Plakat av menneskelige muskler

Fysioterapi

Masterprogram

Er du som fysioterapeut interessert i utviklingsarbeid og forskning? Masterstudiet gir deg grunnlag for å bidra til faglig kunnskapsutvikling og kompetanseheving, og gjør deg rustet for stillinger innen undervisning, klinisk arbeid og forskning.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende grad i fysioterapi. Det kreves ikke turnustjeneste eller annen praksis.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.  

  Relevant yrkespraksis er arbeid som fysioterapeut. (Turnustjeneste regnes her som yrkespraksis.) Relevant utdanning er utdanning innen helse- og samfunnsfag. 
   

  Poenggrense ved siste opptak

  Deltid: 5,04 (med tilleggspoeng) / 4,44 (kun karakterpoeng)
  Heltid: 3,56 (kun karakterpoeng)

   
   
 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

   

 • Hva lærer du?

  Som masterstudent i fysioterapi opparbeider du deg kunnskap om helse og problemer knyttet til bevegelse og funksjoner. Du velger mellom tre ulike fordypninger:

  Fordypningen barn fokuserer på kunnskapsbasert praksis, både når det gjelder forebyggende arbeid, og planlegging og gjennomføring av intervensjoner for barn med kroppslige plager og/eller funksjonsnedsettelser. Du lærer hvordan fysioterapeuter kan bidra til å fremme funksjon, selvstendighet og deltakelse. .

  Fordypningen eldre personer fokuserer på spesialisert kunnskap om problemer knyttet til aldring og konsekvenser av aldring. Du utvikler kompetanse som gjør at du kan sette i gang tiltak som bedrer funksjon, sosial deltakelse og livskvalitet.

  Fordypningen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager fokuserer på spesialisert kunnskap og empirisk forskning knyttet til sykdommer, skader og plager i bevegelsesapparatet, for eksempel degenerative sykdommer som artrose og ikke-infeksiøse inflammatoriske sykdommer i ledd og ryggsøyle, og smerte i rygg, nakke, skulder eller andre områder i kroppen.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om:

  • problemstillinger knyttet til bevegelse, funksjon og deltakelse ut fra et historisk og samfunnsmessig perspektiv
  • eksisterende teorier og modeller for vurderinger og tiltak i fysioterapi
  • biologiske, psykologiske og sosiale teorier i forståelsen av hvordan bevegelse, funksjon, deltakelse og helserelatert livskvalitet fremmes og/eller hemmes

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan:

  • fremme og vedlikeholde menneskers bevegelse, funksjon, deltakelse og helserelatert livskvalitet
  • analysere faglige, metodiske og etiske forhold ved praksis i fysioterapi
  • integrere forskningsbasert kunnskap med klinisk erfaring, pasientens preferanser og kontekstuelle faktorer

  Som ferdigutdannet har du kompetansen som kreves for å analysere metodiske styrker og svakheter ved forskning innen fysioterapi, og kan bidra til kunnskaps- og kvalitetsutvikling av fysioterapipraksis.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Masterstudiet gjennomføres vanligvis som fulltidsstudium over to år, men kan også gjennomføres som deltidsstudium over fire år. Når du søker opptak, får du spørsmål om hvilken av følgende fordypninger du ønsker

  • barn
  • eldre personer
  • muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager.

  1. studieår består av fire obligatoriske og ett valgfritt emne.

  2. studieår bruker du på å skrive masteroppgave.

  Undervisningen er samlet i bolker, og du jobber individuelt og gruppebasert mellom samlingene. Følgende arbeids- og undervisningsformer benyttes

  • forelesninger
  • seminarer
  • feltarbeid
  • studentsamarbeid
  • veiledning

  Studiet har krav om å delta på to veiledningstimer i forbindelse med prosjektskisse - og minimum 80% tilstedeværelse på masterseminarene i tilknytning til masteroppgaven.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Aktuelle stillinger etter fullført masterstudium kan være knyttet til

  • fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helsetjenesten.
  • undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor fysioterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner.
  • undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere.
  • klinisk arbeid som bør bygge på spesialkompetanse.
  • koordinering av større kliniske forskningsprosjekter.

  Med fullført masterstudium er du kvalifisert for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

 • Utveksling

  OsloMet har institusjonsavtaler med læresteder og forskningsinstitusjoner i flere land. For interesserte studenter vil det bli tilrettelagt for å ta emner utenlands.

  Det er særlig aktuelt å gjennomføre arbeidet med hele eller deler av masteroppgaven ved læresteder eller forskningsinstitusjoner der det er etablert internasjonalt samarbeid.

  Noen av stedene OsloMet har avtale med:

  • Uppsala University
  • University of Applied Sciences Rotterdam
  • Riga Stradins university
  • Ghent University
  • Lithuanian Acadamy of Physical Education
  • Charles University of Prague
  • University of Applied Sciences Utrecht
 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program? 
  Forskerlinjen er et tilbud til heltidsstudenter ved utvalgte masterprogram.

  Forskerlinje i helsevitenskap

 • Videre studiemuligheter

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema