Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Videreutdanning

Denne tverrfaglige videreutdanningen skal kvalifisere deg som fagutøver i helse- og omsorgstjenesten til å finne fram, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og undervisning. Studiet kvalifiserer deg også for å kunne identifisere forbedringområder og delta i utviklings- og kvalitetsforbedringsprosjekter på egen arbeidsplass.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten (student.oslomet.no). 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist: Løpende opptak (Søknadsweb åpner 15.10.2019)

  Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

  Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende.

 • Målgruppe

  Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap integrert med kliniske erfaringer og brukernes verdier og preferanser i beslutninger om helsespørsmål.

  Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. 
  Studiet passer også for personer som jobber i fag- og forskningsstillinger, bibliotekarer, lærere, lektorer, førstelektorer og stipendiater innen helse- og sosialfagene. Utdanningen er tverrfaglig.

 • Hva lærer du?

  Som student lærer du å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode. Etter endt utdanning vil du kunne ha ansvar for eller delta i utarbeidelse av kunnskapsbaserte verktøy til bruk i klinisk praksis, for eksempel kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer, helhetlige pasientforløp, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner med mer.

  En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Studieavgift: 15 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

 • Tidligere konferanser

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema