Arendal sett fra sjøen. Foto: colourbox.com

NOVA på Arendalsuka

NOVA er på Arendalsuka også i 2022. Her er oversikten over våre arrangementer og andre arrangementer som forskerne våre deltar på.

Mandag 15. august

Hvordan løse to samfunnsutfordringer: utenforskap og mangel på IT-ressurser

Kl. 15.00-15.45 på Haralds pub
Arrangør: Amesto
Deltaker fra NOVA: Jon Rogstad

IT-bransjen er en av flere bransjer som står ovenfor et kompetansegap. Frem mot 2030 vil vi ha behov for å fylle 40 000 stillinger i Norge. Det står 50 000 unge utenfor arbeidslivet, og mange av dem har ikke valgt det. De er en fantastisk ressurspool. Med dagens utdaterte prosesser og de fordommene som ligger latent, går arbeidsgivere glipp av talenter, i tillegg til at de i ytterste konsekvens forsterker unges utenforskap.

Les mer om Amestos arrangement på arendalsuka.no.

Ungdata – lanseringsseminar

Kl. 16.00 - 16.45 på Haralds pub
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

I tillegg til den nasjonale Ungdata-rapporten, som inneholder svar fra ungdommer fra 8. trinn til VG3, vil vi for første gang presentere en nasjonal rapport fra Ungdata junior. Ungdata junior dekker barn fra 10–12 år, altså 5.–7. trinn.

Les mer på ungdata.no.

Tirsdag 16. august

Er arbeiderklassemenn likestillingens bremsekloss?

Kl. 11.45 - 12.30 på Lille hotell
Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Deltaker fra NOVA: Jørn Ljunggren

Ljunggren presenterer sin ferske rapport om arbeiderklassemenn og likestilling, skrevet på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Rapporten ser på forskjeller i likestillingsholdninger og -handlinger mellom menn og kvinner med kortere og lengre formell utdanning.

Les mer om LDO-arrangementet i Arendalukas program (arendalsuka.no).

Kan skolen utjevne forskjeller?

Kl. 15.00 - 16.00 på Arendal kultur- og rådhus
Arrangører: Arendalsuka, Utdanningsforbundet, NOVA, NTNU

I følge Stoltenbergutvalget er det 160 ganger mer sannsynlig at en jente med minst en foreldre med høyere utdanning oppnår toppresultat, enn at en gutt med to foreldre med bare grunnutdanning gjør det. Kan skolepolitikken utjevne sosiale forskjeller, og bør det være et sentralt mål for den? I så fall – hva må til for å få det til?

Politisk debatt

Les mer arrangementet om skoleforskjeller i Arendalukas program (arendalsuka.no).

Onsdag 17. august

Ungdomsarbeid etter pandemien

Kl. 09-30. - 10.30 på Kulturkammeret
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Deltaker fra NOVA: Anders Bakken

To år med pandemi har vært krevende for ungdommer. Mange ungdommer har vært mer ensomme, bekymret og deprimert enn før. Nedstenging av samfunnet har rammet ungdommer i utsatte livssituasjoner hardere enn andre.

Hvordan kan frivillig og kommunal sektor bidra til å få ungdommer på banen igjen, fremme ungdommers psykiske helse og bidra til at ungdom får medvirke og delta i samfunnet? Hva er status i Norge sammenliknet med andre land? Hvilke tiltak og prosjekter for ungdommer kan bidra til å forbedre ungdomsarbeid og ungdomspolitikk?

Les mer Bufdirs arrangement i Arendalukas program (arendalsuka.no).

Krise i den kommunale utleiesektoren?

Kl. 15.10 - 16.00 på Haralds pub
Arrangør: Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL), OsloMet

Hva er veien til et bedre boligtilbud for vanskeligstilte leieboere? Den kommunale utleiesektoren glemmes ofte når boligpolitikk diskuteres i et land hvor nesten 8 av 10 eier sin egen bolig. Kommunale boliger er like fullt et svært viktig virkemiddel i den boligsosiale politikken rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet.

Vi setter søkelyset på de største utfordringene i en sektor som huser noen av de mest sårbare og vanskeligstilte gruppene på boligmarkedet, som ROP (samtidig rus- og psykisk lidelse)-gruppen, lavinntektsfamilier og flyktninger.

Les mer på sidene til BOVEL (uni.oslomet.no).

Norsk boligpolitikk dekonstruert – hva betyr det egentlig å bo trygt og godt?

Kl. 18.30-19.30 i Frivillighetsteltet. Arrangementet strømmes også.
Arrangør: Leieboerforeningen, Frivillighet Norge/Frivillighetens år 2022

Leieboerforeningen arrangerer samtale med blant andre Jardar Sørvoll fra BOVEL og Hajar Benhammou, som er leder i det nasjonale brukerrådet for boligsosial politikk.

Les mer om boligpolitikk-arrangementet hos arendalsuka.no.

Torsdag 18. august

Et mer profesjonelt leiemarked – der 1 av 5 leier sin bolig

Kl. 8.30 - 10.00 på Baker Jørgensen. Arrangementet strømmes.
Arrangør: Bygg Arena Arendal. 42 ledende bedrifter og foreninger i bygg, anlegg og eiendomsnæringen
NOVA-forsker som deltar: Jardar Sørvoll

I dag er det nærmere 1 million leietakere i Norge. Dvs at om lag én av fem leier boligen de bor i. Dette bekrefter at leiemarkedet i Norge er av betydelig størrelse. Og en viktig del av det norske boligmarkedet. Allikevel er det svært få profesjonelle, langsiktige aktører, sammenlignet med ellers i Europa. Resultatet er et dårlig regulert utleiemarked med få profesjonelle aktører. Det har gitt manglende utvikling av forvaltningspraksis, standardisering, kvalitetsheving av boligene mm. Men også et utleiemarked der leietakerne stigmatiseres og dårlig omdømme av profesjonelle aktørene.

Ønsker man et mer profesjonalisert utleiemarked - til fordel for både leietakere og utleierne - må dette drives frem å seriøse aktører, i samarbeid med statlige og kommunale myndigheter.  

Innlegg og politisk debatt, les mer i Arendalsukas program (arendalsuka.no)

Er det mulig for alle unge å gjennomføre videregående skole?

Kl. 09.10 - 09.55 på Arendal bibliotek
Arrangør: Kronprinsparets Fond
Deltaker fra NOVA: Jon Rogstad

Hva skal til for at unge i risiko for frafall får tilbake gleden ved å lære og gjennomfører skolegangen? Finnes det velprøvde metoder med dokumenterte resultater? Er det mulig med innovative løsninger i det offentlige?

Les mer i Arendalukas program (arendalsuka.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 05.07.22 | Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid