Kroppsøving 1, 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen skal gjennom praktisk-metodisk og teoretisk undervisning kvalifisere studentene til å kunne tilrettelegge for elevenes læring. Utdanningen skal gi studentene solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse til å arbeide med en mangfoldig elevgruppe, samt kompetanse til å utvikle faget i framtida. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskravet til studiet er bestått lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning i skolen. Søkere med bestått førskole-  eller barnehagelærerutdanning må i tillegg ha 60 studiepoeng i PAPS eller GLSM.  Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av Utdanningsdirektoratet. Se  www.udir.no for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for  generell studiekompetanse.

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningstilbudet i kroppsøving vil legge vekt på å utvikle studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse til å kunne undervise med utgangspunkt i fagets kjerneelementer og gjeldende læreplan. Dette innebærer særlig å knytte analyser av og arbeid med læreplanen til nyskapende og innovative undervisningsmetoder.

  Kroppsøving er et fag der vurderingsproblematikker har vært dominerende i fagdebatten, blant annet eksemplifisert av at innsats har blitt fjernet og senere gjeninnført som en del av vurderingsgrunnlaget. Vurdering er derfor et viktig tema for målgruppen for denne videreutdanningen. I tråd med innholdet i den pågående fagfornyelsen vil praktiske aktiviteter og bruk av digitale verktøy vektlegges. Innholdet i studiet omfatter forskningsbasert kunnskap og praktiske erfaringer med fagets aktivitetsformer.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er et kombinert nettbasert og samlingsbasert tilbud som består av to emner fordelt på to semester. Emne 1 utgjør 15 studiepoeng og tilbys høstsemesteret og emne 2 utgjør 15 studiepoeng og tilbys vårsemesteret. Hvert emne har tre samlinger som går over to dager. Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Før og mellom samlingene vil studenten få mellomarbeider (arbeidskrav) som knytter samlingenes tema til utvikling av kompetanse på egen arbeidsplass.

  Studentene skal arbeide med digitale ressurser gjennom en læringsplattform og delta i refleksjonsoppgaver knytta til egen praksis. I begge emnene vil det bli lagt vekt på relevante og læringsfremmende vurderingsformer. Videreutdanningen vil ha en tydelig praksisforankring der målet er læring gjennom kompetanseutvikling på egen arbeidsplass, utvikling av læringsfellesskapet studentene imellom, samt utvikling av studentens profesjonalitet og rolle som kroppsøvingslærer.   

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. (Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025)

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene
  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...