!
Viktig angående opptak

Fra og med høsten 2020 blir dette masterprogrammet erstattet med master i medieutvikling med tre ulike retninger: Journalistikk, medier og kommunikasjon og sakprosa. Se detaljer under punktet "viktig om opptak" lengre ned på siden.

Student intervjuer

Journalistikk

Masterprogram

Ønsker du å videreutvikle deg som journalist eller fagforfatter? Masterstudiet i journalistikk legger vekt på nytenkning og gir deg den praktiske og teoretiske tyngden du trenger i møte med en mediebransje i endring.

 • Viktig om opptak

  OsloMet tilbyr master i medieutvikling med tre ulike retninger fra og med høsten 2020: 

  Journalistikk (master i medieutvikling)

  Medier og kommunikasjon (master i medieutvikling)

  Sakprosa (master i medieutvikling)

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her.

  Studieretning fagforfatter

  Søkere til studieretning fagforfatter søker opptak til studiet på deltid. Det er allikevel mulig å gjennomføre studiet med fulltids progresjon hvis ønskelig. Dette avklares etter at søkeren har fått opptak til studiet og takket ja til plassen.

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå.

   

 • Hva lærer du?

  Masterstudiet i journalistikk bygger på bachelorstudiet i journalistikk og gir deg spesialisert innsikt i vitenskapelige metoder, samt avansert kunnskap om vitenskapsfilosofi og forskningsetikk.

  Gjennom studiet opparbeider du deg praktisk og teoretisk kunnskap om journalistiske arbeidsmåter, og lærer mer om forholdet mellom kilder, journalister og publikum. Globalisering, etikk og journalistikkens betydning i samfunnet står sentralt. Studiet legger vekt på evnen til nytenkning, og du lærer deg å bruke kunnskapene og ferdighetene dine på nye områder. Du kan spesialisere deg innen områder som humaniora, samfunnsvitenskapelige emner, og naturvitenskap.

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om
  • Ulike teorier knyttet til utvikling av journalistikken
  • Hvordan journalistikken påvirker samfunnet
  • Forholdet mellom kjønn og journalistikk med spesielt vekt på redaksjonelle forhold, profesjonsrolle og journalistisk representasjon
  •  Ulike journalistiske metoder, sjangrer og fagfelt
  • Kvantitative og kvalitative metoder innen journalistikkforskningen
  • Faglige problemstillinger og journalistiske tekster med utgangspunkt i journalistikkens historie og plass i samfunnet
  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan
  • Orientere deg selvstendig og kritisk innenfor journalistisk og mediefaglig faglitteratur
  • Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt
  • Utøve journalistikk både på praktisk og akademisk avansert nivå
  • Gjennomføre komparative studier av journalistikk i ulike medier

  Studieretning Fagforfatter 

  Dette er en ny studieretning i masterstudiet og er for deg som har bachelorgrad og to års relevant yrkespraksis, og som ønsker å oppnå spesialisert teoretisk og metodisk kunnskap om sakprosafeltet, samt å utvikle emne til refleksjon og kommunikasjon rundt historiske, etiske og metodiske sider ved sakprosafeltet. 

  Studieretningen har noen emner felles med den generelle masterutdanningen, men også spesialiserte emner spesifikt for denne retningen. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, men kan også tas som deltidsstudium over fire år.

  • Både hel- og deltidsstudiet starter med to obligatoriske innføringsemnene: Innføring i forskningsmetode (10 studiepoeng) og Innføring i journalistikk- og medieforskning (10 studiepoeng)
  • Resten av emnene er valgfrie og skal utgjøre totalt 40 studiepoeng
  • Studiet avsluttes med masteroppgaven. Den kan skrives som et forskningsprosjekt eller som et praktisk journalistisk arbeid med en teoretisk del
  På masterstudiet i journalistikk legges det vekt på variasjon i arbeids- og undervisningsformer
  • Forelesninger
  • Seminarer
  • Gruppearbeid med veiledning
  • Oppgaveløsning
  • Individuell veiledning

  Det lønner seg å supplere de tradisjonelle forelesningene med studentaktive læringsformer med vekt på drøfting og samarbeid, og som studenter oppfordres dere til å danne kollokviegrupper.

  Studieretning fagforfatter

   

  Studieretning fagforfatter søker seg til studiet på deltid (men kan ta det på fulltid om ønskelig)

  Studieløpet på deltid starter med de obligatoriske emnene sakprosa innføring (10 studiepoeng) og innføring i forskningsmetode

  (10 studiepoeng). I 2.-4. semester tar man de obligatoriske emnene innføring i journalistikk- og medieforskning (10 studiepoeng) og språk og diskurs i journalistikken (10 studiepoeng). Resten av emnene er valgfrie og skal utgjøre totalt 20 studiepoeng.

  Studiet avsluttes med masteroppgaven (60 studiepoeng). Masteroppgaven kan skrives som en forskningsoppgave om sakprosa eller å lage en produksjonsoppgave i sakprosa med tilhørende teoretisk og metodisk analyse.

  Velger man et fulltidsløp vil studiet starte med innføringsemnene i teori og metode (til sammen 20 studiepoeng), og i tillegg emnet sakprosa innføring på 10 studiepoeng. 

  I 2. semester tar man det obligatoriske emnet språk og diskurs i journalistikken (10 studiepoeng) og valgfrie emner på til sammen 20 studiepoeng. 

  Studiet avsluttes med masteroppgaven (60 studiepoeng).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygning, heltid

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  Obligatoriske emner
  1. semester
  2. semester
  Studieretning fagforfatter, obligatoriske emner
  1. semester
  2. semester
 • Studiets oppbygning, deltid

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Obligatoriske emner
  Studieretning fagforfatter, obligatoriske emner
  2. semester

  2. studieår

  Studieretning fagforfatter, obligatoriske emner
  1. semester

  3. studieår

  Obligatoriske emner
  1. semester
  2. semester
  Studieretning fagforfatter, obligatoriske emner
  1. semester
  2. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Med mastergrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Journalistutdannelse er også meget etterspurt innen PR- og informasjonsbransjen og du vil kunne få jobb i alle typer bedrifter og organisasjoner som driver med kommunikasjon, informasjon, reklame og formidling.

  Du kan også jobben innen undervisning, administrasjon og kommunikasjon. En mastergrad i journalistikk gir også grunnlag for forskning og videre studier på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Studentene kan søke om utveksling ett semester. Institutt for journalistikk og mediefag har avtaler innenfor Erasmus-programmet (siu.no) og Nordplusprogrammet (nordplusonline.org), og studentene kan også søke via OsloMet - storbyuniversitetets avtaler utenfor Europa.

  Når det gjelder studenter fra andre utdanningsinstitusjoner, inneholder emneporteføljen tilbud om fordypning i journalistikk og transnasjonale perspektiver, det vil si ulike innfallsvinkler til transnasjonale mediebegivenheter (for eksempel krig og konflikt) og til utfordringer og endringer i journalistenes rolle ved økt globalisering i et samfunn som blir stadig mer kulturelt komplekst.

Studenthistorier

Lars Sandved Dalen

Nå kan du bli fagforfatter på masternivå ved OsloMet

Jobber du med å skrive? Da bør du vurderer fagforfatterstudiet ved OsloMet.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema