!
Studiet blir ikkje tilbydd i 2022

Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Videreutdanning

Gjennom dette studiet skal studentane auke den faglege og didaktiske kompetansen innan grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring og utvide den pedagogiske kompetansen for å bli fullgode lærarar i småskolen.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  • 1. mars (tidlig opptak)
  • 15. april.

  Krav til opptak

  Krav til opptak er fullført førskule-/barnehagelærarutdanning. I tillegg kjem krav om minimum karakteren 3 i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovudmål, sidemål og munnleg) frå vidaregåande skole. Karakterkravet i matematikk gjeld ikkje for søkjarar som har matematikk på høgare nivå eller matematikk R1/R2 frå vidaregåande skole. 

 • Slik søker du

 • Korleis er undervisninga?

  Studiet har fire veker obligatorisk, rettleidd praksisopplæring i grunnskolen, og det vil bli lagt vekt på å gje ei praksisnær teoriforankring innan lesing, skriving og matematikk og innsikt i og røynsler med skolen som institusjon, klasseleiing og lærar - elevrolla.

  I det første studieåret er det to fleirfaglege semester – lærarrolla og begynnaropplæring i matematikk og norsk og vurdering og tilpassa opplæring i matematikk og norsk. I det andre studieåret er det fagleg fordjuping i norsk og matematikk.

  Studietilbodet er utvikla som ei kompletterande utdanning for førskolelærarar som skal kvalifisere seg til grunnskolelærar for 1. - 4. trinnet.

  Studieside for GLSM

  Besøk studentportalen for meir informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få sjå seinaste timeplan for utdanninga.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Kostnadar

  Semesteravgift (student.oslomet.no). 

  Denne består av ei semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Studieavgift er på ca. 7500 kroner per semester.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  3. semester
  4. semester

Fagleg ansvarlig

Laster inn ...

Har du nokre spørsmål?

Kontaktskjema