English version

TKD 2024 – Strategisk plan for Fakultet for teknologi, kunst og design

Denne planen trekker opp sentrale strategiske mål og tiltak for Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) i perioden 2019 – 2024, og ble vedtatt av dekanen 17.9.2018.

Den følger både prinsippene og strukturen til OsloMets Strategi 2024.

Planen tar først for seg fakultets nåtilstand, for deretter å beskrive fakultetets profil og verdier. Videre tar dokumentet for seg hvert av OsloMets fire hovedmål som beskrevet i Strategi 2024 , og utdyper TKDs bidrag for å nå disse.

Aktivitetene som er nevnt under hvert målområde i denne planen, er tenkt innen et tidsrom på seks år.

1 Status

1.1 Utdanning

TKD har en bred portefølje av bachelorprogrammer, og i økende grad en dekkende portefølje av masterprogrammer. De fleste av TKDs utdanninger har tilfredsstillende gjennomføringsgrad og god studiepoengproduksjon.

Studentenes tilbakemeldinger via emneevalueringer og andre undersøkelser viser at utdanningene har jevnt god kvalitet. Det er stor variasjon i undervisningsmetoder, og det er lang tradisjon for å benytte digitaliserte verktøy i utdanningene.

Fakultetet oppretter nå DIGIN i samarbeid de andre fakultetene og OsloMet. Målet er å bidra til økt kvalitet i utdanningene ved blant annet å tilby opplæring i studentaktive undervisningsmetoder, erfaringsutveksling for «best practice» innad i og mellom studieprogrammene, samt prosjekter i Makerspace.  
 
Fakultetet jobber aktivt med internasjonalisering av utdanningene. Fokus er på engelskspråklige emner, etablering av hele studieprogrammer på engelsk, utvikling av aktiviteter som støtter internasjonalisering hjemme, internasjonalisering av programplaner, samt arbeid med fokusinstitusjoner.

Fakultetet har sine egne retningslinjer for FoU-basert utdanning. I de fleste utdanningene er retningslinjene godt implementert, men det er stadig rom for forbedringer.

Fakultetet har et kontinuerlig fokus på modernisering av studieporteføljen. En av de største utfordringene er manglende tilbud om masterutdanning innen ingeniør-/teknologifagene. Tilbudet er imidlertid i ferd med å kompletteres, da to nye mastere starter opp innen utgangen av 2020.

Videre har TKD et stort potensial for samarbeid med øvrige fakulteter og utreder blant annet et felles studium innen helseteknologi sammen med Fakultet for helsevitenskap. En annen stor satsing er Makerspace som er planlagt som et nav for innovasjon både på fakultetet og OsloMet.

En annen utfordring er lave søkertall til flere av fakultetets studieprogrammer. Her jobbes med en rekke tiltak for økt rekruttering.

Fakultetets første doktorgradsprogram er planlagt ferdig ved årsskiftet 2018/19 og vil representere en unik kombinasjon av fagområder fra alle teknologiinstituttene på fakultetet, utviklet og driftet i tett samarbeid med Simula@OsloMet.

Fakultetet initierer ytterligere en ph.d. innen design, estetiske fag og teknologi, gjerne i et tverrfaglig samarbeid med andre ph.d.-programmer på OsloMet.

1.2 Forskning og utvikling (FoU)

FoU-begrepet i TKDs strategi inkluderer kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultetet kan fremvise sterk økning innen FoU på et internasjonalt nivå. Dette har blitt særlig synlig gjennom en kraftig økning i antall publikasjoner, og stor økning i antall innsendte søknader om eksternfinansiering til NFR og EU. 
 
En utviklingstendens er at flere forskere nå føler en slags måloppnåelse innen forskningspublisering, og har dreid sin interesse mer over på eksternfinansiering og større forskningsprosjekter.

Noen prosjekter får svært god skåre og gjennomslag, men gjennomsnittsskårene er for lave. Det trengs ytterligere profesjonalisering av søknadsskrivingen og bedre forståelse for hva som skal til.

