Kvinnelig student sitter og jobber på bibliotek

Lærerstudentene ser betydningen av teori

Ny forskning viser at dagens lærerstudenter ser betydningen av teorikunnskap i lærerutdanningen.

– Dette er gledelig med tanke på at vi nå jobber med å få forskning- og utviklingsarbeid, FoU, inn i alle studieårene i den femårige lærerutdanningen, sier dosentene Hanne Christensen og Kirsten E. Thorsen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. De har hatt fokusgruppeintervjuer med studenter i første og andre studieår. Studentene skal etter hvert bli lærere på femte til tiende trinn i grunnskolen.

– Nytt i forhold til tidligere undersøkelser er at 2019-studentene ser teorien som nyttig for praksiskunnskapen, sier Thorsen.

– Studentene har tidligere vist mer motstand mot teori i lærerutdanningen. Nå sier de at de ser sammenhengen mellom teori og praksis, og at de trenger teorien for å forstå praksisen bedre.

Lærerutdanningen ved OsloMet arbeider med å få en tydelig flerfaglig FoU-søyle gjennom hele det femårige utdanningsprogrammet. Det betyr at studentene får FoU-basert undervisning og får kunnskaper om FoU-arbeid slik at de kan bruke dette inn i masterprosjektet sitt.

Mer refleksjon

Lærerstudentene har tidligere være veldig opptatt av praktiske kunnskaper som de kan bruke direkte i klasserommet.

– Nå ser vi at de som har startet på femårig lærerutdanning, også ser annerledes på dette, sier Thorsen. – Studentene løfter fram sentrale praktiske kunnskaper som refleksjon, samarbeid, felles språk og empati.  De er opptatt av å reflektere.

– Dette kan henge sammen med at 5-10-studentene ikke har så mange ulike fag og dermed er inne i flere klasser og underviser i samme tema når de er ute i praksis, sier Christensen. – De opplever selv hvordan én oppskrift på undervisning ikke er tilstrekkelig, men at mye er ulikt i ulike klasser.

Undersøkelsen er en del av prosjektet Teacher Qualification for the 21st Century, som skal se hvordan flerfaglig arbeid fungerer. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og startet i januar i år.

– Når vi lager FoU-søylen i lærerutdanningen, vektlegger vi at FoU-kompetanse er et flerfaglig ansvar, sier Christensen. – Fagene har hver sine tradisjoner, og de kan utfylle hverandre.

– Dette ser ikke studentene så tydelig. Studentene tenker at pedagogikkfaget har rollen med å bygge FoU-søylen.

Integrert teori og praksis

Alle styringsdokumenter for lærerutdanningen trekker fram viktigheten av å integrere teori og praksis på tvers av læringsarenaene.

Kirsten Thorsen og Hanne Christensen sitter på en benk på OsloMets campus Pilestredet.

Dosentene Kirsten E. Thorsen (t.v.) og Hanne Christensen ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har undersøkt hvordan studentene forholder seg til teori i lærerutdanningen. Foto: Kari Aamli

– Våre intervjuer viser at studentene trekker disse sammenhengene selv, men i lærerutdanningen er det tilfeldig om det skjer oppsummeringer etter praksis, sier Thorsen. – Det er ingen systematikk, men kommer an på lærerne på campus og i praksis.

– De studentene som har dannet egne kollokviegrupper, er mer fornøyd enn de andre, og det viser seg at sammenhengene mellom teori og praksis utvikles i uformelle settinger.

Rask endring

Studentene som ble intervjuet, snakket mye om at samfunnet er i rask endring.

– De mener selv at de må vite noe om forskning og være i utviklingsmodus når de blir ferdige lærere, sier Thorsen.  – Etter to år ved studiet snakker de om sin fremtidige rolle som lærer og hvor viktig det er at de har kompetanse, er undersøkende og oppdatert på forskning.

– Kanskje ser vi må et paradigmeskifte, sier Christensen. – Utdanningen vektlegger ikke bare å skrive om FoU-arbeid, men også å lese faglitteratur. Studentene skal som profesjonelle lærere også kunne bruke forskning i egne oppgaver.

De to lærerutdannerne skal nå stille de samme spørsmålene til praksislærere, for å se om holdningen til forskning har endret seg også i grunnskolen.

Resultatene fra studentundersøkelsen ble tidligere i høst lagt fram på den internasjonale konferansen ECER i Hamburg (eera-ecer.de).

Forskningsprosjekt

Kontakt

Laster inn ...

Tekst og portrettfoto: Kari Aamli

Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward, OsloMet

Publisert: 24.10.19 | Kari Aamli