Kvalifikasjonskrav ABIOK

Tilleggspoeng for opptak til anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK.

Tilleggspoeng for utdanning

Det gis tilleggspoeng (maksimalt 2,5 poeng) for all høyere utdanning utover minstekravet.

Tilleggspoeng for relevant praksis

Bonuspoeng kreftsykepleie

Det gis ytterligere tilleggspoeng hvis det foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes blant annet yrkespraksis som sykepleier ved avdelinger med pasienter med kreft, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Deltidspraksis

Deltidspraksis beregnes etter omregning til heltidspraksis. 

Eksempel: 50 prosent stilling i ett år utgjør seks måneder heltidspraksis, 30 prosent stilling i tre år utgjør elleve måneder.

Ekstravakter i form av timer kan legges til (150 timer er én måned), men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august,  alternativt fram til 1. januar for studier med oppstart i januar.

Praksis må være opparbeidet etter endt bachelorstudium/grunnutdanning og utstedt autorisasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i henhold til krav fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Rangering av søkere

Søkere rangeres på grunnlag av regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Se opptaksforskriften på lovdata.no.