English version

FoUI-strategi for TKD

Forsknings-, utviklings- og innovasjonsstrategi ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – storbyuniversitetet.

2020-2024

Fakultet for teknologi, kunst og design

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er et fremoverlent fagmiljø som leverer kunnskap som skal bidra til å løse samfunnets utfordringer. 

Fakultetets ansatte forsker, underviser, samt driver utvikling og innovasjon innenfor et meget bredt spekter av områder og fag slik som teknologi- og ingeniørfag, naturvitenskapelige fag, digitalisering og design- og kunstfag. 

Fakultetet representerer et bredt og tverrfaglig forskningsmiljø med en inkluderende og innovativ kultur.

Fakultetet har store vekstambisjoner og ønsker å videreutvikle sin forskning i forskningsfronten og innen utvalgte områder i verdensklasse. 

Et hovedvirkemiddel for å nå disse ambisjonene er å ha en proaktiv holdning til å søke ekstern finansering gjennom EU og Norges forskningsråd, men også gjennom å jobbe strukturert med å utvikle partnerskap og samarbeid med private og offentlige organisasjoner. 

TKD ønsker å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante partnere knyttet til større satsninger og konkrete prosjektsøknader. 

Fakultetet ønsker samtidig å være en drivkraft i å videreutvikle samarbeid på tvers av OsloMet, inkludert med SimulaMet.

Strategigrunnlag

TKDs FoUI-strategi er bygget på OsloMets strategi 2024, og en ambisjon om å bidra til FNs bærekraftsmål (fn.no)

Den tar utgangspunkt i Forskningsrådets strategi for 2020-2024 og andre pillar i Horisont Europa: “Global Challenges”.

Strategien bygger på et grunnleggende prinsipp om akademisk frihet og er et resultat av en bred involveringsprosess som har pågått fra høsten 2019 til sommeren 2020. 

Samtidig som denne strategien har et fokusert og langsiktig tilsnitt, er hensikten over tid at det åpnes for nødvendig dynamisk utvikling av fokusområder, temaer og virkemidler gitt endrede forutsetninger.

Grunnlaget for strategien er basert på fakultetets fagområder innen teknologi, digitalisering, kunst og design, dets aktiviteter innen forskning, utdanning og innovasjon og på bærekraftsmålene. 

Forskning er i sin natur drevet frem av enkeltindivider som fakultetet ønsker å støtte. I tillegg har TKD som formål å drive forskningsbasert undervisning. 

Selv om FoUI-strategien er tematisk satt opp, er det en grunnleggende forutsetning for strategien at de ulike disiplin- og undervisningsområdene ved fakultetet fortsatt skal ivaretas. 

Ambisjonen er at TKDs fagmiljøer skal gis mulighet for å utvikle seg videre i sine disipliner, samtidig som det gis god mulighet til å koble seg til på de overordnede tematiske satsningsområdene. 

Ut over dette ønsker vi å fokusere innsats og ressurser inn mot definerte bredere satsninger. Vi ønsker å satse på seks strategiske og tematiske områder som vil være fokusområder for fakultetets forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid i perioden 2020-2024. I tillegg er strategien bygget opp rundt fem ambisjonsområder.

Strategiske tematiske områder

Fakultetets strategiske, tematiske områder er bygget opp rundt tre kontekstspesifikke, to disiplinorienterte områder og én bred tverrfaglig satsning. 

Innen disse ulike områdene ønsker fakultetet å støtte opp under unike temaer som utfyller andre norske universiteters fokusområder, samt å videreutvikle tematiske satsninger og porteføljer av konkrete forskningsprosjekter. 

De tre kontekstspesifikke områdene – (1) smarte byer, konstruksjoner og bygg, (2) urbane hav og (3) intelligent helse fokuserer på anvendelse av teknologi knyttet til samfunnsutfordringer i urbane liv. 

De to disiplinorienterte temaene har anvendelse på tvers av alle de kontekstuelle områdene i tillegg til andre forskningsområder ved OsloMet, og inkluderer kunstig intelligens og universell og brukerorientert design. 

