Lærerspesialistutdanning i matematikk 1.-7. trinn

Videreutdanning

Har du behov for kompetanseutvikling innen matematikk og didaktikk og jobber i skolen? Lærerspesialistutdanning i matematikk 1.-7. trinn er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei gjennom en spesialistutdanning, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Videreutdanningen er på masternivå og gir oppdatert og forskningsbasert kompetanse i fag og fagdidaktikk, veiledning og skoleutvikling for å kunne bidra til kollektiv kunnskapsutvikling i skolen innenfor matematikkfaget.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars 

  Opptakskrav

  Opptakskrav er godkjent lærerutdanning og minimum 60 studiepoeng i matematikk. I tillegg er det krav om minst tre års undervisningspraksis i matematikk på trinn 1–7. Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer i studieperioden.

  Ofte stilte spørsmål om Lærerspesialistutdanninger ved OsloMet

 • Slik søker du

  • Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal
  • Søkere som prioriteres av Utdanningsdirektoratet, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering fra OsloMet som foretar det endelige opptaket.
   • Registrer deg som søker i Søknadsweb.
   • Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb.
   • Søknad om opptak blir behandlet ved OsloMet.
   • Søkere som blir tatt opp får direkte beskjed.
  Påkrevet dokumentasjon

   Last opp påkrevet dokumentasjon i Søknadsweb:

  • Vitnemål og karakterutskrift fra lærerutdanning og eventuelt videreutdanning. Hvis du har tatt din bachelorutdanning ved OsloMet i løpet av de ti siste årene, behøver du ikke å laste opp vitnemål og karakterutskrift i Søknadsweb. 
  • Søkere som har lærerutdanning fra utlandet må i tillegg til vitnemål og karakterutskrift laste opp godkjenningsvedtak fra Utdanningsdirektoratet. Les mer om godkjenning av utenlandske utdanninger på Udirs nettside. Disse må i tillegg dokumentere formell norsk- og engelskkompetanse. 
  • Dersom du har endret navn etter utstedelse av vitnemål må du laste opp dokumentasjon på navneendring.
  • Yrkespraksis: Det kreves minst 3 års undervisningspraksis i grunnskolen. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde:
   • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der.
   • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel.
   • beskrivelse av arbeidet du har utført.
   • bekreftelse på at du er i arbeid som lærer i studieperioden.
   • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver eller leder.
 • Hva lærer du?

  Studiet skal ruste deg til å være pådriver i utviklingen av skolen som en lærende organisasjon, knyttet til elevenes læring og skolens behov, og til hva lærerne bidrar med i klasserommet. Sentralt i studiet er innsikt i hvordan elever utvikler kompetanse i matematikk og hvordan en kan forstå dette ut fra sentrale didaktiske teorier.

  Gjennom en praksisnær og forskningsbasert tilnærming vil studentene, gjennom undervisning og arbeidskrav, få relevant innsikt i hvordan matematikkopplæringen på 1.-7. trinn kan utvikles og tilrettelegges best mulig. Profesjonsutvikling og veiledning vil være gjennomgående tema i alle emnene, og arbeidskravene i studiet legger opp til at studentene skal utvikle og utforske egen undervisningspraksis og sette i gang utviklingsprosesser på egen skole, basert på et solid kunnskapsgrunnlag.

  Studiet legger spesiell vekt på prosessaspektene ved faget:

  • utforsking og problemløsing
  • modellering og anvendelser
  • resonnering og argumentasjon
  • representasjon og kommunikasjon
  • abstraksjon og generalisering

  Bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen vil være gjennomgående tema i studiet.

  Innpass i mastergrad

  Dersom du ønsker at studiet i lærerspesialistutdanning i matematikk skal kunne inngå som del av et masterstudium, må du søke om opptak til studiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av bestått studium i lærerspesialist i matematikk. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

 • Samlinger og undervisning

  Lærerspesialistutdanning i matematikk for 1.-7. trinn er samlingsbasert og går over fire semester.

  Det er tre samlinger i høstsemestret og tre samlinger i vårsemesteret. Den første samlingen går over tre dager, og de resterende over to dager. Samlingene er obligatoriske.

  Samlingsdager og timeplan finnes på student.oslomet.no

  Studiet legger vekt på deltakermedvirkning og erfaringslæring. Undervisningen er variert, har en praktisk tilnærming og benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer. Ved å organisere studentene i grupper gjennom studiet får de anledning til kollektiv profesjonsutvikling. Undervisningsformer inkluderer:

  • Forelesninger
  • Diskusjoner (i grupper og i plenum)
  • Studentarbeid (muntlig og skriftlig) individuelt og i grupper
  • Planlegging, gjennomføring, analyse og drøfting av matematikkundervisning på egen skole, samarbeid med og veiledning av kolleger på egen skole.
  • Deltakerne arbeider selvstendig med teoretiske og didaktiske oppgaver mellom samlingene.

  Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Ved å organisere studentene i grupper gjennom studiet får de anledning til kollektiv profesjonsutvikling. Gruppene støtter hverandre i arbeidet, utveksler erfaringer, kommenterer hverandres innlegg og diskuterer faglig i digitalt diskusjonsforum.

  Studentene skal gjennomføre utviklingsprosesser på egen skole og de skal innhente kunnskaper og erfaringer fra praksisfeltet. De skal også gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole som arbeidskrav i studiet. Gjennom dette vil de være aktive deltakere og pådrivere i å utvikle skolen som en lærende organisasjon med relevant faglig fokus.

  I studiet skal studentene forske på egen praksis gjennom konkrete utviklingsprosjekter i matematikk de skal planlegge, gjennomføre og dokumentere. Disse prosjektene vil trene studentene i kollektiv profesjonsutvikling. Studentene vil få løpende veiledning på utviklingsprosjekter de setter i gang, både gjennom veiledning på samlinger og på nettet.

 • Mangler du studiepoeng i matematikk?

 • Om lærerspesialistutdanningen

  Lærerspesialistutdanningen er for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer. Målgruppen for utdanningen er lærere som har 60 studiepoeng og minst tre års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.

  Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

  Les mer om lærerspesialistutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet.

  Les mer om finansiering og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Vaksne studentar i klasserom

  Lærarspesialistar har ei viktig rolle

  Nina Olsvoll har 25 års arbeidserfaring frå barnehage og skule. No pendlar ho frå Vestlandet for å bli lærarspesialist i begynnaropplæringa.

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner (student.oslomet.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...