Lærlinger som ressurs

Videreutdanning

Det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse i fagopplæringen og bevisstgjøre fagarbeiderne på hvordan lærlinger kan bli en ressurs for bedriften. På kurset vil du lære å bruke ulike verktøy og metoder i opplæringen i tråd med krav og retningslinjer i fagfornyelsen som iverksettes fra høsten 2020. Tilbudet er tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Løpende søknadsfrist til kurset er fullt.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. 

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:
  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
  •    fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis; 
  •    minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
  5. Velg ditt kurs i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter".

 • Målgruppe

  Målgruppen for emnet er ledere, instruktører, opplæringsansvarlige, tillitsvalgte og medarbeidere i privat og offentlig sektor, bransjeorganisasjoner, opplæringskontor, faglige institusjoner og ressurssentra som driver opplæring og veiledning for tilsatte og lærlinger i bedrifter. Emnet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien.

 • Hva lærer du?

  Læringer som ressurs er et praksisnært og forskningsbasert kurs, og gjennom studiet vil du få innsikt i hvordan du kan styrke fagopplæringen og bevisstgjøre fagarbeiderne på hvordan lærlinger kan bli en ressurs for bedriften. Studentene lærer å bruke ulike verktøy og metoder i opplæringen, i tråd med krav og retningslinjer i fagfornyelsen som iverksettes fra høsten 2020.
  Deltakerne vil få kunnskap og ferdigheter i pedagogiske tenkemåter og metoder som egner seg for arbeidslivet (yrkespedagogikk) og gjennomføring av mindre utviklingsprosjekter.
  Siktemålet med studiet er å fremme læring i og for arbeid, både i forhold til den dagsaktuelle situasjon og framtidige utfordringer.

  Innhold:

  -    planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og erfaringsbasert læring
  -    observasjon og tilbakemelding
  -    kommunikasjon og samarbeidslæring
   

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Samlinger og undervisning

  Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere. 

  Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en kritisk-konstruktiv holdning til studieopplegget. Yrkespedagogisk kunnskap, læringskompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.
  Prinsippet er at «arbeidsmåtene er pensum», og det anvendes varierte arbeidsmåter med stor grad av egenaktivitet, og gjennom dette kan studentene utvikle erfaringsbasert kunnskap. 

  Den grunnleggende tilnærmingen er nettbasert erfaringslæring, det vil si å:
  -    gjøre seg bevisst tidligere erfaringer i forbindelse med læring, opplæring, utviklingsarbeid og ledelse
  -    beskrive handlinger, opplevelser og resultater, og analysere disse ut fra ulike perspektiver for å utvikle
       o    kunnskap og innsikt om læring, opplæring, utviklingsarbeid og ledelse
       o    bevissthet om egne normer og holdninger til læring, opplæring og ledelse
       o    evne til å tilrettelegge og støtte læring og utvikling hos lærlinger og medarbeidere

  Mellom samlingene vil det være individuelle praktiske arbeidskrav som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen livssituasjon, arbeidsplass (tidligere eller nåværende) og skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer. 

  Samlingsdager:

  Mandag 10. august, kl. 13.00 – 16.00

  Mandag 17. august, kl. 13.00 – 16.00

  Mandag 24. august, kl. 13.00 – 16.00

  Mandag 31 august, kl. 13.00 – 16.00

  Alle samlinger er på Zoom.

  Pensum:

  Dewey, John (1997) Experience and Education, Kappa Delta Pi (90 sider)

  Johnsen, B. (1999/2013). "Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?": Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (2. utgave). HiOA Tema utgivelser (44 sider) http://hdl.handle.net/20.500.12199/435

  Kversøy, K. S., & Hartviksen, M. (2018). Samarbeid og konflikt: to sider av samme sak: SØT-modellen (2. utg. ed.). Bergen: Fagbokforlaget (209 sider)

  Nilsen, S. E. & Haaland, G. (2020). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon 
  NB! Boken kommer i oppdatert versjon i tråd med Fagfornyelsen og er leveringsklar 15. august 2020. 

  Johan Røed Steen, J. R., Oldervoll, J., Walbækken, M. M. & Røtnes, R (2018) Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 (62 sider) https://fafo.no/images/pub/2018/20663.pdf

 • Om nettbaserte utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte

  Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Av disse har Regjeringen satt av 50 millioner kroner til økt nettbasert opplæring. Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform.
  Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.
  Utlysningen er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku og OsloMet har fått midler fire yrkesfaglige tilbud; karrierekompetanse, lærlinger som ressurs, trafikkpedagogisk veiledning og Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen.

 • Kostnader

  Pensumlitteratur
  Semesteravgiften er inkludert i studiet

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...