To sykepleierstudenter øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke.

Anestesisykepleie

Videreutdanning

I denne videreutdanningen utøver du sykepleie og anestesiologi på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Du vil lære å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: 1. mars 2021.

  Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende.
  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert prehospitalt arbeid).

  Poengberegning og rangering

  Det gis tilleggspoeng (maksimalt 2,5 poeng) for relevant yrkespraksis utover minstekravet. Med relevant yrkespraksis menes somatiske avdelinger i sykehus/spesialisthelsetjenesten.

  Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i anestesisykepleie

  Slik søker du

  Poenggrense ved siste opptak: 5,41.

  Politiattest

  Du må legge fram politiattest når du har fått opptak (student.oslomet.no). 

 • Hva lærer du?

  I studiet benyttes kurs, forelesninger, gruppearbeid, skriftlige oppgaver og selvstudier. En del emner er felles med andre videreutdanninger og organiseres i samarbeid med disse.

  Studiet retter seg mot sykepleiere som ønsker å arbeide innenfor anestesisykepleien.

  Mulighet for påbygging til mastergrad

  Studiet er nå identisk med de tre første semestrene av mastergradsstudiet i anestesisykepleie.

  Studenter som har gjennomført videreutdanningen etter revidert programplan vil bare gjenstå med masteroppgaven for å få graden master i anestesisykepleie.

  Det søkes i så tilfelle eget opptak til masterstudiet, med samme opptakskrav og søknadsfrist som for ordinære søkere til masterstudiet.

 • Semesteroversikt og programplan

 • Praksis

  Praksisstudier utgjør omtrent 55 prosent av studietiden.

  Praksisstudiene knyttes til avdelinger der det er anestesiologisk virksomhet som omfatter elektiv (planlagt), dagkirurgisk og øyeblikkelig-hjelp behandling i og utenfor sykehus.

  Du må regne med en reisevei i praksisperiodene.

 • Kostnader

 • Stipend

  Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad.

  Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra OsloMet på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema