Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Har du behov for kompetanse om samarbeid og differensiering for å tilrettelegge for økt elevaktivitet i yrkesfag? Du vil arbeide med kreative, innovative og induktive læringsformer i både skapende og utforskende prosesser, og utvikle deg som entreprenør. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet, men kan også tilbys som skreddersydd oppdrag for bedrifter. Det er ledige plasser på studiet, se nærmere informasjon under søknadsfrist og opptakskrav.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet 2022/23. I tillegg til yrkesfaglærere, har OsloMet nå anledning til å ta opp instruktører og faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Disse omfattes ikke av vikar- og stipendordning, og skal søke opptak direkte til OsloMet. 

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)
  Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående opplæring. 

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere på yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på disse utdanningsprogrammene. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet.

  Ofte stilte spørsmål om Yrkesfaglærerløftet

 • Hva lærer du?

  Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag gir kompetanse i innovasjonsarbeid og yrkes/interessedifferensiering for å kunne tilrettelegge for økt elevdeltagelse og gjennomføring av yrkesfaglig utdanning i henhold til fagfornyelsen. 

  Emne 1: Læringsledelse i innovasjonsprosesser

  Innovasjonspedagogikk og innovasjonskompetanse er nødvendig å tilegne seg i vår tid der endringer skjer raskt, og samfunnet er i kontinuerlig endring. Innhold:

  • entreprenøriell læring med vekt på elevaktive læringsformer og elevmedvirkning i yrkesfag
  • ledelse av entreprenørielle læreprosesser med den gode elevsamtalen
  • innovasjon i yrkesfaglig opplæring. Samarbeid om innovasjon (endring og utvikling) i yrkesfaglig utdanning 
  • digitale og multimodale presentasjoner

  Emne 2: Læringsledelse, mangfold og inkludering 

  Dagens og framtidens skole har en bredt sammensatt elevgruppe, noe som stiller store krav til lærernes tilrettelegging og ledelse av gode læringssituasjoner for elevene. Innhold: 

  • læringsledelse knyttet til mangfoldproblematikk og inkludering
  • læringsledelse ved utvikling av alternative læringsarenaer
  • konflikthåndtering
  • frafall og motivasjon
  • ungdoms- og yrkesidentiteter i ulike læringssituasjoner
  • etiske utfordringer i møte med en mangfoldig elevgruppe

  Studieside for Innovasjonspedagogikk og læringsledelse i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Videreutdanningen er et samlingsbasert nettstudium med tre digitale samlinger á to dager pr semester. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • temaforelesninger
  • refleksjon, erfaringsdeling og arbeid i læringsgrupper 
  • veiledning 
  • selvstudium og arbeidskrav
 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om Yrkesfaglærerløftet

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere 
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene 
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettside (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

  Laster inn ...

  Faglig ansvarlig

  Laster inn ...