Innen hvert av disse fem områdene har fakultetet til hensikt å utvikle spisse miljøer med ambisjoner om å etablere sentre for fremragende forskning i tråd med OsloMet sin strategi om å bygge tre til fem fagmiljøer av fremragende kvalitet. 

I tillegg til disse områdene utvikler fakultetet en overgripende tverrfaglig satsning innen innovasjon for bærekraft. De tematiske områdene er vist i figur 1 og beskrevet under.

Illustrasjon som viser de tematiske områdene for FoUI på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD): Det er de forskningskontekstuelle områdene smarte byer, urbane hav og intelligent helse. Det er også  de disiplinorienterte temaene innovasjon for bærekraft, brukerdrevet og universell design, og kunstig intelligens.

Figur 1: Tematiske områder for FOUI ved TKD

Hvert område vil bli beskrevet mer detaljert med egne nettsider, inkludert detaljerte aktiviteter, med formål om å fremme og synliggjøre TKD sin forskning.

Forskningskontekstuelle temaer

Smarte byer

Teknologi som understøtter urban utvikling er viktig for å lykkes med mange av FNs bærekraftsmål. Ved å utvikle et ledende forskningsmiljø innen bærekraftige smarte byer, mobilitet, konstruksjoner, bygg og estetikk, skal vi bidra til OsloMets strategi om å være et urbant universitet. 

Fakultetets engasjement i Construction City (constructioncity.no), utvikling av et laboratorium for smarte byer og samarbeid med flere utenlandske universiteter i tillegg til andre utvalgte aktiviteter skal understøtte denne satsningen.

Urbane hav

Havforskning og data om havet er viktig for å kunne analysere og sikre god fremtidig ressursforvaltning i havet og for å kunne nå bærekraftsmålene. 

Urbane hav innebærer å se hav og vannressurser i sammenheng med urbane liv og byutvikling. Hensikten med dette temaområdet er å bygge bro mellom forskning, utvikling, innovasjon, undervisning og samfunnskontakt, og å utvikle OsloMets tilstedeværelse ved havnen i Oslo og i Oslofjorden. Gjennom å utvikle teknologi som samler data skal TKD bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser.

Intelligent helse

Helse og velferd er sentrale områder for å sikre bærekraftig utvikling av samfunn. Intelligent helse handler om FOUI-aktivitet som vil utvikle teknologi og bruk av teknologi for å sikre gode liv og god helse. 

Intelligent helse inkluderer persontilpasset diagnose og behandling ved hjelp av blant annet sensorer, monitorering, analyse ved hjelp av stordata og kunstig intelligens og teknologibaserte intervensjoner. 

Fakultetet samarbeider med Fakultet for helsevitenskap i å videreutvikle et nasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor intelligente helseløsninger.

Disiplinorienterte temaer

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens er essensiell for fremtidens utdanning, forskning og profesjoner, og danner grunnlaget for mye av forskningen vi gjør ved fakultetet og på OsloMet. 

Kunstig intelligens defineres bredt og inkluderende ved fakultetet, og dekker fagområder fra maskinlæring til anvendelse av kunstig intelligens innen blant annet helse, byutvikling og havforskning, samt det etiske fundamentet i AI-forskningen. 

Vår forskning på dette området er basert på et bredt spekter av metoder innen AI, og dekker både grunnforskning inkludert Quantum Computing, og anvendt forskning. 

Dette temaet er knyttet opp til og utvikles fra AI-Laboratoriet ved OsloMet som er basert på et samarbeid med SimulaMet.

Universell og brukerorientert design

Universell design er et ambisiøst og sterkt forskningsfelt med omfattende utviklings- og innovasjonsaktiviteter ved fakultetet. Dette området inkluderer brukerdrevet og bærekraftig design knyttet til IKT, produkter, tjenester, materialitet, kulturuttrykk og opplevelser samt forskning på menneske-maskin interaksjon. Vi har ambisjon om å utvikle et fremragende forskningsmiljø på dette området.

Tverrfaglig satsning

Innovasjon for bærekraft

Fakultetet er unikt i sin sammensetning av tverrfaglig kompetanse. Fagmiljøet innen bærekraftig kultur, utdanning og innovasjon representerer en kritisk og humanistisk inngang til fremtidens løsninger på store samfunnsutfordringer. 

