Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for 1. – 4. trinn

Videreutdanning

Har du behov for kompetanseutvikling innen begynneropplæring for 1.- 4. trinn og jobber i skolen? Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset begynneropplæring de første skoleårene, særlig i lesing, skriving og matematikk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars 

  Opptakskrav

  Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med 30 studiepoeng i norsk og 30 studiepoeng i matematikk, med ytterlige 30 studiepoeng fordypning i ett av disse fagene eller fordypning i relevante fagområder, som for eksempel begynneropplæring, lesing, skriving og regning. I tillegg er det krav om minst tre års undervisningspraksis i begynneropplæring på 1. – 4. trinn. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer i studieperioden.

  Ofte stilte spørsmål om Lærerspesialistutdanninger ved OsloMet

 • Slik søker du

  • Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal
  • Søkere som prioriteres av Utdanningsdirektoratet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket.
   • Registrer deg som søker i Søknadsweb.
   • Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb.
   • Søknad om opptak blir behandlet ved OsloMet.
   • Søkere som blir tatt opp får direkte beskjed.
  Påkrevet dokumentasjon

   Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb:

  • Vitnemål og karakterutskrift fra lærerutdanning og eventuelt videreutdanning. Hvis du har tatt din bachelorutdanning ved OsloMet i løpet av de ti siste årene, behøver du ikke å laste opp vitnemål og karakterutskrift i Søknadsweb. 
  • Søkere som har lærerutdanning fra utlandet må i tillegg til vitnemål og karakterutskrift laste opp godkjenningsvedtak fra Utdanningsdirektoratet. Les mer om godkjenning av utenlandske utdanninger på Udirs nettside. Disse må i tillegg dokumentere formell norsk- og engelskkompetanse. 
  • Dersom du har endret navn etter utstedelse av vitnemål må du laste opp dokumentasjon på navneendring.
  • Yrkespraksis: Det kreves minst 3 års undervisningspraksis i grunnskolen. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde:
   • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
   • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel.
   • beskrivelse av arbeidet du har utført.
   • bekreftelse på at du er i arbeid som lærer i studieperioden.
   • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder.
 • Hva lærer du?

  Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei gjennom en spesialistutdanning, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Videreutdanningen er på masternivå og gir kompetanse i fag og fagdidaktikk, veiledning og skoleutvikling for å kunne bidra til kollektiv kunnskapsutvikling i skolen.

  Lærerspesialistutdanningen i begynneropplæring er praksisnær og forskningsbasert, og gjennom studiet vil du få kompetanse i fag og fagdidaktikk, veiledning og skoleutvikling, for å kunne bidra til kollektiv kunnskapsutvikling i skolen med vekt på tidlig innsats på 1.-4. trinn.

  Videreutdanningen legger vekt på å øke lærernes kompetanse innenfor begynneropplæring med særlig vekt på å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, og til å ivareta prinsippet om tidlig innsats. Som student skal du dessuten utvikle kompetanse som gjør deg rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i skolen og lærerkollegiet. Du vil også utvikle kompetanse systematisk begynneropplæring, forskning på eget fag, og veiledning av elever, foreldre og kollegaer.

  Gjennomgående tema:

  • Begynneropplæring sett i et elevperspektiv og et samfunnsperspektiv.
  • Begynneropplæring i det flerspråklige og flerkulturelle klasserommet.
  • Lese-, skrive og matematikkopplæring tilpasset elevenes forutsetninger og behov.
  • Begynneropplæring i lys av den digitale samfunnsutviklingen.
  • Utvikling og utforsking av egen undervisningspraksis og igangsetting av forskningsbaserte utviklingsprosesser på egen skole.
  • Kollegabasert veiledning innenfor begynneropplæring.
  • Metoder innenfor aksjonsforskningsfeltet.

  Innpass i mastergrad

  Kandidater som ønsker at studiet i lærerspesialistutdanning i begynneropplæring skal kunne inngå som del av et masterstudium, må søke om opptak til dette masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av bestått studium i lærerspesialist i begynneropplæring. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studieside for Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring for 1.-4. trinn

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn er samlingsbasert og går over fire semester. Det er tre samlinger á to dager hvert semester de tre første semestrene og to samlinger siste semester.
  Samlingsplan og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger og seminar
  • diskusjoner og erfaringsdeling blant annet med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører på egen skole
  • skriftlige og muntlige arbeidskrav med teoretiske og didaktiske oppgaver som knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon, kollegaveiledning og praksisaktiviteter i klasserommet
  • faste læringsgrupper
  • forsknings- og utviklingsprosjekt på egen skole
 • Mangler du studiepoeng i begynneropplæring, norsk eller matematikk?

 • Om lærerspesialistutdanningen

  Lærerspesialistutdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.

  Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

  Les mer om lærerspesialistutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om finansiering og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Vaksne studentar i klasserom

  Lærarspesialistar har ei viktig rolle

  Nina Olsvoll har 25 års arbeidserfaring frå barnehage og skule. No pendlar ho frå Vestlandet for å bli lærarspesialist i begynnaropplæringa.

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...