Trafikkpedagogisk veiledning

Videreutdanning

Det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder, og du vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metoder for veiledning og kunne vurdere eget veiledningsarbeid. Tilbudet er tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Kurset er fulltegnet. Det legges ut melding dersom det åpnes for nye søknader.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. 

  Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:
  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
  •    fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis; 
  •    minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

  2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

 • Slik søker du

  Åpne lenken til Søknadsweb
  1. Logg på via ID-porten
  2. Velg "Ny søknad"
  3. Velg "Pedagogiske og internasjonale fag"
  4. Velg "Kortere nettbaserte emner høst 2020"
  5. Velg ditt kurs i rullegardinlisten
  6. Lagre søknaden din
  Om du trenger å laste opp dokumentasjon, kan du gjøre dette under "Mine dokumenter".

 • Målgruppe

  Målgruppen for emnet er yrkessjåfører, instruktører i yrkessjåførutdanningen og trafikklærere som arbeider med eller skal/ kan tenke seg å arbeide med veiledning av trafikklærerstudenter og etterutdanning av yrkessjåfører i henhold til Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften). Studiet er særlig aktuelt for arbeidstakere som er i omstilling i arbeidsliv og/eller studier i forbindelse med koronapandemien.

 • Hva lærer du?

  Trafikkpedagogisk veiledning er et praksisnært og forskningsbasert kurs, og gjennom studiet vil du få grunnleggende kompetanse i veiledning og i veilederrollen. Det er fokus på individuell veiledning av lærere med sikte på å gi innsikt i egen profesjonsutvikling og profesjonsutvikling generelt.
  Studiet har til hensikt å rekruttere yrkesutøvere som ønsker å bidra i utdanningen av yrkessjåfører og trafikklærere. Studiet kan inngå som del av en fri bachelor. Studiet skal styrke veiledningskompetansen blant personer som jobber med veiledning av (praksis)studenter og nyutdannede i profesjons- og yrkesutdanninger. Veilederen skal bidra til at (praksis)studenten og den nyutdannede utvikler sin egen praksisteori og profesjonsforståelse. 
  Som veileder er det viktig å ha kunnskap om (praksis)studenten og den nyutdannedes situasjon og hvilke utfordringer som møter dem, både som enkeltindivid og som en del av en organisasjon og et kollegium. Kunnskap om ulike teknikker og verktøy innen veiledning står sentralt i studiet. Studiet skal bidra til å utvikle handlingskompetansen som veileder. Handlingskompetanse handler om å kunne planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og kritisk reflektere over en-til-en- og gruppeveiledning knyttet til profesjonsutviklingen hos den enkelte.

  Innhold

  •    det filosofiske, psykologiske og pedagogiske grunnlaget for veiledning
  •    grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i veiledning
  •    faser i og organisering av veiledningsprosesser, med blant annet systematikk og struktur i prosessene
  •    veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning
  •    rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
  •    etikk i veiledning og veilederrollen 

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Samlinger og undervisning

  Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger à 3 timer i Zoom. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg benyttes Canvas som læringsplattform hvor det vil ligge læringsressurser og rom for dialog mellom studenter og lærere. 

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • innføring i relevant teori gjennom forelesning, dialog og individuelle studier
  • arbeid i grupper
  • bruk av muntlig og skriftlig refleksjon
  • praktiske veiledningsøvelser i studentgrupper og på egen arbeidsplass

  Studiet vil i sin helhet bli gjennomført digitalt.

  Det skal gjennomføres to arbeidskrav mellom samlingene.

  Samlingsdager
  • 10.08.20 kl. 18:00-21:00
  • 17.08.20 kl. 18:00-21:00
  • 24.08.20 kl. 18:00-21:00
  • 31.08.20 kl. 18:00-21:00
  Pensum

  Hartviksen, M. & Kversøy, K. S. (2018). Samarbeid og konflikt: To sider av samme sak (2. utg.).Bergen: Fagbokforl.[Del II og III (162 sider)]
  Mathisen, P. & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.172 sider.
  Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget (2.utg.) 295 sider
   

 • Om nettbaserte utdanningstilbud til arbeidsledige og permitterte

  Regjeringen har lansert en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Av disse har Regjeringen satt av 50 millioner kroner til økt nettbasert opplæring. Krisetiltakene er en del av regjeringens kompetansereform.
  Regjeringen har gjennom en midlertidig forskrift gitt adgang til at ledige og permitterte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.
  Utlysningen er et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku og OsloMet har fått midler fire yrkesfaglige tilbud; karrierekompetanse, lærlinger som ressurs, trafikkpedagogisk veiledning og Veiledning og coaching for læring på arbeidsplassen.

 • Kostnader

  Pensumlitteratur
  Semesteravgiften er inkludert i studiet

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...