!
Videreutdanningen tilbys ikke 2024/25.

Engelsk 1, for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Videreutdanningen retter seg mot lærere som underviser, eller som ønsker å undervise i engelsk på 5.-10 og har mindre enn 30 studiepoeng i faget. Studiet gir deg økt handlingskompetanse i å legge til rette for engelskundervisning i tråd med relevant forsknings- og utviklingsarbeid og fagfornyelsen. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist 

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Utdanningsdirektoratet vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført allmenn-/grunnskole-/faglærerutdanning eller PPU.
  Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i engelskopplæring. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se nokut.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning. Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse.

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Studiet vektlegger hvordan engelskfaget er sentralt for å styrke medborgerskap og livsmestring hos elever og å vite hva dette betyr i praksis i klasserommet. I tillegg vil studiet gjøre studentene i stand til å reflektere kritisk over egen praksis, hente forskning og drøfte didaktiske endringer og faglige muligheter med eget kollegium. Dybdelæring i skolen vil speiles i dybdelæring i studiet, gjennom varierte arbeidsformer og ulike innfallsvinkler – og kritisk blikk på ulike læringsressurser, digitale som analoge. Et sentralt grep i studiet er at språktrening og kommunikasjonsferdigheter vil arbeides med i sammenheng, for å sikre at studentene ser relevans og kopling mellom form og innhold. 

  Emne 1: Barn og unges språklæring, språkets grunnstrukturer, fagets plass i skolen og verden.

  I emnet vil læreplanforståelse, engelskfaget på 5.-10.trinn i LK20 og fagovergripende tema arbeides med, samtidig som studentene vil møte varierte tilnærminger til utvikling av grunnleggende språklige ferdigheter; lytting og tale, der språklige grunnelementer, setningsstrukturer, grunnleggende grammatikk i ulike kontekster vil være sentralt, samt innføring i barn og unges språklæring og progresjon. Flerspråklighet som ressurs og kjennetegn på mestringsprosesser og relasjonsbygging i faget vil også være en del av emnet. 

  Emne 2: Digitale- og analoge tekster, ulike modaliteter som kommunikative ressurser i arbeid og dybdelæring.

  I dette semesteret vil studentene trene på refleksjon over egen profesjonsutvikling og bidra i profesjonsfellesskapet på egen arbeidsplass. Innføring i tekstanalyse, inkludert elevtekstanalyse, og vurdering vil være vesentlig. Emnet vil gi trening i å forstå hva begreper fra LK20 som tverrfaglige emner og dybdelæring betyr i engelskfaget og kunne utarbeide opplegg og planer som fremmer dette, samt sikrer helhet i opplæringen. 

  Studieside for Engelsk 1 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  En av samlingene er lagt til Det norske studiesenteret i York. Studieoppholdet i York er ikke obligatorisk, men et verdifullt tilbud om forflyttet undervisning. Studenter som ikke har anledning til å delta, må utføre alternative arbeidskrav. Arbeidsspråket i studiet er engelsk. Yorkoppholdet er lagt til andre semester.

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Samlinger og timeplan blir publisert på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (PDF på regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Hva koster det?

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...