Dybdekompetanse og bærekraft i eget yrke (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Vil du bidra aktivt til bærekraftig fagutvikling og opplæring? Videreutdanningen gir deg dypere forståelse av bærekraft i et bransjefaglig og samfunnsmessig perspektiv. Du vil også lære å se på eget yrke fra ulike perspektiver som miljø, etikk, solidaritet og økonomi. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet. Det er ledige plasser på studiet, se nærmere informasjon under søknadsfrist og opptakskrav.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet 2022/23. I tillegg til yrkesfaglærere, har OsloMet nå anledning til å ta opp instruktører og faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse omfattes ikke av vikar- og stipendordning, og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no). Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående opplæring.

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere på yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på disse utdanningsprogrammene. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet.

  Ofte stilte spørsmål om Yrkesfaglærerløftet

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen har fokus på studentens selvvalgte yrkesfaglige fordypning og bærekraftig utvikling i eget yrke og bransje, samt hvilke konsekvenser utviklingen har for yrkesopplæringen i eget utdanningsprogram. Studentenes utvikling av dybdekompetanse i eget yrke skal også styrke deres kompetanse knyttet til analyse av grunnleggende ferdigheter, samt vurderingskompetanse og læreplanforståelse i et framtidsrettet samfunnsperspektiv.

  Se webinar om bærekraft i yrkesfag - Gjenstridige problemer og tverrfaglige løsninger (youtube.com).

  Emne 1: Analyse og kompetanseutvikling i eget yrke – 15 stp.

  I emne 1 skal studentene videreutvikle relevant og oppdatert yrkesfaglig dybdekompetanse innen bærekraft knyttet til eget yrkesfaglig felt:

  • kartlegging av behov for kompetanseheving og faglig fordypning i eget yrke, som grunnlag for utvikling av selvvalgt dybdekompetanse
  • globale miljø- og klimautfordringer relatert til eget yrke og egen bransje
  •  analyse av dagens yrkesutøvelse i eget yrke relatert til fag- og samfunnsutviklingen 
  • bærekraftig fagutvikling i eget yrke 
  • utvikling av effektiv ressursutnyttelse i eget yrke og bransje
  • videreutvikling av arbeidsprosesser i eget yrke i et bærekraftig samfunnsperspektiv

  Emne 2: Bærekraftsperspektiver i egen undervisning – 15 stp

  I emne 2 skal studenten utvikle yrkesdidaktisk kompetanse for å sikre yrkesrelevant og oppdatert yrkesopplæring i tråd med fagfornyelsen og utviklingen i egen bransje i et samfunns- og bærekraftperspektiv: 

  • eget yrkes rolle, bidrag og påvirkning på omgivelsene i verdikjeden, relatert til andre yrker og bærekraftig utvikling i bransjen 
  • sammenheng mellom lokalt miljø og globale miljø- og klimautfordringer knyttet til eget yrke og undervisning
  • utvikling av yrkesutøvelse i eget fagområdet i et bærekraftperspektiv
  • bærekraftdidaktikk
  • videreutvikling av egen undervisningspraksis, basert på etiske aspekter, mangfold og kjønn, analyse av læreplaner og kunnskapsutviklingen i studiet

  Studieside for Dybdekompetanse og bærekraft i eget yrke (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).
  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Undervisning

  Studiet er et asynkront nettbasert tilbud uten fellessamlinger, med introduksjon av faglige temaer, dialog, gruppearbeid og erfaringsdeling. Mellom samlingene forutsettes det at deltakerne deltar i nettbasert samhandling og utfører studierelaterte oppgaver på eget arbeidssted. Samlingsdager og timeplan publiseres på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming, og studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer:

  • arbeid med fagstoff både individuelt og i grupper
  • utvikling av undervisningsopplegg
  • dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med andre studenter og kollegaer i forbindelse med arbeidskravene

  Læringsaktiviteter og vurderingsformer innebærer et vekselspill mellom praktisk pedagogikk, yrkesfaglig erfaring, og teoretisk kunnskap, samt didaktisk refleksjon og praksis. 

  Hospitering

  Studentene skal i løpet av studiet jobbe med nettverksbygging og samarbeid med arbeidslivet. Det skal gjennomføres 3-5 dager yrkesfaglig praksis pr. emne i bedrift/virksomhet.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Om Yrkesfaglærerløftet

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere 
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

  Semesteravgift til Studentsamskipnaden, for tiden 600 kroner.

  Les mer om semesteravgift (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...