Tre barnehageansatte har lunjspause og snakker sammen.

Pedagogiske ledere har en dobbeltrolle

Pedagogiske ledere i barnehagen kjennetegnes ved at de både er pedagoger og ledere av sitt personale.

– Den pedagogiske lederrollen utøves gjennom å selv utføre pedagogiske arbeid, parallelt med å lede medarbeiderne gjennom de pedagogiske prosessene, sier dosent Magritt Lundestad ved Institutt for barnehagelærerutdanning. 

– Rollen utøves også gjennom kontinuerlige vurderinger, og faglig skjønn ut fra de situasjoner som oppstår i møte med barn og foreldre. Dette krever improvisasjon fra personalets side, fortsetter tidligere førstelektor Eva Skogen.

Sammen med universitetslektor Lise Hannevig har de skrevet boka Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog.

– Vi har gjennom boka vært fokusert på ledelse, ledelse i barnehagen og betydningen av pedagogisk ledelse, sier Skogen.

Sentrale arbeidsområder for en pedagogisk leder er å planlegge, gjennomføre og vurdere det pedagogiske arbeidet i barnegruppen i et tett samarbeid med personalet. 

– Den pedagogiske lederen er nærmest den daglige virksomheten i barnehagen, og har et særlig ansvar for å gjennomføre dagen gjennom samhandling, organisering og dialog med andre medarbeidere som barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere, sier Lundestad. 

Empiriske undersøkelser av den pedagogiske lederrollen

De tre forfatterne ønsker å bidra med økt kunnskap basert på empiriske undersøkelser om hva som kjennetegner ledelse i den pedagogiske lederrollen i barnehagen. 

Boka inneholder resultater fra undersøkelser om ledelse av planleggingsprosesser, organisering, delegering og beslutninger, veiledning og motivasjon av medarbeidere.

– Undersøkelsene viser for det første at det er sammenfall mellom hva studenter, erfarne pedagogiske ledere og medarbeidere mener er sentralt i pedagogisk ledelse, sier Hannevig. 

Forventer faglig ledelse

Undersøkelsene viser at foruten veiledning, som rammeplanen sier er pedagogisk leders ansvar, har både studenter, ledere og medarbeidere forventninger til at pedagogisk leder skal være en tydelig faglig leder også når det gjelder læringsprosesser, planleggingsprosesser, beslutninger, delegering og organisering. 

– I og med at vi ikke har funnet mange undersøkelser det er enkelt å sammenligne med, vil vi si at det som kommer frem av disse tre undersøkelsene må betegnes som nye funn, sier Hannevig.

– Sett i forhold til ledelseslitteratur generelt er imidlertid dette kjente lederhandlinger. Det som er spesielt for vår monografi er at vi også har undersøkt hva ledere og medarbeidere sammen mener er hensiktsmessig ledelse.

– Gjennom arbeid i utdanningen og praksis har vi sett at det er behov for en bok om den pedagogiske lederrollen, sier Hannevig.

– Vi ønsker at boka skal bidra til å løfte frem den pedagogiske lederens rolle, hva den kjennetegnes av, hvordan ledelse kan utøves i denne rollen og hva som er særlige sentrale arbeidsområder for en pedagogisk leder.

Boka er skrevet for barnehagelærerstudenter, profesjonsutøvere i feltet, andre barnehageansatte, barnehageeiere, myndigheter og andre aktører i barnehagefeltet. 

Referanse

Lise Hannevig, Magritt Lundestad og Eva Skogen: Pedagogisk leder i barnehagen: Samhandling, organisering og dialog, Fagbokforlaget, 2020

Illustrasjonsfoto: Benjamin A. Ward, OsloMet.

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 01.07.20 | Kari Aamli