!
Studiet tilbys ikke i 2020.

Profesjonsrettet veiledning

Videreutdanning

Har du behov for veiledningskompetanse? Videreutdanningen er for deg som ønsker økt kompetanse og kunnskap i veiledning av studenter og nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere, politistudenter, fengselsaspiranter og andre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskrav er to- eller treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, eller realkompetansevurdering.

  Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse (GSK)/realkompetanse + minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene (40/60 eller 60/40). Relevant yrkespraksis er opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet, og relevant utdanning er innen veiledning og annen pedagogisk utdanning.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp 
  relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 


  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 
   

 • Hva lærer du?

  Gjennom studiet vil du få styrket veiledningskompetanse for å jobbe med veiledning av studenter og nyutdannede i profesjons- og yrkesutdanninger. Som veileder skal du bidra til at studenter og nyutdannede utvikler sin egen praksisteori og profesjonsforståelse, samtidig som studiet skal bidra til egen faglig og personlig utvikling og økt refleksjonsnivå. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet. 

  Som veileder er det viktig å ha kunnskap om (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon og hvilke utfordringer som møter dem, både som enkeltindivid og som en del av en organisasjon og et kollegium. Kunnskap om ulike teknikker og verktøy innen veiledning står sentralt i studiet. Studiet skal bidra til å utvikle din handlingskompetanse til å planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og kritisk reflektere over en-til-en- og gruppeveiledning knyttet til profesjonsutviklingen hos den enkelte.

  Emnet Grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen (PROVY6100) omfatter grunnleggende kunnskap i veiledning. Fokus rettes mot veilederen som relasjonsbygger og prosessleder. Det legges også vekt på å utvikle kunnskap om, og forståelse for, den nyutdannedes situasjon. Det er fokus på veiledning av individet.

  Emnet Veiledning av grupper (PROVY6200) handler om planlegging av, gjennomføring av og refleksjon rundt veiledningsprosesser i grupper, metoder og modeller i veiledning og gruppen som læringsarena. Emnet tar også for seg organisasjons- og systemkunnskap og det å være en del av et kollegium.

  Studieside for Profesjonsrettet veiledning

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Profesjonsrettet veiledning er et samlingsbasert deltidsstudium som er delt inn i to emner på 15 studiepoeng hver. Det undervises i ett emne per semster.

  Undervisning og arbeidskrav

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer: 

  • undervisning: forelesning, dialog, rollespill, observasjon
  • arbeid i grupper med spesiell vekt på øvelser i å gi veiledning med refleksjon over egen gjennomføring
  • gi og motta veiledning individuelt og i gruppe
  • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner
  • skriftlige oppgaver: logg, rapporter, refleksjonsnotater, også via nett
  • bruk av IKT, video og annet teknisk utstyr

  Studentene skal i samsvar med arbeidskrav i hvert emne gjennomføre praktisk veiledning, for å:

  • erfare veiledning og reflektere over egne erfaringer
  • videreutvikle sin kompetanse som veileder
  • implementere veiledning i egen organisasjon
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Mer om veiledning av nyutdannede lærere

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema