Vi innrømmer gjerne at det er tidkrevende og slitsomt med så mye studentinvolvering.

 Arbeidet med forskningsprosjektet var en del av den ordinære undervisningen i fysisk fostring og de hadde stort oppmøte på forelesningene og den praktiske undervisningen.

– Studentene samler ikke bare inn data, men de reflekterer også over funnene og blir kjent med forskningsfeltet, sier Osnes.

Referanse

Hilde Nancy Skaug og Heid Osnes: Lærerikt å forske selv om jeg bare er student. Studentaktiv forskning på barnehagelærerutdanningen, Høgre Utbildning, 2019.

Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug: Involving students in teacher research – a way to improve the quality in higher education, JETEN, volum 14, 2019.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 25.11.19 | Kari Aamli