Portrett av professor Per Koren Solvang ved OsloMet.

Ønsker meg nysgjerrige studenter

Professor Per Koren Solvang er faglig ansvarlig for masterstudiet i rehabilitering og habilitering ved OsloMet. – Studentene bidrar til å styrke og forbedre tjenestene innen rehabilitering etter studiet, fastslår han.

Rehabilitering og habilitering handler om at mennesker som av ulike grunner opplever nedsatt funksjon skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. – I rehabilitering vil jeg si at tverrfaglighet og samarbeid er nøkkelområder. I studiet legger vi vekt på temaer som brukermedvirkning, målsettingsarbeid, kvalitetsforbedring og tverrfaglig samarbeid. Som student lærer du å bruke forskning og du blir kvalifisert til å bidra til nytekning og innovasjonsprosesser som bedrer tjenestetilbudet for dem som trenger rehabilitering, forteller Per Koren Solvang.

Ulike bakgrunner gir et utviklende læringsmiljø

– Vi ønsker oss faglig nysgjerrige studenter som arbeider med (re)habilitering eller annet tverrfaglig arbeid og vil videreutvikle sin kompetanse. Det er også viktig for oss å få studenter som ønsker å ta med seg sine praksiserfaringer inn i studiet og diskutere dem i lys av de faglige perspektivene vi løfter frem i undervisningen. Det er faglig utviklende og gir en spennende læringsprosess for både studenter og undervisere, sier Solvang.

– Første studiedag er like spennende hvert år, fortsetter han. Når vi holder presentasjonsrunde håper vi på god spredning og blir sjelden skuffet. De viktigste gruppene er ergoterapeuter, fysioterapeuter, pedagoger, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere. Vi har også hatt bioingeniører, tegnspråktolker og ansatte i kriminalomsorgen som studenter. De ulike bakgrunnene til studentene er noe tidligere studenter vektlegger som positivt i evalueringene vi gjennomfører, sier professoren.

Ekstern evaluering ga tommel opp

Studiet er nylig evaluert av en ekstern komité som intervjuet både studenter og arbeidsgiverne deres.  – Evalueringen konkluderte meget positivt. Studentene mente at opplegget for deltidsstudium er godt egnet og fungerer bra, det er gode opplegg med smågrupper i undervisningen og det er gode og høyt kvalifiserte undervisere på studiet. Arbeidsgiverne mente at studiet bidro til at deres ansatte ble bedre til å koordinere og prioritere, de ble aktive faglige bidragsytere i organisasjonen og de ble en verdifull ressurs med den solide metodekunnskapen som studiet hadde gitt dem. De bidrar kort sagt til å styrke og forbedre tjenestene innen rehabilitering. Både arbeidsgivere og studenter fremhevet at de har hatt stor nytte av å utvikle en forståelse av rehabilitering og habilitering som noe mer enn bare opptrening, forteller professoren.

Studentene kan delta i forskningsprosjekter

Studentene får tilbud om å delta i forskningsprosjekter i arbeidet med masteroppgaven. Det er valgfritt om man gjør dette eller arbeider med egenutviklet tematikk, som gjerne er knyttet til yrkespraksis.

Vil styrke relevansen for praksis

 – Vi er i ferd med å opprette en referansegruppe for studiet som blant annet vil bestå av arbeidsgivere og tidligere studenter. Målet er å komme i tettere dialog med praksisfeltet og videreutvikle studiet for å bli enda mer relevant for yrkespraksis i rehabilitering og habilitering, avslutter professor Per Koren Solvang.
 

Publisert: 01.04.19 | Marit Christiansen | Foto: Bent René Synnevåg