Personvernerklæring for Forbruksforskningsinstituttet SIFOs forskningsvirksomhet

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Forbruksforskningsinstituttet SIFO samler inn og bruker personopplysninger i forskningsprosjekter.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Forbruksforskningsinstituttet SIFO samler inn og bruker personopplysninger i forskningsprosjekter. Erklæringen er utarbeidet for at du skal ha trygghet for at Forbruksforskningsinstituttet SIFO behandler personopplysninger på en etisk og juridisk forsvarlig måte.

1. Hvilke personopplysninger behandles?

I forskningsprosjekter er Forbruksforskningsinstituttet SIFO behandlingsansvarlig for personopplysninger som innsamles i forbindelse med forsknings- og utredningstjenester. Typiske personopplysninger som behandles er navn, bosted, alder, utdanning, yrke, studievalg osv. Hvilke opplysninger som faktisk samles inn vil variere fra prosjekt til prosjekt. Komplett oversikt over hvilke personopplysninger som behandles oppbevares i meldingsarkivet til NSD.

2. Hvordan sikres opplysningene?

Forbruksforskningsinstituttet SIFOs internkontrollsystem sørger for at personopplysninger ivaretas etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger blir behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre. Systemet beskriver også Forbruksforskningsinstituttet SIFOs sikkerhetsstrategi og IKT beredskapsplan, samt hvordan risikovurderinger skal gjennomføres.

3. Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger?

Formålet med behandlingen er å levere forskning på nasjonalt og internasjonalt faglig høyt nivå. I alle forskningsprosjekter skal det konkret fremgå hva som er formålet med behandlingen.

4. Hva er grunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ber normalt om samtykke for å behandle personopplysninger, jf. EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Alle som har gitt samtykke kan når som helst trekke samtykke tilbake.

Behandling av personopplysninger kan også foregå etter EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f. Det vil si behandling for å utføre en oppgave av allmenn interesse og/eller behandling for å utøve offentlig myndighet.

4. Hvor hentes opplysningene fra?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO innhenter data fra ulike kilder, avhengig av formål og prosjekt. Vanlige metoder for innhenting er ved hjelp av spørreskjema (papir eller elektronisk), personlig intervju, gruppeintervju, observasjon eller fra registre (Statistisk sentralbyrå, OECD, m.fl.).

5. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter. I enkelte forskningsprosjekter kan imidlertid personopplysninger deles med andre forskningsmiljø. Dersom slik utlevering er planlagt vil vi informere om dette når vi ber om samtykke.

6. Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Datafiler og datasett slettes eller anonymiseres når behandlingen opphører, såfremt annet ikke er avtalt. Forbruksforskningsinstituttet SIFO vil opplyse om hvor lenge vi lagrer personopplysningene. Dersom det ikke er mulig å angi nøyaktig tid, skal Forbruksforskningsinstituttet SIFO opplyse om hvilke kriterier som bestemmer lagringstiden.

7. Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig

Navn: Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Postadresse: OsloMet, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Postboks 4, St. Olavs plass 0130 Oslo

Telefon: 67 23 50 00

E-post: sifo@oslomet.no 

8. Kontaktinformasjon personvernombud

Navn: Personvernombudet for forskning, NSD

Adresse: Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen

Telefon: 55 58 21 17 (tast 1). Telefontid: 10:00-14:00

E-post: personvernombudet@nsd.no