Videre er det behov for å aktivere flere miljøer, finne flere finansieringskanaler som er egnet for våre fagområder, samt å bli bedre til å bygge samarbeidsrelasjoner og konsortier nasjonalt og internasjonalt. 
 
Fakultetet erkjenner samtidig en viss risiko for at kvantitet blir viktigere enn kvalitet både i publikasjoner og søknader, påvirket av tellekantsystem og incentivordninger. Her planlegges flere tiltak som vil forsterke en positiv kvalitetskultur.

1.3 Formidling

Fakultetet er generelt for lite synlig i debatter og i media, og bidrar dermed for svakt til formidling av ny kunnskap.

Imidlertid har arbeidet med formidling blitt styrket ved at forskere har deltatt på OsloMets kurs om fremragende forskningsformidling, samt ved deltakelse på messer og arrangementer.

Instituttene bidrar også til formidling gjennom å arrangere konferanser og seminarer med nasjonale og internasjonale målgrupper.

Videre har studenter i kunst- og designfag ved mange anledninger hatt god gjennomslagskraft i media. Disse positive tendensene vil bli forsøkt forsterket i gjennom systematisk arbeid.

1.4 Innovasjon

Det er i økende grad fokus på innovasjon på OsloMet, og fakultetets styrke innen feltet kommer fram gjennom både tildeling av og deltakelse i nye forskningsprosjekter mot EU og NFR.

Innovasjon innen helseteknologi og kunstig intelligens er blant fakultetets spesielle satsningsområder. Dette er en strategisk posisjonering som vil bidra til at TKD utnytter sin særegne portefølje av teknologi, design og estetiske fag for å løse samfunnets utfordringer. Særlig gjelder dette i tverrfaglig samarbeid med Fakultetet for helsevitenskap og Simula@OsloMet.

OsloMet Makerspace er en annen satsning som bidrar til sterkere fokus på innovasjon, samt samarbeid med Gründergarasjen. TKDs studenter er sentrale i dette arbeidet og er derfor en særlig ressurs for hele OsloMet. 
 
Samfunnet opplever store omstillinger, og fakultetet forsterker samarbeidet med arbeidslivet for å bidra til økt innovasjon gjennom utvikling og anvendelse av ny teknologi.

1.5 Organisasjon/styring

TKD har med sine institutter og administrasjon samme organisering som de øvrige fakultetene ved OsloMet. Ved siden av den ordinære linjeorganisasjonen styres fakultetet gjennom en rekke nedsatte råd og utvalg.

Fakultetet ønsker at hele utvalgsstrukturen blir sett i sammenheng, og har initiert en prosess for å oppnå dette. Så langt har fakultetet delvis foretatt kritiske vurderinger av råd og utvalg som fakultetsrådet, undervisningsutvalget, FoU-utvalget, DLM og ALM.

Samtidig er fakultetet underveis med etablering av nye råd som doktorgradsutvalg og programråd for masterprogrammer og ph.d.-programmet.

Den administrativt støttende infrastrukturen er bygd opp over mange år og er blitt stadig mer profesjonell. Medarbeidernes kompetanse er systematisk hevet og bidrar sterkt til de gode resultatene som fakultetet leverer. Likevel er det fortsatt potensial for forbedringer og strategisk utvikling.

Nåværende modell for forskningsledelse på instituttene er uferdig og reflekterer et over tid ensidig fokus mot utdanning i mange miljøer. Nå fokuseres det på kompetanseheving, samtidig som alternative styringsmodeller blir vurdert.

2 Profil

Strategi 2024 beskriver OsloMets profil slik:

OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer.

Vår forskning skal være relevant og kunne anvendes for å løse morgendagens utfordringer. Våre kandidater skal utdannes til bevisste samfunnsborgere, som erkjenner og er motivert for livslang læring. Våre ansatte skal opptre i tråd med våre verdier. Vår organisasjon skal være veldrevet og profesjonell.

