Brobygging for demokratisk medborgerskap

Videreutdanning

Emnet omfatter temaer som demokratisk medborgerskap, identitet, rasisme, interkulturell kompetanse, religiøse fortellinger, filosofisk samtale, etikk og dialogisk undervisning. Emnet skal skolere studenten i å drive forebyggingsarbeid mot fordommer i norsk skole.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studieplassene er forbeholdt deltakere på ettåring utdanningsprogram for jødiske veivisere, som administreres av Det Mosaiske Trossamfund (DMT). DMT rekrutterer deltakere til programmet, og disse mottar e-post fra OsloMet med informasjon om opptaksprosedyre og søknadsfrist.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

 • Hva lærer du?

  Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Studenten har kunnskap om:

  • gjeldende læreplaner i samfunnsfag og KRLE, samt generell del
  • etiske modeller og sentrale filosofer
  • menneskerettighetene
  • sentrale begreper og forhold knyttet til identitet og mangfold i det flerkulturelle Norge
  • hva som bidrar til fremmedfrykt og ekskluderende holdninger
  • dialogisk- og filosofisk samtale som didaktiske metoder 
  • parallelle og rivaliserende fortellinger i jødedom, kristendom og islam
  • religiøse fortellinger som er utfordrende med hensyn til gudsbildet, menneskesyn og etikk
  Ferdigheter 

  Studenten kan

  • vise interkulturell kompetanse i møte med det flerkulturelle klasserommet
  • drøfte etiske spørsmål om likeverd, menneskerettigheter og menneskeverd 
  • bruke etiske modeller til å drøfte etiske dilemma
  • lede verdidebatter på demokratisk vis
  • bruke parallelle, rivaliserende og utfordrende fortellinger som brobyggervektøy
  • reflektere kritisk omkring egne narrativer
  Generell kompetanse

  Studenten

  • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elever i skolen
  • kan stimulere til kritisk tenkning 
  • kan reflektere over egen formidlingspraksis i møte med den flerkulturelle skolen 
  • kan kommunisere og samarbeide med elever med ulik sosial, religiøs og kulturell bakgrunn 
  • kan formidle kunnskap om rasisme og antisemittiske holdninger og bruke det til å fremme likeverd i skolen
 • Studiets oppbygging

   

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Holdningsdannelse og praktisk kompetanseutvikling er sentrale mål i emnet. Denne typen faglige mål kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må utvikles gjennom reell dialog med medstudenter og lærere. For å få avlegge eksamen kreves minimum 80 prosent deltakelse i undervisningen. Ved overskredet fraværsgrense, kan det gis kompensatoriske oppgaver som skal reflekterer det studenten har gått glipp av i undervisningen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

Emneansvarlig

Laster inn ...

Koordinator

Laster inn ...