Praktisk fagopplæring i bedrift

Videreutdanning

Effektiv og god læring er nøkkelen til produktive lærlinger! Har du ansvaret for lærlinger eller er involvert i arbeidet med fagopplæring i bedrift? På dette nettbaserte studiet lærer du å planlegge, gjennomføre og vurdere god praktisk fagopplæring for lærlinger i din bedrift. Oppstart våren 2022.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er åpent for søking og vi tar opp studenter etter førstemann til mølla-prinsippet. 

  Se punktet “slik søker du” for nærmere informasjon om hvordan du søker på studiet. Studenter som blir tatt opp på kurset Praktisk fagopplæring i bedrift vil få en e-post med nærmere informasjon.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

  Realkompetanse som fyller opptakskravet, kan være fagbrev eller tilsvarende og minimum to års praksis som fagarbeider. Et annet realkompetansealternativ kan være fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  Ta kontakt med faglig ansvarlig dersom du er i tvil om hvorvidt du fyller opptakskravene

  Studenten må disponere PC med bredbåndstilknytning og ha erfaring fra bruk av nettleser og Microsoft Word og PowerPoint. 

  Målgruppe

  Målgruppen for kurset er primært arbeidsledige og permitterte som ønsker å utvikle og bli bevisste på egne muligheter og jobbmestring for seg selv eller andre. Kurset er tilrettelagt for personer som er ansvarlig for eller har (direkte) opplæringsansvar for lærlinger. 

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb

  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier vår 2022". NB! Ikke høst 2022 som ligger ovenfor
  5. Velg ditt kurs "3498 Praktisk fagopplæring i bedrift" i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din

  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter". 

 • Oppstartsinformasjon

  Hvordan registrere deg som student 

  Når det nærmer seg studiestart vil du bli opprettet som student i våre datasystemer og du må registrere deg som student i StudentWeb. Du vil få tilsendt e-post med studentnummer og pinkode, og du må aktivere brukerkonto. Du registrerer deg som student ved å logge inn på StudentWeb med for eksempel bankID eller brukernavn og passordet du opprettet da du aktiverte brukerkontoen, og følg instruksjonene på skjermen. Legg merke til at du ikke skal betale semesteravgift. 
  På student.oslomet.no finner du informasjon om hvordan du semesterregistrer deg. 

  Oppstart av studiet

  OsloMet setter sammen læringsgruppene ut fra studentenes ønsker om oppstartsdato. Den enkelte læringsgruppen utarbeider sin gjennomføringsplan i samarbeid med lærerne.

  Emneplan 

  I emneplanen kan du lese mer om kursets oppbygging, aktiviteter og eksamen. 

  Pensum 

  Du finner liste over litteratur under punktet «pensum». 

  Det meste av pensumet er digitalt. Studenter som har takket ja til studieplass vil få tilsendt pensumboka «Læring gjennom praksis» fra kjeller@akademika.no gratis til adressen som er registrert i SøknadsWeb. 

  Begynn gjerne å lese pensum før kurset starter dersom du har anledning til det. 

  På OsloMets studentsider finner du mye nyttig informasjon om blant annet rettigheter og plikter som student, oppgaveskriving, eksamen, digitale verktøy og brukerstøtte. 

 • Hva lærer du?

  Kurset skal gi kompetanse i gjennomføring av god praktisk fagopplæring for lærlinger i bedrifter.

  Tema

  Hvordan planlegge for god fagopplæring for lærlinger i bedrift? 

  • praktisk opplæring 
  • læring gjennom arbeid
  • god tilrettelegging

  Hvordan gjennomføre god praktisk fagopplæring for lærlinger i bedrift? 

  • læring gjennom erfaring
  • veiledning i arbeids – og læringsprosesser 
  • økt produktivitet  gjennom god fagopplæring

  Hvordan vurdere på en måte som styrker læringen i bedrift? 

  • observasjon og tilbakemelding 
  • vurdering av helhetlig yrkeskompetanse

  Ønsker du ytterligere kompetanse i å styrke læring på arbeidsplassen og utvikle en lærende organisasjon?

  Læring i arbeidslivet - Bedriftspedagogikk

 • Gjennomføring av kurset

  Kurset er nettbasert. Samhandling med medstudenter vil foregå i læringsgrupper på Internett.
  Digitale læringsressurser og annet fagstoff blir tilgjengelig over Internett.

  Kurset er fleksibelt og har en erfaringsbasert og praktisk tilnærming. Den enkelte læringsgruppen (ca. seks studenter) lager sin egen plan for gjennomføringen i samarbeid med lærerne.

  Det brukes varierte arbeids- og læringsformer knyttet til nettstøttet læring: 

  • digitale læringsressurser
  • individuell veiledning
  • gruppeoppgaver 
  • lesing av fagstoff 
  • bruk av egen praksis i arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter 

  Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en kritisk-konstruktiv holdning til studieopplegget. Yrkespedagogisk kunnskap, læringskompetanse, sosial kompetanse og metodekompetanse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. 

 • Arbeidskrav og eksamen

  Arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter 

  I studiet er det individuelle praktiske arbeidskrav som tar utgangspunkt i reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass (tidligere eller nåværende) som skal danne grunnlag for å heve deltakers kompetanse på aktuelle områder. Det tilbys veiledning på arbeidskrav som avtales mellom student og lærer. 

  Følgende arbeidskrav må være levert før eksamen kan avlegges: 

  Arbeidskrav 1 

  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver planlegging av egen opplæring for lærlinger i bedrift.  Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd. 

  Arbeidskrav 2 

  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver gjennomføring av egen praktisk opplæring for lærlinger i bedrift. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd. 

  Arbeidskrav 3 

  Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd), som beskriver egen vurderingspraksis som del av opplæring for lærlinger i bedrift. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd. 

  Eksamen 

  Eksamen består av en mappeeksamen som inneholder: Individuell dokumentasjon (skrift, video og eller lyd) som beskriver egen læring i løpet av emnet og fra de tre arbeidskravene. Omfang: 400 ord +/- 10 % dersom arbeidet leveres skriftlig eller tilsvarende 5-10 min video/lyd. De tre arbeidskravene skal inngå i mappen.

  Du kan lese mer om arbeidskrav og eksamen under punktet "emneplan".

 • Pensum

  Antall sider totalt 286 sider

  Johnsen, B. (1999/2013). "Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?": Oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding (fagarkivet.oslomet.no) (2. utgave). HiOA Tema utgivelser (44 sider)

  Nilsen, S. E. & Haaland, G. (2020). Læring gjennom praksis: innhold og arbeidsmåter i yrkesopplæringen. Oslo: PEDLEX norsk skoleinformasjon (180 sider)

  Johan Røed Steen, J. R., Oldervoll, J., Walbækken, M. M. & Røtnes, R (2018) Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon (fafo.no) Fafo-rapport 2018:14 (62 sider)

   

 • Emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

  Kompetanse Norge yter gjennom bransjeprogrammet, tilskudd til kompetanseutviklingstilbud i elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen. Målet er at ansatte i denne sektoren får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid. Dette er et trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling.

  Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen. Gjennom bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen samarbeider organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som har tilknytning til i bransjen.

  Opplæringstilbudet skal være rettet mot ansatte, ledige og permitterte i elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen.

 • Kostnader

  Semesteravgift og litteratur dekkes av Kompetanse Norge gjennom Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, kraft- og fornybarnæringen.

Faglig ansvarlige

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...