Akuttsykepleie

Videreutdanning

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak. Akuttsykepleie handler også om å begrense omfanget og graden av belastninger pasienten kan oppleve i forbindelse med sykdom, skade og behandling, ved å sørge for at pasienten og pårørende opplever trygghet og tillit.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2021.

  Opptakskrav er fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

  Poengberegning og rangering

  Det gis tilleggspoeng (maksimalt 2,5 poeng) for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Med relevant yrkespraksis menes somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Les mer om kvalifikasjonskrav.

  Poenggrense ved siste opptak: 4,20.

  Politiattest

  Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no).

 • Hva lærer du?

  Akuttsykepleie omfatter blant annet å utføre triagering og retriagering av akutt og/eller kritisk syke eller skadde pasienter, å iverksette livreddende behandling i akutte situasjoner og yte kompenserende hjelp ved alvorlig svikt i pasientens organ eller organsystemer.

  Studiets innhold er organisert i åtte obligatoriske emner, på til sammen 90 studiepoeng. Teoretiske studier utgjør 45 studiepoeng og kliniske studier/praksis utgjør 45 studiepoeng.

  Studentaktivt studium

  I studiet vektlegges studentaktive metoder, som skal bidra til at studenten stimuleres til aktivt å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder. Denne prosessen vil veksle mellom individuelt arbeid og samhandling med medstudenter og andre i gruppearbeid, seminarer, simulering og kliniske studier.

  Nærmere beskrivelse av studiets innhold, samt emneplaner med pensumoversikt, finner du i programplanen.

  Nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten

  Videreutdanning i akuttsykepleie skal bidra til å dekke det økende behovet samfunnet har for spesialisert sykepleiekompetanse ved akuttmottak i spesialisthelsetjenesten.

  Akuttsykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av faglig forsvarlig helsehjelp i akuttmottak. Spesialisthelsetjenesten etterspør akuttsykepleiere med et solid klinisk og vitenskapelig fundament for yrkesutøvelsen sin.

 • Studiets oppbygging

  Emneoversikten vil bli synlig her ca. februar 2021.

  Det finnes dessverre ingen programplan for VUAKU 2021 HØST i systemet.

 • Praksis

  Kliniske studier/praksis gjennomføres ved akuttmottak. Andre aktuelle avdelinger og læresteder kan være postoperativ avdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling og operasjonsavdeling.

 • Studiestart

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema