Medarbeider på helseinstitusjon ser på apparat sammen med en kvinnelig pasient

Medarbeiderdrevet innovasjon i helsetjenesten

Skal man få til noe nytt i helsetjenesten, må medarbeidernes erfaringer være en del av innovasjonsprosessene.

Foto: Mostphotos

– Vi har vært opptatt av de ansatte som ressurs, sier professor Nina Amble ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning.

 – Det som vi har kalte læringslivet, er helt avhengig av å få de ansattes erfaring inn i innovasjonsprosessene. Det gjelder ikke bare ideen til en innovasjon, men også selvorganisering av selve innovasjonsprosessen. 

Sammen med professorene Oscar Amundsen og Marit Rismark ved NTNU har hun vært redaktør for boka Medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er en vitenskapelig antologi som også inneholder en praktisk håndbok.

– Boka er et kjærlighetsprosjekt, sier Amble. – Den er laget i pur glede over å ha gjort noe fint sammen med 80 ansatte i helsetjenesten i fire kommuner. Dette kunne vi gjennomføre etter å ha fått støtte fra Norges forskningsråd.

Amble har i mange år arbeidet med den dårlige organiseringen av arbeidet i helsetjenesten og da særlig de små deltidsstillingene og all uhelse de bidro med. 

– Kongstanken var at kompetanse i medarbeiderdrevet innovasjon skulle bidra til heltidskultur, sier Amble. – I disse dager får vi svi, når det demrer hvordan deltid, små stillinger og innleide ansatte ikke gir kompetansegrunnlaget vi trenger i en situasjon med pandemi. 

En del av det daglige arbeidet

Amble mener det er viktig at de ansatte som kjenner organisasjonen, finner møteplassene og tid til å utvikle, prøve ut og evaluere innovasjonene. 

– Det å tenke forbedring og innovasjon blir en del av selve arbeidet. Dette er en arbeidsoppgave du er forventet å levere på også når du er tjenesteyter i offentlig sektor. Det må morgendagens arbeidere kunne noe om.

For å oppnå medarbeiderdrevet innovasjon er det viktig med systematikk, gode verktøy, tålmodighet og ildsjeler. 

– Gode ledere er godt å ha, og de må både kunne dytte og dra, men det er de ansatte selv som må organisere og drive innovasjonsarbeidet, sier Amble. – Dette er jo en arbeidsform. Prosessene må gjentas mange ganger slik at de sitter. 

Mange bekker små

Et eksempel på en medarbeiderdrevet innovasjon er endring av en rutine for rapport fra en vakt til neste. 

– Prosjektet loggførte 18 innovasjoner, sier Amble.  – Noen var små, andre var store. Noen små satte i gang prosesser mot noe større. Noen innovasjoner gjenopplivet gamle fiaskoer og snudde dem til suksess. 

– I en annen kommune med fadderordning på bilene i en hjemmetjeneste førte arbeidet til at en bil ble overflødig og kunne leveres tilbake til firmaet der den var leaset.

Løfte fram samarbeidsånden

Amble har vært opptatt av å løfte fram en samarbeidsånd og tradisjon hun har sett i næringslivet.

– Jeg vil vise hvordan bred medvirkning i utvikling, nå som medarbeiderdrevet innovasjon, skaper det jeg kaller bra arbeid, sier Amble. 

– Dette kan skje også i krevende omsorgsarbeid i kommunene, hvor denne tradisjonen kunne stått sterkere. Det er ikke bare idyll og vinn-vinn. Det er ikke alltid hensynet til en beboer, bruker eller pasient er sammenfallende med det som er bra for de ansatte. Det finnes grenser, også for omsorg, sier Amble.

Ønske om å oppgradere

Boka er skrevet for framtidas lærere på yrkesfag innen helse og oppvekst, helsefagarbeideren og sykepleierne, og de ansatte på arbeidsplasser som vil oppgradere og utvikle egen kompetanse sammen. 

– I stedet for å tenke livslang læring som individuell videreutdanning, må universitetet rykke ut til arbeidslivet, sier Amble.

– Derfor angår denne boka også alle oss som driver utdanning og forsker på og med arbeidslivet. Framtida er å integrere skole og arbeid. I vårt tilfelle handlet det om å lære medarbeiderdrevet innovasjon.

Av de 80 som deltok i prosjektet fikk 67 kursbevis for gjennomført studiedel, 37 tok eksamen på bachelornivå og av disse tok 15 enkelteksamen på masternivå.

– Når all undervisning foregår ute på arbeidsplassene har vi samtidig lært masse om dagens arbeidsliv, sier Amble.

– Vi så at alle ansatte som var med i prosjektet, bruker flere digitale verktøy i sin arbeidshverdag. Det er tankevekkende alt helsetjenestene har lært og utviklet i den forbindelse.

– Institutt for yrkesfaglærerutdanning har nå utviklet en egne videreutdanningsmodul i Medarbeiderdrevet innovasjon med en egen podcast, sier Amble. 

I tillegg til Amble skriver også kollegaene professorene Olav Eikeland og Mia Vabø, stipendiatene Else Marie Johansen og Sigrun Saur Stiklestad kapitler i boka.

Referanse

Nina Amble, Oscar Amundsen og Marit Rismark (red.): Medarbeiderdrevet innovasjon, Gyldendal Akademisk, 2020.

Publisert: 12.05.20 | Kari Aamli