Flerkulturell fagkompetanse

Videreutdanning

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø. Studiet gir kunnskap om og forståelse for kompleksiteten i prosesser som gjelder tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

  Opptakskrav

  Minimum tre års relevant høyere utdanning samt to års relevant yrkeserfaring, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.

 • Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Studiet er preget av tverrfaglighet.  Teori og empiri, det generelle og det fagspesifikke er integrert til en helhetlig forståelse av flerkulturelle spørsmål. Det vil derfor bli lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

  Identitetshåndtering i et flerkulturelt samfunn drøftes gjennom følgende begrep:

  • Kultur, identitet og etnisitet
  • Individ og kollektiv
  • Status, rolle og kjønn
  • Minoritet og majoritet
  • Dikotomisering og stereotypisering
  • Fremmedfrykt og fordommer

  Mobilitet og globale endringsprosesser drøftes gjennom følgende begrep:

  • Migrasjon
  • Stat, nasjon og samfunn
  • Kolonialisme
  • Imperialisme
  • Orientalisme
  • Postkolonialisme
  • Integrering, assimilering og segregering
  • Kompleks tilhørighet
  • Diaspora
  • Tansnasjonalitet

  Kommunikative utfordringer og integrasjon drøftes gjennom følgende aspekter:

  • Konstruksjon av diskursive systemer i forhold til kjønn, generasjon og status
  • Diskurser om ”De Andre”

  og gjennom følgende begrep:

  • Etnosentrisme og kulturrelativisme
  • Postmodernisme og nasjonalisme

  Sosialisering og profesjonsvirksomhet drøftes gjennom følgende aspekter:

  • Danningsprosesser
  • Medbrakt og ervervet kompetanse
  • Formell og uformell kompetanse
  • Profesjonenes og profesjonsutøvernes syn på egen og andres kompetanse

  Mål for studiet er at studenten skal kunne relatere dette til egen yrkespraksis eller til annet personlig samfunnsengasjement. Studiet vektlegger forholdet mellom individ, samfunn og kultur.

  Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

  Studieside for Flerkulturell fagkompetanse

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema