Akuttsykepleie

Videreutdanning

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak. Akuttsykepleie handler også om å begrense omfanget og graden av belastninger pasienten kan oppleve i forbindelse med sykdom, skade og behandling, ved å sørge for at pasienten og pårørende opplever trygghet og tillit.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2021.

  Opptakskrav er fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  Les mer om kvalifikasjonskrav.

  Poenggrense ved siste opptak: 4,20.

  Politiattest

  Du må legge fram polititattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Akuttsykepleie omfatter blant annet å utføre triagering og retriagering av akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter, å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner og yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer.

  Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, på til sammen 90 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng.

  Studentaktivt studium

  I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

  Nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, finner du i programplanen.

  Nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten

  Videreutdanning i akuttsykepleie skal bidra til å dekke det økende behovet samfunnet har for spesialisert sykepleiekompetanse ved akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

  Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak. Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin.

 • Studiets oppbygging

  Emneoversikten vil bli synlig her ca. februar 2021.

  Feil ved henting av programplan eller ikke implementert enda. ( VUAKU/2021/HØST )

 • Praksis

  Kliniske studier/praksis gjennomføres ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder kan være postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling og operasjonsavdeling.

 • Studiestart

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema