Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord (PLUS-15)

Videreutdanning

Videreutdanningen Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord er et samlingsbasert studium for pedagogiske ledere og barnehagelærere i kommunen. Dagens krav til pedagogiske ledere i barnehagen forutsetter gode lederferdigheter.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfrist

  28. august

  Opptakskrav

  Studiet er et oppdragsstudium for Sandefjord kommune, og kun pedagogiske ledere ansatt i kommunale eller private barnehager i kommunen kan søke.

  Opptakskrav er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning, eller likeverdig pedagogisk utdanning på bachelorgradsnivå kombinert med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Likeverdige pedagogiske utdanninger er:

  • grunnskolelærere eller allmennlærer
  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • spesialpedagog
  • barnevernspedagog
  • kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

  Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre og lede et pedagogisk utviklingsarbeid i egen barnehage eller i en barnehage/personalgruppe hun eller han har ansvar for i tilknytning til en faglig og administrativ stilling på barnehagefeltet. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid i stilling på barnehagefeltet under hele studiet.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb.

  1. Velg institusjon du skal studere ved (OsloMet – storbyuniversitetet).
  2. Logg på via ID-porten eller som Feidebruker om du er det. 
  3. Velg "Ny søknad".
  4. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag".
  5. Velg "Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
  6. Velg i rullegardinlisten PLU6000 «Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord».
  7. Registrer opplysninger om deg selv og last opp nødvendig dokumentasjon for å dokumentere at du oppfyller opptakskravene (som vitnemål fra Bachelorgrad og bekreftelse fra arbeidsgiver om at du er ansatt). Se mer informasjon om opptakskrav under punktet "Opptakskrav og søknadsfrist". Last opp dokumentasjonen på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".
  8.  Lagre søknaden din.

  Du skal få en kvittering på epost når søknaden er fullført i Søknadsweb. 

  Har du spørsmål om Søknadsweb og opptakprosessen skriv til: opptak-lui@oslomet.no. Merk eposten «Søknad til studiet i PLUS-15 Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord ».

 • Hva lærer du?

  Dagens krav til pedagogiske ledere i barnehagen forutsetter gode lederferdigheter. 

  I videreutdanningen er det lagt opp til prosjektarbeid som har som mål å utvikle den enkelte leder, ut i fra en ledelsesforståelse hvor det legges til grunn at den pedagogiske leder også involverer personalet i sin lederutvikling. Medarbeiderne ses som sentrale samarbeidspartnere og bistår den pedagogiske lederen i utvikling av sin lederrolle. Studiet gir gi de pedagogiske lederne verktøy til å utvikle en lærende organisasjon der hele personalet involveres. Videreutdanningen er bygd på en todelt tilnærming. Dels dreier det seg om et individuelt studium, hvor barnehagelærerne som deltar, blir utfordret på nødvendigheten av å holde et kritisk blikk på egen forståelse av det å være leder. Dels er det et studium med fokus på barnehagens kultur og potensiale for faglig utvikling, som er en viktig forutsetning for å styrke barns læringsmiljø. Med trening, oppgaver og øvelser utvikler studentene ferdigheter i å se egen rolle i sammenheng med medarbeideres forutsetninger og behov, med barnehagens øvrige lederroller og med sentrale føringer på barnehagesektoren.

  Studiet består av følgende hovedtemaer:

  • Pedagogisk ledelse, utvikling og mestring av egen lederrolle
  • Organisasjonsperspektiver og utvikling av en lærende organisasjon
  • Personalarbeid og læringsprosesser
  • Utadrettet ledelse og forståelse av samfunnsoppdraget

  Studentside for Pedagogisk ledelse og utvikling Sandefjord (student.oslomet.no)

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet går over tre semestre og er hovedsakelig samlingsbasert med noen nettbaserte elementer.  

  Hvert semester vil det være:

  • 1 studiesamling i Sandefjord
  • 1 nettverksmøte med prosessleder 
  • 1 veiledningssamling

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger, seminar og workshops
  • Gruppearbeid
  • Individuelle arbeidsoppgaver
  • Veiledning
  • Selvstudium

  Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og at de reflekterer over egen læring i en læringslogg. Deltakerne vil bli organisert i læringsgrupper. Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal nettverksgrupper gi mulighet til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til utviklingsarbeid i egen barnehage. Kommunikasjon med andre studenter og lærere mellom samlingene foregår via OsloMets digitale læringsplattform Canvas. Canvas brukes også til innlevering og vurdering av arbeidskrav etter samlinger. 

 • Kostnader

  Semesteravgift: 600 kroner per semester.

  Les mer om semesteravgiften (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. studieår

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...