English version
Bilde av fasaden utenfor Pilestredet 35.

Nytt ph.d.-program i samfunnsvitenskap

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ble vedtatt i universitetsstyret 18. juni.

Det nye doktorgradsprogrammet har som mål å legge til rette for nyskapende tverrfaglig forskning forankret i samfunnsvitenskap (inkludert humanistiske og teknologiske tilnærminger). 

Programmet har fire spesialiseringer basert på hvert institutt ved fakultet for samfunnsvitenskap:

 1. Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring (BIG), ved Handelshøyskolen
 2. Journalistikk og medievitenskap (JMF) ved Institutt for journalistikk og mediefag
 3. Informasjon-, bibliotek- og arkivstudier (PIBA) ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap
 4. Sosialt arbeid og sosialpolitikk (SASP) ved Institutt for sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk

Fakultetets to eksisterende ph.d.-programmer, Bibliotek og -informasjonsvitenskap og Sosialt arbeid og sosialpolitikk vil legges ned og inngå som spesialiseringer i det nye ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap.

Ph.d.-programmet er et heltidsstudium på 180 studiepoeng og fører frem til graden Ph.d. i samfunnsvitenskap. Spesialisering vil bli oppgitt på utskrift og vitnemål. 

Hva er opptakskravet?

For å få opptak må du ha fullført en mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen samfunnsvitenskap, humaniora og/eller felt som er relevante for spesialiseringene i ph.d.-programmet. Opptak er basert på en total vurdering av søknaden, inkludert relevansen og kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og avklart finansiering. Søknadsfristen blir løpende.

Hva er målgruppen? 

Målgruppen er de som ønsker å oppnå forskningskompetanse innen samfunnsvitenskap – innen en av de fire spesialiseringene – for å kvalifisere seg til forsknings- og undervisningsstillinger eller andre stillinger i offentlig og privat sektor som stiller høye krav til faglig kompetanse.

Fire studieretninger/spesialiseringer

 • BIG: Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring

  Spesialiseringen kvalifiserer kandidater for forskning, undervisning og høyere stillinger innen offentlig og privat sektor med fokus på organisasjon og ledelse i offentlig sektor, økonomi, digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner. Spesialiseringen vil være tverrfaglig og er åpen for kandidater med bakgrunn fra økonomi, næringsliv, finans, offentlig administrasjon, statsvitenskap eller andre samfunnsvitenskapelige disipliner.

 • JMF: Journalistikk og mediefag

  Spesialisering i journalistikk og medievitenskap har en bestemt, men ikke eksklusiv orientering mot teorier og metoder knyttet til journalistikk og medieproduksjon, og utviklingen i praksis, yrker og strukturelle rammer av journalistikk, media og kommunikasjon.

 • PIBA: Informasjons-, bibliotek- og arkivstudier

  Spesialiseringen innen informasjons-, bibliotek- og arkivstudier forbereder kandidatene til å møte behovene innen forskning, undervisning og videre faglig utvikling innen bibliotek- og informasjonsvitenskap og arkivvitenskap. Den tverrfaglige spesialiseringen fokuserer på å forstå forholdet mellom informasjon, kunnskap eller kultur, deres produksjon/produsenter og deres bruk/brukere.

 • SASP: Sosialt arbeid og sosialpolitikk

  Spesialiseringen i sosialt arbeid og sosialpolitikk kvalifiserer for forskning, undervisning, utvikling og annet arbeid innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Spesialiseringen er preget av metodisk og teoretisk pluralisme, med fokus på forskning og yrkesetikk samt internasjonale og komparative perspektiver.

Programmets oppbygning

Ph.d.-programmet består av en opplæringskomponent (30 studiepoeng) og en forsknings-komponent som utgjør avhandlingen (150 studiepoeng). Doktorgradsutdanningen er tre år, alternativt fire år inkludert karrierefremmende arbeid (pliktarbeid).

Forskningskomponenten

Doktorgradsavhandlingen er hovedkomponenten i ph.d.-graden og består av selvstendig forskningsarbeid, og utgjør 150 studiepoeng. 

Opplæringskomponenten

Opplæringskomponenten utgjør 30 studiepoeng og skal støtte oppunder doktorgradskandidatens forskning. Opplæringskomponenten er en blanding av obligatoriske og valgfrie emner/formidling. 
Den obligatoriske opplæringskomponenten utgjør totalt 10 studiepoeng som er felles for alle fire studieretninger. I tillegg kreves 10 studiepoeng i metode, og 5-10 studiepoeng fordypning innen den enkelte studieretning.

1. Fellesdelen, obligatorisk for alle i programmet, består av tre deler:

2. Metodedelen utgjør 10 studiepoeng. Kandidatene står fritt til å velge hvilke metodeemner som er relevante for prosjektet deres, og hvor de ønsker å avlegge dette.

3. Fordypningsdel innen hver studieretning, 5-10 studiepoeng: 

4. Valgfritt fordypningsemne, 5 studiepoeng. Valgemner kan avlegges i eller utenfor programmet/studieretningen.

Kontakt oss

Laster inn ...