Skolemiljø og ledelse (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

Videreutdanning

Har du behov for økt kompetanse for å kunne skape et godt og inkluderende skolemiljø, bidra til positiv læring og utvikling for elevene og sikre elevene en skolehverdag som fremmer helse, trivsel og gode skolefaglige prestasjoner? Dette studiet er forskningsbasert og praksisrettet med fokus på ledelse for et trygt skolemiljø og forebygging av mobbing og andre krenkelser.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  25. april.

  Opptakskrav

  Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og i tillegg bestått Nasjonal rektorutdanning (30 studiepoeng) eller minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller utdanningsledelse.

  Kvalifiserte søkere må være ansatt som leder i skole. Ansettelsesforholdet skal dokumenters med oppdatert informasjon fra skoleeier. Beskrivelsen «leder i skole» innebærer også assisterende ledere, avdelingsledere og inspektører. Stillinger med lederansvar.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb

  1. logg på via ID-porten
  2. velg "Ny søknad"
  3. velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. velg "Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier"
  5. velg i rullegardinlisten "3343 SLED6000 Skolemiljø og ledelse"
  6. legg inn din tittel og navn på skoleeier (f.eks. kommune) i merknadsfeltet
  7. lagre søknaden din

  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette på Søknadswebs hovedside under "Mine dokumenter".

 • Hva lærer du?

  Skolemiljø og ledelse videreutvikler skolelederes kompetanse i å lede skoler som profesjonelle fellesskap, der kjernen er en kollektivt forpliktende kultur sentrert om elevenes læring, ferdigheter i samarbeid om undervisning, et tillitsbasert klima og ledelse i effektive læringsarenaer. Et kritisk punkt dreier seg om ledelsens evne til å håndtere den formelle styringsretten og avviksstyring på den ene siden; og evne til å bygge gjensidig tillit på den andre. Nyere forskning på skoleledelse er tydelig på ledelse som lagarbeid både i små og store skoler, og dette perspektivet står sentralt i fagområdet. 

  Studiet omfatter forebyggende tilnærminger til inkludering og skolemiljø, noe som innebærer at ansatte og ledere på alle nivå i skolen skal kunne håndtere mobbing og krenkelser og slik realisere aktivitetsplikten. De pedagogiske tiltakene som velges skal videre være bygd på gode pedagogiske analyser og være informert av forskningsbasert kunnskap. I dette perspektivet ligger også å utvikle skolelederes trygghet i håndtering av regelverket, og at denne tryggheten er forankret i et oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette lovområdet. Du vil få økt kunnskap og de ferdighetene du trenger for å kunne løse konkrete utfordringer med å sikre alle elever trygge og gode skolemiljø, samt forebygge, avdekke og håndtere mobbing og annen krenkende atferd. 

  Da studiet er forskningsbasert og samtidig praksisrettet, vil det bli lagt vekt på anvendelse av kunnskap gjennom ledelse av konkret utprøving av tiltak, samt etablering av en sterk forebyggende kapasitet i egen organisasjon.

  Dette studiet baserer seg på rammeverket for rektorutdanningen og de krav og forventninger som stilles til rektor. Det innbefatter samarbeid med skoleeier.

  Videreutdanningen skolemiljø og ledelse tilbys i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

  Innpass i mastergrad

  Skolemiljø og ledelse er en videreutdanning på mastergradsnivå. Etter bestått eksamen kan studietilbudet inngå som del av en masterutdanning i skoleledelse. Kandidater som ønsker at studiet skal kunne inngå som del av et slikt masterstudium, må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskriterier som gjelder for det aktuelle masterstudiet (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomført og bestått studium i skolemiljø og ledelse. Det er opp til den enkelte institusjon å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studieside for Skolemiljø og ledelse

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se kort informasjonsfilm om Skolemiljø og ledelse (film.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Samlinger og undervisning

  Studiet er samlingsbasert og går over to semestre, med 5 samlinger a 2 og 3 dager i Oslo og på Hamar. 

  Arbeidsformer

  Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid i læringsgrupper og basisgrupper, studentpresentasjoner og seminarer. Stor grad av egenaktivitet er en forutsetning for gjennomføringen. Undervisningen vil i hovedsak være problembasert, og det vil bli tatt utgangspunkt i praksisnær forskning og caser fra studentenes egen kommune og skole. Ferdighetstrening i læringsgrupper er en viktig del av læringen på samlinger. Hensikten med ferdighetstreningen er både erfaringslæring gjennom simulering av kritiske praksissituasjoner, slik som eksempelvis gjennomføring av konfliktfylte samtaler, møteledelse og ulike ledelsesintervensjoner. Det andre siktemålet med ferdighetstreningen er modellering av metodikk som kan gjenbrukes i egen praksis.

  Studielitteratur

  I valg av studielitteratur er det lagt vekt på at de skal gi innsikt i teorier og forskning om utdanningsledelse og skoleutvikling, relatert til de ulike kompetanseområdene og temaene som er integrert i utdanningen. Hovedbøkene er norsk eller oversatt faglitteratur av anerkjente internasjonale skoleforskere. Flere er ansatte ved OsloMet og Høgskolen i Innlandet som også bidrar som forelesere og veiledere i utdanningen. 

   Arbeidskrav 

  Koblingen mellom utdanningen og egen praksiskontekst sikres ved at du mellom samlingene arbeider med til sammen seks arbeidskrav som innebærer å gjøre praktiske utprøvinger og planarbeid på egen arbeidsplass. Arbeidskravene omfatter utprøving av avgrensede aksjoner knyttet til ulike faser i utviklingsprosjektet. Det praktiske arbeidet ses i lys av relevant teori og forskning, og du utfordres til å reflektere over teori-praksis-dimensjonen. Arbeidskravene er individuelle, men arbeidet med kravene skjer i en prosess med medstudenter i læringsgruppa og prosessveiledere.

  Veiledning

  Som student blir du ved studiestart deltager i en læringsgruppe. I læringsgruppen arbeider du sammen med dine medstudenter både på og mellom samlingene. Dere trener på ulike ferdigheter, gir hverandre tilbakemelding på arbeid med planarbeid på egen arbeidsplass, og deler erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i deres fagbakgrunn og erfaringer utnyttes og blir ressurser for gjensidig læring. For å forsterke kvaliteten på den erfaringsdeling som pågår på samlingene, vil læringsgruppene bli styrket av veiledere fra fagteamet ved studiet. I arbeidet med planarbeid på egen arbeidsplass og de obligatoriske arbeidskravene får du faglig veiledning av en prosessveileder fra fagteamet. Veiledningen gis både skriftlig og muntlig, individuelt og i gruppe, og den vil være konstruktiv, konkret og kriteriebasert og bygge på de faglige målene i studiet. Som studenter vil dere også oppfordres til å veilede hverandre både i arbeid som foregår på samlingene og mellom samlingene.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Om modulbaserte videreutdanninger for skoleledere

  Som student på ledermodulene ved OsloMet blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Fagmiljøet utgjør et team bestående av medlemmer med en variert og sjelden kombinasjon av akademisk bakgrunn og praktisk arbeidserfaringer. De fleste har omfattende erfaring fra utdanningssektoren og alle er medlemmer av forskergruppen Utdanningsledelse ved OsloMet.

  Videreutdanningene er et tilbud til ledere i alle skoleslag og er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb. Studiet er en del av den nasjonale lederopplæringen for barnehage- og skoleledere som Utdanningsdirektoratet tilbyr.

  Les mer om rektorutdanningen og de modulbaserte videreutdanningene på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...