Yrkesrelevant og yrkesdifferensiert opplæring i tråd med fagfornyelsen (Yrkesfaglærerløftet)

Videreutdanning

Studiet handler om hvordan lærere, gjennom systematisk yrkesretting av programfagene, kan gi elever, lærlinger og lærekandidater støtte og inspirasjon til lærings- og utviklingsprosesser slik at alle elever i Vg1 og brede Vg2 sikres en yrkesrelevant og meningsfull opplæring. Studiet het tidligere Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning. Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud innen Yrkesfaglærerløftet

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Søk via Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

  Etter søknadsbehandling hos direktoratet må deltakerne søke opptak ved OsloMet. Denne søknadsfristen oppgis senere.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer i videregående opplæring.

  Studiet er en del av yrkesfaglærerløftet og hovedmålgruppen er yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dersom det er ledige studieplasser, vil OsloMet ha mulighet for å ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere på yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på disse utdanningsprogrammene. Informasjon om dette gis i mai/juni. Disse deltakerne er imidlertid utenfor den statlige vikar- og stipendordningen og skal søke opptak direkte til OsloMet.

  Ofte stilte spørsmål om Yrkesfaglærerløftet

 • Hva lærer du?

  Studiet het tidligere Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning.

  Studiet består av to emner, hver på 15 studiepoeng:

  • Det første emnet (emne YPDFO6100) omhandler prinsipper og metoder for yrkesrelevant og yrkesdifferensiert opplæring, basert på nytt kompetansebegrep og andre føringer i fagfornyelsen. Videreutvikling av egen undervisningspraksis og å utvikle yrkesrelevante læringsoppgaver med vurderingskriterier er sentralt i studiet.
  • Det andre emnet (emne YPDFO6200) legger vekt på å utvikle kvaliteten av undervisnings-, vurderings- og dokumentasjonsarbeidet. Nettverksbygging, ny teknologi, bærekraft, teamarbeid og elevens medvirkning i læringsarbeidet vektlegges.

  Emnene bygger på hverandre, og gjennomført og bestått emne YPDFO6100 eller tilsvarende er en forutsetning for å starte på emne YPDFO6200.

  Studieside for Yrkesrelevant og yrkesdifferensiert opplæring i tråd med fagfornyelsen (Yrkesfaglærerløftet)

  Besøk studentportalen for mer informasjon om å studere ved OsloMet (student.oslomet.no).
  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Samlinger og undervisning

  Studiet er organisert som deltidsstudium med tre samlinger pr semester og nettbasert veiledning, hospitering/praksis i ulike yrker og studieoppgaver mellom samlingene. Samlingsdager og timeplan publiseres på student.oslomet.no.

  8-10 dager hospitering (yrkesfaglig praksis) pr emne legges til periodene mellom samlingene. Hospitering skal foregå i bedrifter/virksomheter innenfor noen av yrker som inngår i utdanningsprogrammet deltakerne underviser i. Dette skal danne grunnlag for å analysere fellestrekk og særtrekk yrkene i mellom og deltakerne skal få innsikt i de ulike yrkene, slik at de blir bedre i stand til å veilede elevene og til å lage gode undervisningsopplegg. Hospitering vil også bidra til å etablere nettverk av yrkesutøvere som kan brukes i samarbeidet mellom skole og bedrift.  

 • Om Yrkesfaglærerløftet

  Norge har en lang og stolt fagarbeidertradisjon som vi skal ta vare på. Gode fagarbeidere forutsetter en god utdanning og mange nok dyktige yrkesfaglærere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell. De bidrar til en fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet som er tilpasset arbeidslivets behov. Strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere» skal blant annet bidra til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere 
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærerutdanningene
  • gode muligheter for kompetanseutvikling

  "Yrkesfaglærerne har en sentral rolle i regjeringens yrkesfagløft. Faglig sterke, engasjerte og dedikerte yrkesfaglærere er et viktig bidrag for å sikre at vi har de  fagarbeiderne vi trenger for å bygge fremtidens Norge" Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere (regjeringen.no).

  Du finner informasjon om søknadsprosesser og frister på Utdanningsdirektoratets nettsider.

  Finansiering av studiene

  Skoleeier kan motta midler til stipend- eller vikarordning for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om finansiering og hvordan midlene kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlige

Laster inn ...