OsloMet som samarbeidspartnar

OsloMet – storbyuniversitetet er din kunnskapspartnar når det gjeld kurs og studium, utviklingsarbeid, utgreiingar og forsking innanfor våre fagområde. Universitetet sine profesjonsutdanningar er nært knytt til arbeidslivet. Praksis utgjer ein viktig del av studia og undervisinga støttast av anvendt forsking.

OsloMet inviterer til samarbeid med ulike aktørar i samfunnet. Vi gir eit viktig kunnskapsbidrag som samarbeidspartnar i utviklinga av velferdssamfunnet.

OsloMet ønskjer ein tydeleg profilering ovanfor storbyregionen. Det inneber ein tydeleg samhandling med eit fleirkulturelt og inter­nasjonalt samfunn.

Gjennom fleire oppdrag frå arbeidsgivarar ønskjer vi å utvikle kompetanse som både kjem partnarar utanfor universitetet til gode og samtidig gir impulsar frå og økt nærleik til dagens arbeidsliv for våre utdanningar. Tettare relasjonar med arbeidslivet kan også gi opphav til forsking av felles nytte.

Skreddarsydde tilbod: