!
Videreutdanningen tilbys ikke 2024/25.

Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Videreutdanning

Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk på barnetrinnet, og som allerede har 30 studiepoeng i faget. Målet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (udir.no) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved OsloMet. Søkere som er prioritert for studieplass ved OsloMet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

  Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av Utdanningsdirektoratet gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

  Ofte stilte spørsmål om Kompetanse for kvalitet

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen. I tillegg kreves bestått matematikk 1, 1.-7. (30 studiepoeng) eller tilsvarende (for eksempel matematikk 1, 30 studiepoeng, fra allmennlærerutdanning). Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. Søkere med kun GLSM 30 studiepoeng eller PAPS 1 må i tillegg dokumentere 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet.

  Studenter som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i matematikkundervisning. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha fått denne godkjent av NOKUT. Se NOKUTs nettsider (nokut.no) for mer informasjon om godkjenning av utenlandsk lærerutdanning.

  Søkere med utenlandsk bakgrunn må dokumentere norsk- og engelskkompetanse i henhold til kravene for generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).

  Hvis man søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studieprogrammet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Har du grunnkurs i matematikk fra allmennlærerutdanning?

  Søkere med grunnkurs i matematikk fra allmennlærerutdanningen vil være formelt sett kvalifisert til å begynne rett på Matematikk 2, men vi anbefaler imidlertid å begynne med Matematikk 1 for 1. -7.trinn. Matematikk 2 bygger på Matematikk 1 for 1.-7. trinn ved at det forventes at deltakerne er kjent med elevaktiv undervisning hvor utforsking og argumentasjon står sentralt og har innsikt i ulike, forskningsbaserte tilnærminger til arbeidet med de fire regningsartene. 

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Studiet er forskningsbasert både i design og i innhold. Det overordnede målet er at studentene skal utvikle den handlingsrettede lærerkompetansen i matematikk. Et syn på læring som deltakelse i klassens felleskap gjennomsyrer designet av utdanningen, fra valg av pensumlitteratur, oppbygging av arbeidskrav og måten undervisningen er lagt opp på samlingene. Videreutdanningen kjennetegnes ved at det legges vekt på tilpasset opplæring og hvordan vurdering kan støtte elevenes læreprosesser og lærelyst, blant annet ved utforskende arbeidsformer, bruk av rike oppgaver som lar elevene utfolde sin kreativitet og innsikt i matematikken på både formelle og uformelle måter, samt metodiske tilnærminger som hjelper læreren utnytte elevers frodige ideer i læringsfremmende vurderings former. 

  På samlingene er undervisningsformen dialogisk slik at studentene får anledning til å erfare kontinuerlig og å opparbeide selv varhet, med andre ord det å sette elevers tenkning i sentrum i matematikkundervisningen ved å analysere i øyeblikket innspillene og å bygge videre på elevers faktiske kompetanse. Det legges vekt på læreplananalyse for norske læreplaner og sammenlikning i visse tilfeller med læreplaner fra andre land og arbeidskravene er forankret i læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen). Denne utdanningen er rettet mot noen av de største utfordringene lærerne møter ved implementering av Fagfornyelsen i matematikk: 

  • å vektlegge matematiske prosesser (de første kjerneelementene) heller enn produkter
  • å integrere algebra på barnetrinnet og å legge til rette for dybdelæring ved å la det gjennomsyre de andre matematiske kunnskapsområdene, i tråd med nyeste forskning på feltet 
  • å utvikle elevers digitale kompetanse (inkludert algoritmisk tenkning) på en måte som beriker matematikkundervisningen, og 
  • å ivareta læreplanens overordnede temaer i matematikkundervisningen

  I Matematikk 2, 1.-7. vektlegges spesielt de matematiske kunnskapsområdene algebra, statistikk, sannsynlighet og geometri, samt de matematiske prosessene modellering, abstrahering, generalisering og argumentasjon. Studentene får forskningsbasert innsikt i hvordan lærere kan støtte opp under elevers matematiske prosesser (kjerneelementer) og øver seg på å omsette den innsikten i praksis og ved at studentene erfarer selv og reflekterer over matematikkens rolle i de overordnede temaene fra læreplanen. Profesjonsfaglig digital kompetanse er integrert i utdanningen, både som verktøy i matematikkdidaktikk og som redskap i studentenes egen læringsprosess og i erfaringsdeling. 

  Studieside for Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

  Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semester. Undervisningen er fordelt på tre samlinger hvert semester som går over to dager. Studiet er delt i to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Emne 2 bygger på emne 1 og det er derfor krav om fullført og bestått eksamen i emne 1 for å kunne ta eksamen i emne 2. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer. I tillegg til samlingene består studiearbeidet av selvstudium med innlevering av arbeidskrav. Arbeidsformen inkluderer erfaringsdeling av egne praksiserfaringer fra arbeid i skolen og utprøving av faglig innhold i skolen. Det gis også en innføring i bruk av digitale læringsressurser tilpasset innholdet i studiet. 

  Studentene forventes å delta aktivt i samlingene og å ta ansvar for egen læring gjennom diskusjoner, framlegg, kollokvier og ved fortløpende vurdering av egen læringsprosess. Samlingene er obligatoriske.

  Vi gjør oppmerksom på det ikke er høst- eller vinterferie ved OsloMet, og at det derfor kan bli lagt opp til undervisning også i disse ukene. Du finner oversikt over samlingsdager og timeplan på student.oslomet.no.

 • Om Kompetanse for kvalitet – videreutdanning for lærere

  Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring. Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2.

  "Vi ønsker å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det"Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...