Elev ved pult arbeidende med matteoppgaver og kalkulator.

Stadig flere flervalgsoppgaver ved matematikkeksamen

Mens matematikkeksamen får stadig flere flervalgsoppgaver, legger de nye læreplanene fra høsten 2020 mer vekt på problemløsning, kommunikasjon og argumentasjon.

Foto: Syda Productions/Mostphotos

Her ligger det en mulig spenning i tiden som kommer, for dette kan være motstridene.

– Mens flervalgsoppgaver er lette å rette, gir de ikke sensorene grunnlag for å se om elevene er gode til å lage selvstendige argumenter og selv forklare disse på en tydelig måte, forklarer dosent Bjørn Smestad ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning.

Sammen med kollega Aina Fossum, universitetslektor ved Institutt for grunnskole og faglærerutdanning og to forskere fra forskningsstiftelsen Fafo har han skrevet rapporten På like vilkår? – evaluering av matematikkeksamen på 10. klassetrinn 2017 til 2019. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og evalueringen er et treårig prosjekt.

– Vi vet at kompetanse som ikke testes på eksamen har en tendens til ikke å bli vektlagt så sterkt i undervisningen heller, så her er det en fare for at eksamen blir en hindring for målsettingene med Fagfornyelsen, utdyper Smestad.

Elevene er prisgitt undervisningen

Smestad og Fossum understreker at elevene alltid vil være prisgitt den undervisningen de har fått. De færreste elevene får opplæring i CAS, som er et av de dataverktøyene de har tilgjengelig på eksamen.

– Vi ser også eksempler på at utstyrssituasjonen på skolene er ulik, slik at noen elever er dårligere digitalt forberedt enn andre elever, sier Fossum.

– Det forekommer eksempler på eksamensoppgaver som har høy vanskelighetsgrad og tar en del tid hvis man skal gjøre dem manuelt, men som er veldig raske og enkle å gjøre hvis man bruker CAS. Dermed vil de som har lært CAS, få klare fordeler, poengterer Fossum.

De to matematikklærerne ved lærerutdanningen fremhever viktigheten av at skoleeierne i det minste sørger for at alle elevene får de samme materielle betingelsene og opplæring i bruk av de nødvendige dataverktøyene som benyttes på eksamen.

Matematikkoppgaver krever lesekompetanse

Det er også viktig å arbeide med strategier for å lese matematikkoppgaver. 

– Nesten alle oppgavene har en del tekst, og for elever med svak norskkompetanse ville det vært lettere å vise sin matematikkompetanse hvis det var flere oppgaver med lite tekst, sier Fossum. 

– Skolene har god kompetanse på å arbeide med leseforståelse. Vårt håp er at rapporten kan bidra til å øke bevisstheten om viktigheten av å jobbe med lesekompetanse også knyttet til matematikkoppgaver.

Relevant for lærerutdanningen

Det skolene bør jobbe med å forbedre er også relevant for fremtidige lærere både på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Det er også noe de to rapportforfatterne kan inkludere i egen undervisning. 

– De studentene som kommer til å jobbe i ungdomsskolen, vil også være fremtidens sensorer til eksamen. De bør være best mulig forberedt til å utføre oppgaven om sensor, sier Fossum. 

– I arbeidet med rapporten fant vi blant annet at det var stor ulikhet i sensorenes vurdering av oppgaver med høye krav til å velge egne løsningsmetoder og begrunne svarene.

Tilpasset opplæring

Den siste rapporten vier fokuset til de elevene som presterer svakt på eksamen. Kunnskapen om hva disse elevene får til, kan brukes i undervisning om tilpasset opplæring.

– Det er slående å se at de elevene som presterer svakest, får til veldig lite de siste tre timene av eksamen, da de jobber med oppgaver hvor alle hjelpemidler er tillatt, sier Smestad. 

– Det er altså få oppgaver som gir mulighet til å vise kompetanse på lavt nivå der hjelpemidler er tillatt. Det er litt paradoksalt at de elevene som presterer svakest, gjør det best på de oppgavene hvor de må klare seg uten hjelpemidler, sier Smestad.

Eksamen er ofte relativt lik fra år til år, med de samme oppgavesjangrene som går igjen. Likevel skjer det gradvis endringer, slik som at det digitale får en større plass, at det blir flere flervalgsoppgaver og at delen uten hjelpemidler blir tillagt større vekt i vurderingen. 

– Det blir veldig spennende å se i hvor stor grad eksamen blir endret i tråd med de nye læreplanene etter Fagfornyelsen, avslutter Smestad.

Hovedfunn

Referanse

På like vilkår? Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport. Fafo-rapport, 2020, 01. (udir.no)

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 17.06.20 | Kari Aamli