Universitetslektor Geir Aaserud avbildet på sitt kontor.

En verdibygger i barnehagen

En barnehagelærer jobber alltid med verdier.

Verdivalgene finner vi i alle små og store beslutninger som fattes i arbeidshverdagen til en barnehagelærer, og i store strukturelle avgjørelser som tas på profesjonens vegne. 

Barnehagelæreren skal bygge arbeidet sitt på verdier og tradisjoner, men de skal også kunne utfordre disse, slik at fremtiden og ansvaret for en felles verden blir ivaretatt.

–  Vi ønsker en bevisstgjøring rundt verdier og profesjonell dømmekraft, sier universitetslektor Geir Aaserud ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Sammen med professor Liv Torunn Grindheim ved Høgskolen på Vestlandet har han redigert boka Barnehagelæreren – en verdibygger.

 – Den profesjonelle dømmekraften handler om tidligere erfaringer, profesjonalitet og egne opplevelser og utdanning. Boka har søkelys på verdier og hvilke verdier vi ønsker å fremme i barnehagen.

Barnehagens utvidede profesjonsansvar handler om å ha bevissthet og handlingsrepertoar til å møte uforutsette hendelser.

– Etiske vurderinger og verdier bør være overordnet alt som foretas i barnehagen, sier Aaserud.

Egen verdensorganisasjon for små barns oppvekst og danning

Aaserud er leder av den internasjonale organisasjonen OMEP – en verdensorganisasjon for små barns oppvekst og danning. Organisasjonen ble dannet etter andre verdenskrig og den nye boka er en norsk markering av 70-årsjubileet. 

Verdiene i OMEP er de samme som barnehagelærerutdanningen i Norge bygger på. En av nestorene i norsk barnehagelæreutdanning, Eva Balke, ble valgt til verdenspresident i OMEP i 1986 og var med på å kjempe fram barns rettigheter.

I barnehagen handler det om å skape trygghet, se de yngste barna og la de få medvirke til sin egen hverdag. Det er viktig å gi gode oppvekstsvilkår for barn slik at de kan være en del av et større samfunn og bli verdensborgere. – Geir Aaserud, universitetslektor Institutt for barnehagelærerutdanning.

 – Dette står sentralt i barnehagelærerutdanningen og i rammeplanen for barnehagen. Det handler om omsorg, lek, læring og danning, understreker Aaserud.

Den norske barnehageloven bygger på verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Verne om den gode leken i barnehagen

Boka starter og avslutter med leken – en oase av lykke. Det er viktig å verne om den gode leken i barnehagen. 

– Gjennom leken får barna utfolde seg, oppleve frihet, kreativitet, utfordre seg selv og utforske seg selv i møte med andre. Barna får trening i å bruke dømmekraften og gjør ting på liksom sammen med andre.

– Med alle programmene og dagsordenene som kommer inn i barnehagen, er det viktig at det fremdeles er plass til lek. Vi må ikke miste av synet hvor viktig leken er, bemerker Aaserud.

Boka handler om gjennomgående temaer i barnehagelæreutdanningen slik som bærekraft, de yngste barna, omsorgssvikt, digital danning og foreldresamarbeid. Og noen temaer er det heller ikke skrevet så mye om tidligere slik som barns seksuelle utvikling og det samiske perspektivet. I alle kapitlene er verdibygging gjennomgående.

– Vi håper boka kan brukes i hele løpet av barnehagelærerutdanningen. Samtidig har vi skrevet veldig praksisnære kapitler slik at dette kan danne bakgrunn for diskusjoner i personalgruppen.

Barnehagelærerutdannere og fagfolk fra hele landet har skrevet bidrag til boka, og blant kollegaene til Aaserud skriver professor Anne Greve om Eva Balke - en veiviser for profesjonens verdier. 

Førsteamanuensis Tove Lafton skriver om barnehagens danning i en digital tid og universitetslektor Karin Fajerson har tatt forsidebildet.

Referanse

Liv Torunn Grindheim og Geir Aaserud (red.): Barnehagelæreren – en verdibygger, (fagbokforlaget.no).

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 30.03.20 | Kari Aamli