Illustrasjon av familie i gult på svart asfalt.

Referansebudsjettet til SIFO er oppdatert med 2024-tal

Månadlege kostnader i referansebudsjettet har auka med nesten 700 kroner for ein dømefamilie sidan februar i fjor. Årets oppdatering er lek, medium og fritid.

Referansebudsjettet til SIFO, med den tilhøyrande kalkulatoren, er oppdatert med nye tal for 2024. I oppdateringa i år har forskarane revidert grunnlaget for berekning av kostnader innanfor forbruksområda knytt til leik, medium og fritid. Denne oppdateringa har resultert i store endringar i kostnadsestimata for ulike grupper i referansebudsjettet.

Oppdaterte kostnader til leik, medium og fritid

Dei nye berekningane viser at det er kostnader til mediebruk og fritid, andre daglegvarer og klede og sko som har hatt den største prosentvise auken sidan februar i fjor. Kostnadene til barnehage og skulefritidsordning har blitt reduserte for nokre grupper i same periode.

– Kostnadene til leik, medium og fritid blir redusert kraftig for vaksne i referansebudsjettet i år. Samtidig aukar desse kostnadene for barn mellom tre og 17 år, seier SIFO-forskar og prosjektleiar Marthe Hårvik Austgulen.

Kva er referansebudsjettet?

Referansebudsjettet viser kva det kostar å leve på eit akseptabelt forbruksnivå for hushald av ulik storleik og med ulik alders- og kjønnssamansetning. Utgifter til bustad og straum er ikkje med i budsjettet.

Referansebudsjettet til SIFO har blitt oppdatert årleg sidan 1987 og blir brukt hyppig av det offentlege, bankar og privatpersonar. Referansebudsjettet er eit godt utgangspunkt for å setje opp sitt eige budsjett.

– Budsjettet er eit langtidsbudsjett, der det er lagt opp til at ein setjar av pengar til sjeldnare innkjøp av dyre og varige forbruksgjenstandar, seier Austgulen.

Årets oppdatering

Referansebudsjettet blir oppdatert årleg, men det varierer på kva måte dei ulike forbruksområda blir oppdatert. I tillegg til at prisane har endra seg sidan i fjor, blir kostnadsestimata påverka i referansebudsjettet i år av at to av varekorgene er oppdaterte, både med nytt innhald og ny prisinnhenting i marknaden.

I 2024-versjonen av referansebudsjettet har grunnlaget for forbruksområda «leik og mediebruk» og «mediebruk og fritid» blitt revidert, og nye prisar er samla inn. I tillegg er nye prisar henta inn for forbruksområda «reisekostnader», «bilkostnader», «barnehage» og «aktivitetsskulen AKS». Prisane for resten av forbruksområda er KPI-justerte til februar 2024-prisar.

Meir informasjon om årets oppdatering

Austgulen, M.H., Ansteensen, A-K., Alecu: SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2024. SIFO-rapport nr. 3-2024

Lynum, M., Haugsrud, I., Slettemeås, D., Austgulen, M.H., Ansteensen, A-K.: Lek, medier og fritid i referansebudsjettet. SIFO-rapport nr. 4-2024

Nettside med kalkulator: SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter

Publisert: 29.04.2024 | Kjersti Lassen