Kvalifikasjonskrav master i anestesi-, barne- og intensivsykepleie

Kvalifikasjonskrav for opptak til master i anestesisykepleie, master i barnesykepleie og master i intensivsykepleie.

Tilleggspoeng for relevant praksis

Det gis tilleggspoeng (maksimalt 1 poeng) for relevant yrkespraksis utover minstekravet:

Deltidspraksis

Deltidspraksis beregnes etter omregning til heltidspraksis. 

Eksempel: 50 prosent stilling i ett år utgjør seks måneder heltidspraksis, 30 prosent stilling i tre år utgjør elleve måneder.

Ekstravakter i form av timer kan legges til (150 timer er én måned), men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn tolv måneder heltids yrkespraksis på ett år.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august,  alternativt fram til 1. januar for studier med oppstart i januar.

Praksis må være opparbeidet etter endt bachelorstudium/grunnutdanning og utstedt autorisasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i henhold til krav fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Rangering av søkere

Søkere rangeres på grunnlag av regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Se opptaksforskriften på lovdata.no.