Innføring i spesialpedagogikk

Videreutdanning

Barn og unge har rett likeverdig opplæring og tilrettelegging slik at alle kan ta del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap i barnehage, skole og skolefritidsordning. Søk opptak til studiet via Folkeuniversitetet.

 • Hva lærer du?

  Studiet skal bidra til å ivareta likeverdig opplæring og tilrettelegging som et overordnet opplæringspolitisk prinsipp slik at alle kan ta del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap. Like viktig er å kunne legge til rette for utvikling, trivsel og vekst i samsvar med individuelle forutsetninger og behov.

  Målgruppe for studiet er de som arbeider i barnehage, skolefritidsordning eller på ulike trinn i opplæringsforløpet, uten pedagogisk utdanning på høgskolenivå. Studiet er aktuelt også for andre som arbeider med opplæring eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov for eksempel innen idrett og annen frivillig virksomhet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Du finner informasjon om søknadsfrist på Folkeuniversitetets nettsider (folkeuniversitetet.no).

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

  Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Slike søkere må i tillegg dokumentere ett av følgende:

  • Fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant (fulltids) yrkespraksis
  • Minimum fem års relevant yrkespraksis og tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Organisering

  Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium og tilbys kun i samarbeid med Folkeuniversitetet Sør-Øst (folkeuniversitetet.no). Mellom samlingene skal studentene gjennomføre studieoppgaver på egen eller annen egnet arbeidsplass.
  Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng:

  • SPIN7100 Grunnleggende forståelse for det spesialpedagogiske arbeidet
  • SPIN7200 Læring og utvikling for grupper med særskilte opplæringsbehov
 • Kostnader

 • Semesteroversikt og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig kontaktperson

Laster inn ...