TKDs unike profil befinner seg innenfor rammen av OsloMets profil, men framhever samtidig fakultetets særegne forutsetninger innen fler- og tverrfaglighet.

Dette er konkretisert ved å legge til rette for et tettere faglig samspill hvor brukerorientert teknologi knyttes til både funksjonalitet, design og estetisk opplevelse, illustrert i modellen for TKDs innovative verdikjede:

Illustrasjon av TKDs innovative verdikjede

Modellen visualiserer det helhetsperspektiv og tverrfaglige samspill som er vår målsetning for å oppnå tydelig påvirkning og gjennomslagskraft i arbeids- og næringsliv, og i samfunnet forøvrig.

Videre gjenspeiles utdanningenes behov for stadig nyskaping og evne til omstilling i et arbeidsmarked i rask endring.

Verdikjeden reflekterer også de ulike fagmiljøenes behov for kreativitet i møte med nye tilnærminger og metodiske verktøy, samt ulike forskningstradisjoner.

Sist, men ikke minst, reflekterer den også gjennomføring og verdiskaping gjennom implementering og praktisk anvendelse.  

3 Verdier

OsloMets verdier er i Strategi 2024 «Lærende | Nyskapende | Mangfoldig». Fakultet for teknologi, kunst og design har i tillegg valgt verdiene Fremoverlente | Lagspillende.

Fremoverlente

Fremoverlente medarbeidere og studenter preges av vilje og evne til å ta initiativ, søken etter kunnskap, ønske om å forfølge en idé - og romslighet overfor utradisjonelle tilnærminger. Vi skal strekke oss og være ambisiøse!

Lagspillende

Lagspillende medarbeidere og studenter preges av vilje og evne til å støtte hverandre gjennom anstrengelser mot et felles mål.

Vi deler aktivt kunnskap og erfaring, utnytter hverandres ferdigheter, viser gjensidig respekt - og er rause når initiativ ikke fører fram.

Vi har åpen kommunikasjon, samspill over grenser, gjensidig nysgjerrighet og en inkluderende arbeidsform.

4 TKDs hovedmål i relasjon til OsloMet 2024

Med «våre fagområder» menes «teknologi, design og estetiske fag».

Strategi 2024 | OsloMet skal være en av landets ledende leverandører av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Mål 1 – TKD skal være landets ledende fagmiljø for forskningsbasert kunnskap innen våre fagområder - og deres samspill

Dette skal oppnås gjennom å

 1. etablere ledende forskningsgrupper som tiltrekker seg samarbeidspartnere fra de beste fagmiljøene i verden
 2. gjennomføre samfunnsrelevante forskningsprosjekter ved å hente inn midler fra EU og fra andre store utlysninger
 3. frembringe forskningsresultater av høy vitenskapelig kvalitet
 4. utvikle ny kunnskap og teknologiske løsninger basert på samfunnets fremtidige behov   i dialog med brukere og andre interessenter fra både offentlig og privat sektor
 5. involvere studentene i forskningsgruppene og i pågående forskningsprosjekter
 6. ivareta forskningsetiske og samfunnsansvarlige forpliktelser, og bidra til vitenskapelig åpenhet   

Mål 2 – TKD skal være ledende i å kommunisere relevant, forskningsbasert kunnskap innen våre fagområder - og deres samspill

Dette skal oppnås gjennom å

 1. videreutvikle en samfunnsrelevant studieportefølje som utdanner etterspurte kandidater til både privat og offentlig sektor
 2. løpende oppdatere utdanningene med ny forskningsbasert kunnskap innen teknologi, design og estetiske fag – og fagområdenes samspill
 3. bygge tverrfaglige miljøer som kan utvikle og formidle innovative løsninger
 4. systematisk initiere og/eller organisere faglige møteplasser som workshops, seminarer og konferanser egnet for formidling av ny kunnskap og framskritt

Strategi 2024 | OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og nye arbeidsformer.