Fakultetet har som mål å bruke vår fag- og forskerkompetanse innen kunst, kultur og design i samarbeid med ledende teknologi for å utvikle bærekraftige urbane samfunn. Blant annet er Makerspace og vårt engasjement i Arena Oslo eksempler på slike satsninger. Fakultetet skal søke om å etablere et ph.d.-program for å videreutvikle forskningen innen dette feltet.

Ambisjoner

Fakultetet har ambisjoner om å utvikle original, etisk, bærekraftig og anvendt kunnskap av høy kvalitet, som på utvalgte områder ligger i forskningsfronten i Europa og internasjonalt. Ambisjoner i dette arbeidet er å:

  1. Etablere et senter for fremragende forskning eller forskningsdrevet innovasjon.
  2. Øke fulltidsårsverk til forskning med 40% fra inngangen av 2020 til utgangen av 2024.
  3. Sikre ekstern finansering på totalt 200 MNOK i løpet av perioden 1. januar 2020 til utgangen av 2024.

Våre ambisjoner er basert på fem områder og har til hensikt å utvikle bærekraftig forskning i tråd med våre verdier: lærende, nyskapende og mangfoldig. 

Disse fem områdene er vist i figur 2: Etikk, ressurser, publikasjoner og formidling, prosjekter og finansering samt «impact og innovasjon». 

Områdene gir detaljer som gjør det mulig å måle fakultetets evne til å oppfylle de overordnede ambisjonene. Under skisseres mer spesifikke ambisjoner og nøkkelinitiativer innen hvert av disse områdene.

Figuren viser at ambisjonene til TKDs FoUI er basert på de fem områdene etikk, ressurser, publikasjoner og formidling, prosjekter og finansering, samt «impact og innovasjon».

Figur 2: Spesifikke forskningsambisjonsområder ved fakultetet

Etikk

Å være en lærende, nyskapende og mangfoldig organisasjon med høye etiske standarder og med fokus på bærekraft er kjernen av forskningskulturen ved fakultetet.

Ambisjoner:

Virkemidler:

Ressurser

Fakultetet skal rekruttere lovende forskere globalt innen tre hovedkategorier: (1) fremragende ph.d.- kandidater, (2) fremragende Postdoktor-kandidater og (3) meget lovende førsteamanuenser som kan kvalifisere seg til professor innen tre til seks år.

Fakultetet skal bygge et forskningsmiljø og -kultur hvor forskere trives og er den beste versjonen av seg selv. I dette ligger ambisjoner om vekst, utstrakt autonomi, høy kvalitet og et åpent tverrfaglig miljø med en kunnskapsrik og proaktiv forskningsadministrasjon som støtter opp under utvikling av forskningsprosjekter og -aktiviteter.

Ambisjoner: 

Virkemidler: 

Publikasjoner og formidling

TKD verdsetter publisering, formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid, med det formål å åpent utvikle og kommunisere fremragende forskning, utvikling og innovasjon. 

Fakultetet oppmuntrer til bred kommunikasjon, men ønsker å sikre at våre forskere er bevisste relevante tellende publikasjonskanaler hvor det er hensiktsmessig.

Ambisjoner: 

Virkemidler: 

Prosjekter og finansering

Eksternfinansiering er essensiell for at fakultetet skal utvikle seg som et fremragende forskningsmiljø, vokse og utvikle sin forskningsaktivitet, og for at vi skal bidra til at OsloMet når sin visjon. 

Vi er avhengige av forskere som har vilje og evne til å få tilslag på søknader og lede prosjekter. 

I dette arbeidet er en profesjonell og effektiv administrasjon en nøkkelressurs, og sømløs og profesjonell samhandling mellom forskere og administrasjon essensielt.

Ambisjoner: 

Virkemidler: 

Bærekraftig «impact og innovasjon»

Fakultetet skal skape samfunnsnyttige løsninger som påvirker utviklingen av samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Ambisjoner: 

Virkemidler: