Armene til elev i klasserom i grunnskolen med norskbok

Kopler teori og praksis

Ny bok inneholder mange eksempler på hvordan lærerutdanningen kan bidra til integrerende prosesser mellom teori i studiefag og praksis.

–Tidligere forskning har vist at lærerstudenter opplever lite sammenheng mellom studiefagene på lærerutdanningen på campus og den hverdagen de møter når de er ute i praksis, sier dosent Kirsten E. Thorsen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. – Men det skjer mange spennende forsknings- og utviklingsprosjekter for å kople fag og praksis.
Sammen med kollega og dosent Simon Michelet har hun redigert boka Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger.

– Det kan være friske spenninger mellom grunnskole og lærerutdanning, sier Michelet. – Skolen har sin daglige rytme og sine hverdagslige utfordringer. Praksislærerne har sin lojalitet til elevene, mens lærerutdanningen på campus er opptatt av forskningsbasert undervisning, forståelse og refleksjon.

Samhandling

Det er et mål at lærerutdanningen skal legge til rette for samhandling mellom teoretiske og praktiske kunnskaper i kvalifiseringen av lærere.

– Det er studentene som skal bære sammenhengen og ta med fagene ut i praksis og reflektere over det som skjer, sier Michelet.

– De skal kunne reflektere over at teorien gir mening for praksis, og at praksis gir utvidet teoriperspektiv. Noen ganger er det avhengig av samarbeid mellom teorilærer og praksislærer, andre ganger ikke.

– I samspillprosessen mellom teori og praksis oppstår den profesjonelle kompetansen, sier Thorsen. – Vi håper at boka kan vise gode eksempler som kan være til inspirasjon og som man kan bygge videre på.

I den nye lærerutdanningsreformen er praksis omdøpt til praksisstudium.

– Det handler om å studere faget sitt i praksis og bruke praksisperiodene til dette, og i en FoU-basert utdanning stilles det krav til at studentene skal delta i praksisskolens utviklingsarbeid, sier Thorsen.

Ressurs og idebank

Den nye boka har sitt utspring i lærerutdanningsmiljøet ved OsloMet, og over 20 lærerutdannere bidrar med kapitler. De to redaktørene håper at boka kan fungere som en ressurs og en idebank for lærerutdannere, praksislærere og masterstudenter.

Artiklene tar for seg FoU-prosjekter som har undersøkt ulike måter å styrke sammenhengen mellom teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerutdanningen.

Gruppebilde av forskere som bidrar i boka Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger

Noen av de mange fagpersonene som har bidratt i boka om teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Foran fra venstre førstelektor Inger Vederhus, førstelektor Lisbeth Elvebakk, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, dosent og redaktør Kirsten E. Thorsen, førsteamanuensis Anne Lind, førstelektor Ellen Konstanse Holvik, universitetslektor Anne Svenkerud. Bak bra venstre dosent Bjørn Smestad, førstelektor Inger Ulleberg, førsteamanuensis Hanne Ringholm, førsteamanuensis Annette Hessen Bjerke, førstelektor Ida Heiberg Solem, universitetslektor Pål Lundberg, førstelektor Annike Hagen, førstelektor Ellen Konstanse Hovik, førstelektor Inger Marie Vingedal og førsteamanuensis Tove Sissel Olsen. Foto: Kari Aamli

Studiefagenes plass i praksisopplæringen

Thorsen skriver om hvilken plass studiefagene i grunnskolelærerutdanningen har i praksisopplæringen, og hvordan denne er styrket etter innføring av masterutdanning fra 2017.

Utforskende arbeidsmåter

Førsteamanuensene Annette Hessen Bjerke og Elisabeta Eriksen og førstelektorene Camilla Rodal og Ida Heiberg Solem skriver om å prøve utforskende arbeidsmåter med elevene. Studentene skriver en tekst der de analyserer og drøfter observasjoner og erfaringer i lys av matematisk teori. Gjennom dette får studentene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget.

Hvem tar seg av norskfaglige utfordringer hos studentene?

Førstelektorene Lisbeth Elvebakk og Inger Vederhus og universitetslektor Pål Lundberg har dybdeintervjuet norsklærere. De har funnet ut at lærerne ikke er opptatt av å gå inn i eventuelle norskfaglige utfordringer som studentene kan ha, men har tillit til at lærerutdanningen tar seg av disse.

Mer positive til klassisk skjønnlitteratur

Førsteamanuensis Anne Lind, dosent Mette Elisabeth Nergård og universitetslektor Anne Svenkerud har sett på lærerstudentenes arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. Studentene sier at hardt arbeid for å forstå verkene og gjennomføring av undervisningen i skolen, har gjort dem mer positive til klassisk skjønnlitteratur.

Flerspråklighet som ressurs

Nergård og Lundberg har også sett på flerspråklighet som en ressurs i grunnskoleundervisning. Studien viser at teori og forskning om flerspråklighet er en forutsetning for å se det didaktiske potensialet i flerspråklige klasserom.

Tegnet erfaringene sine

Universitetslektor Hilde Tørnby har fått studentene til å tegne sine erfaringer etter skolepraksisen i engelsk. Her kommer det fram at det mellommenneskelig og følelsesmessige aspektet ved praksis berører studentene sterkt.

Profesjonsrelevante kunnskaper i musikkfaget

Førstelektor Hanne Rinholm har sett på hva som er profesjonsrelevante kunnskaper i musikkfaget. De ferske studentene legger mest vekt på musikkpraktiske kunnskaper, mens tredjeårsstudentene er mest opptatt av teoretiske kunnskaper og refleksjon.

Praksis gir styrket bevissthet

Førsteamanuensis Sissel Tove Olsen, dosent Gerd Wikan, professor Jørgen Klein og førstelektor Anikke Hagen har fulgt studenter på utvekslingspraksis i Afrika. Studentene får styrket bevissthet om egne kunnskaper og verdier, og opplever seg tryggere på framtidig kommunikasjon med minoritetsspråklige elever og deres foresatte i Norge.

Undervise hverandre i grupper

Førstelektor Inger Marie Vingdal har koplet teori, det å undervise hverandre i grupper og praksisundervisning. Dermed har kroppsøvingsstudentene selv fått oppleve hva innholdet er og hvordan faget blir undervist.

Refleksjon i matematikkeksamen

Førstelektor Ellen Konstanse Hovik, førsteamanuensis Lars Reinholdtsen og dosent Bjørn Smestad har sett på refleksjonsmuligheter i en matematikkeksamen som inneholder undervisningspraksis, og viser hvilket potensial for refleksjon en slik oppgave har.

Utdanningsbarnehager

Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby skriver om utdanningsbarnehager der studenter og praksislærere sammen utvikler oppgaver som skal gjennomføres i samarbeid med personalt i praksisperioder. Dette har stort potensiale for felles læring.

Hvordan se læringsaktiviteter i sammenheng

Førstelektor Inger Ulleberg har fokus på ulike læringsaktiviteter studentene møter i praksisstudier og drøfter hvordan disse kan sees i sammenheng.

Utfordrende klasseromssituasjoner

Michelet og førsteamanuensis Thomas Eri skriver om dialogseminar der gjenkjennbare og utfordrende klasseromssituasjoner beskrives i konkrete eksempler og bringes inn i teoriundervisningen i pedagogikk.

Referanse

Kisten E. Thorsen og Simon Michelet (red.): Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering. Sammenhenger og spenninger, Universitetsforlaget, 2019

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og forskerfoto: Kari Aamli

Illustrasjonsfoto: Yina Chan, OsloMet

Publisert: 15.10.19 | Kari Aamli