Mål 3 – TKD skal bli ledende på muliggjørende teknologi og tverrfaglig samspill innen våre fagområder

Dette skal oppnås gjennom å

 1. ta i bruk nye undervisnings-, forsknings- og arbeidsmetoder som fremmer  utdanningskvalitet og samarbeid mellom fakultetets ulike fagområder
 2. fremme en kvalitetsorientert delingskultur
 3. være pådriver for å ta i bruk og utvikle digitale løsninger som forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser

Mål 4 – TKD skal bidra til å dekke samfunnets behov for livslang læring innen og på tvers av våre fagområder

Dette skal oppnås gjennom å

 1. etablere et kvalitetsmessig godt og faglig bredt tilbud innen EVU, deltidsutdanning og livslang læring i tett samspill med arbeidslivet

Mål 5 – TKD skal bidra til økt innovasjon, mer entreprenørskap og tverrfaglig samarbeid

Dette skal oppnås gjennom å

 1. etablere tverrfaglige møteplasser for studenter og forskere
 2. aktivt samhandle med relevante innovasjonsmiljøer
 3. videreutvikle samarbeid på tvers av fakultetene
 4. legge til rette for at gode ideer kan videreutvikles med tanke på kommersialisering

Strategi 2024 | OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

Mål 6 – TKDs utdanninger skal møte arbeidslivets fremtidige behov for kompetanse

Dette skal oppnås gjennom å

 1. videreutvikle og strukturere vårt samspill med nasjonalt og særlig regionalt arbeidsliv
 2. etterspørre arbeidslivets forventninger til fremtidige behov og ta hensyn til disse
 3. involvere arbeidslivet i våre undervisnings- og forskningsaktiviteter for å sikre ferske impulser og faglig relevans

Mål 7 – TKD skal utnytte mulighetene for individuell og samfunnsorientert utvikling som oppstår ved internasjonalisering

Dette skal oppnås gjennom å

 1. etablere avtaler med fokus-universiteter som utfyller og styrker vår faglige portefølje
 2. utvikle internasjonalisering hjemme, engelskspråklige emner/studieprogrammer og internasjonale semestre

Strategi 2024 | OsloMet skal være en profesjonell organisasjon med engasjerte studenter og medarbeidere, og ha en velfungerende infrastruktur.

Mål 8 – TKD skal styrke kompetente og kreative kunnskapsmiljøer

Dette skal oppnås gjennom å

 1. fokusere på og forsterke en fremoverlent og lagspillende organisasjonskultur
 2. legge til rette for utforskende faglig samarbeid og eksperimentering på tvers av fagmiljøer og mellom ansatte og studenter
 3. inkludere studentene i relevante fagmiljøer

Mål 9 – TKD skal ha ansatte som opplever en meningsfylt arbeidshverdag preget av raushet og faglig utvikling

Dette skal oppnås gjennom å

 1. involvere ansatte i langsiktig planlegging og gi alle mulighet til å bidra ut fra sine forutsetninger og interesser
 2. tilstrebe et tett og godt samarbeid mellom alle ansatte
 3. tilrettelegge for sosiale aktiviteter som bidrar til et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Mål 10 – TKD skal organisere enheter og oppgaver effektivt og målrettet

Dette skal oppnås gjennom å

 1. aktivt bruke kvalitetssikringssystemet og følge opp forbedringsmuligheter
 2. utvikle og implementere ledelsesmodeller på institutt og programnivå som er tilpasset universitetets oppgaver
 3. effektivisere saksbehandling gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling hos alle ansatte
 4. utvikle og implementere gode strukturer for grupper, råd og utvalg som ivaretar behovet for faglig kvalitetsheving og tilgang på høy kompetanse i alle fakultetets formelle organer
 5. tilrettelegge for bedre samhandling mellom administrasjon og vitenskapelige ansatte - og vurdere hensiktsmessige strukturer
 6. synliggjøre mulighetene ved at ansatte inngår i ulike fagmiljøer og har sin arbeidshverdag på flere steder