Kjønn og ledelse

Et arbeidsliv med kjønnsbalanse

Det er et økende behov i næringslivet og et krav fra politikere å ha et arbeidsliv med kjønnsbalanse i ledelse der strategiske beslutninger tas. Kjønn og ledelse vil bidra til å dekke kunnskapsbehovet om bedret kjønnsbalanse ut fra flere begrunnelser som samfunnsansvar, rettferdighet, effektivitet eller lønnsomhet.

Vi arrangerer emnet som et oppdrag tilpasset til din virksomhet – med eller uten studiepoeng. 

Kontakt oss om oppdrag

Laster inn ...
 • Målgruppe

  Dette tilbudet er tiltenkt selvstendig næringsdrivende konsulenter, ansatte i store og mellomstore konsulentselskaper med interesse for kjønnsbalanse, samt HR/strategi-personell, linjeledere i alle type bransjer i privat sektor, og NHO-medlemmer. Det er også egnet som faglig påfyll for andre som har kompetanse i ledelses- og organisasjonsfag fra tidligere.

 • Hva lærer du?

  Studiet består av fire faglige moduler som bygger på hverandre med følgende progresjon:

  1. Perspektiv på kjønnsforskjeller. Her drøfter vi blant annet ulike fagdisipliners tradisjoner å forstå kjønn på som psykologi, sosialpsykologi, sosiologi og antropologi sammenlignet med ledelsesfagets forståelse av kjønn.
  2. Strukturelle, kulturelle og individuelle årsaker til kjønnsubalanse. Studiet inneholder drøfting av strukturelle og kulturelle årsaksforklaringer til kjønnsubalanse i ledelse. Vi diskuterer blant annet teorien om ‘glasstaket’, som omhandler usynlige mekanismer som hindrer kvinner i å nå opp i ledelse, og hvilke strukturer som kan fremme kjønnsbalanse. Andre temaer vil være individuelle holdninger og atferd knyttet til karriereutvikling, samt karrierekriterier og karrieremanøvrering.
  3. Argumenter for at kjønnsbalanse skal oppnås. Verdien av kjønnsbalanse i ledelse kan vurderes på ulike måter. Begrepsavklaringer og oversikt over historiske og nåværende begrunnelser for å oppnå likestilling, kjønnsmangfold og kjønnsbalanse presenteres og diskuteres i denne modulen.
  4. Tiltak i bedrifter som sikrer kjønnsbalanse. Siste modul inneholder drøfting av ledere og medarbeideres atferd, holdninger til, prinsipper for standardiserte og lokalt tilpassede organisatoriske tiltak som kan resultere i kjønnsbalanse.
 • Slik foregår undervisningen

  Studietilbudet har fire moduler, to samlingsdager for hver modul. 

  Eksemplene i undervisningen er aktuelle og gjenkjennelige. Blant innlederne vil du møte aktuelle kvinnelige og mannlige topp- og mellomledere, HR-direktører med ansvar for kjønnsbalanse eller som er rollemodeller for hvordan en karriere utvikles.

  Undervisningen er lagt opp med forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, veiledning og pensumrelevant filmfremvisning etterfulgt av diskusjon.

  I tillegg skrives en prosjektoppgave – individuelt eller i gruppe på inntil 3 deltakere. 

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema

Publisert: 18.01.19 | Fakultet for samfunnsvitenskap