Hånd som tegner opp et skjema på en tavle.

Nytt forskningsprosjekt om integrerte tjenester

Skal forske på tjenesteorganiseringens betydning for marginaliserte gruppers vei inn i arbeidslivet.

Senter for profesjonsstudier har fått et nytt forskningsprosjekt med midler fra Norges forskningsråd, "Organising for Outcome Links between service integration and transitions to employment for citizens with complex service needs".

I dette prosjektet ønsker forskerne å ser på forløp inn i arbeidslivet for marginaliserte grupper.

Mange av de som står utenfor arbeidslivet har komplekse problemer som skulle tilsi at de har behov for bistand fra flere tjenester.

Samhandling er i politikkens søkelys

Både i norsk og internasjonal politikken er det et stort fokus på behov for samordning og samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester. Mye forskning har sett på forhold som hindrer eller bidrar til tverr-profesjonelt og inter-organisatorisk samarbeid, forteller professor Tone Alm Andreassen som skal lede prosjektet.

- Derimot er det færre studier om samarbeid rundt arbeidsinkludering. Generelt er det også lite forskning som forsøker å undersøke hva slags betydning integrerte tjenester har for resultatene. 

- Selv innen helsetjenestene er det lite forskning på hvordan samordning av tjenestene påvirker resultatene for brukeren.

-Vi ønsker å undersøke om det blir mer helhetlige hjelp og  om det fører til bedre brukerforløp og øker mulighetene for å komme inn i arbeidslivet.

- I vårt tilfellet vil det bli å undersøke om det hjelper folk tilbake i arbeid, sier Alm Andreassen.

Prøver flere metoder

Forskerne skal forsøke å belyse sammenhengen mellom tjenesteorganisering og resultater.

- Å undersøke dette er vanskelig fordi det dreier seg om kompliserte prosesser. Vi skal derfor prøve ut ulike metodiske tilnærminger, som fuzzy set analyser, life event analyser og sekvensanalyser, sier Alm Andreassen.

Forskerne skal ta i bruk registerdata, administrative data fra tjenestene og case-studier.

- Veldig kompetente forskere

Alm Andreassen er svært fornøyd med det metodesterke forskerteamet som deltar i forskningsprosjektet.

Prosjektet er knyttet til forskernettverket INTEGRATE, som er i gang med å utvikle et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet, og er knyttet til KAI – Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som OsloMet har skapt sammen med NAV.

Prosjektet starter høsten 2020. Forskerne som deltar i prosjektet er fra Senter for profesjonsstudier, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), alle ved OsloMet. I tillegg skal de samarbeide med forskere fra Stockholms universitet og Aalborg Universitet.

Prosjektleder

Laster inn ...
Publisert: 19.12.2019 | Elise Koppang Frøjd