Masteremner våren 2024 for barnehagelærere som ønsker faglig utvikling

Mannlig ansatt i barnehage bærer et lite barn på armen utendørs i barnehagen

Vil du få oppdatert kunnskap basert på nyere barnehageforskning?  

Disse emnene passer for deg som er barnehagelærer og vil styrke din faglige kompetanse, og deg som på sikt vurderer å ta en masterutdanning i barnehagekunnskap. 

Emnene har et omfang på 15 studiepoeng per emne, og tas over vårsemesteret 2024. Hvert emne har mellom fire og seks samlinger på campus Pilestredet. 

Søknadsfristen er 15. desember 2023. 

Våren 2024 tilbys disse emnene: 

Under kan du lese litt mer om de ulike emnene, og hvordan de er relevante for deg som barnehagelærer.  

Gruppebilde av undervisere på masterutdanningen i barnehagekunnskap.

Her er noen av de som underviser på masterutdanningen i barnehagekunnskap. Øverst fra venstre: førsteamanuensis Johanne Ilje-Lien, professor Anne Greve og studieleder Geir Aaserud. Nederst fra venstre: førsteamanuensis Cecilie Thun, førsteamanuensis Konstantinos Amoiropoulos og universitetslektor Marte Eriksen. Foto: Siv Tonje Sperati Håkensen

Kulturelt og religiøst mangfold i barnehagen (MBH4250) 

Hvordan skape et inkluderende og mangfoldig fellesskap i barnehagen? Hvordan jobbe forbyggende for å forhindre ekskludering og utenforskap? Og hvordan kan barnehagen bli «god på mangfold»?  Dersom du er interessert i kultur, religion og mangfold, får du her kunnskap om hvordan disse temaene forstås og anvendes i forsknings- og barnehagefeltet.  

Flerspråklighet og fortellingsmangfold (MBH4260) 

Her får du kunnskap om flerspråklighet og vi jobber med et mangfold av fortellinger. Du får reflektere over hvordan du selv bruker språk, og over hvilke forståelser av språk, språkutvikling og språkmangfold som ligger til grunn for barnehagens flerspråklige praksis. Fortellinger by på varierte kulturelle erfaring. De kommer i mange former, og er viktig for barns identitetsutvikling. Gjennom emnet får du bredere kunnskap om ulike fortellinger og om å formidle dem i barnehagen. 

Barn, kunst og kultur (MBH4270) 

Hva er sammenhengen mellom hvordan barn uttrykker seg gjennom lek hvordan de uttrykker seg gjennom forskjellige former for kunst og kultur? 

Barn er del alltid del av en mangfoldig verden. Her får du lære om ulike forståelser av barndom og syn på barn. Du får kunnskap om hvordan barn utvikler sin egen kultur gjennom møter med verden.  

Kultur, lek og læring (MBH4280) 

I dette emnet får du styrket din teoretiske kunnskap og praktiske kompetanse innen barnehagens kjerneområder – kultur, lek og læring. Vi jobber for at du skal kunne utvikle, stimulere og lede – og eventuelt senere forske på – gode pedagogiske miljøer som ivaretar barnehagens forpliktelser knyttet til kultur- og naturemner generelt og kunstfagene spesielt.  

Du får innblikk i relevant litteratur og vil delta i gode diskusjoner som binder din nye teoretisk kunnskap til den verdifulle erfaringen du allerede har. Kurset tar også opp metodologiske tematikker som styrker din mulighet for å bruke kunstfagene, naturen, og andre ikke-verbale områder i barnehagens utviklingsarbeid og i eventuelle senere masteroppgaver. Det handler om hvordan både kulturen og naturen er arenaer for allsidige kroppslige, sosiale, emosjonelle, estetiske og kognitive erfaringer og bærekraftige praksiser.   

Politikk, profesjon og barnehagepedagogikk (MBH4210)  

Barnehagen som pedagogisk institusjon har alltid vært gjenstand for debatt og forhandlinger, og barnehagelærere må forholde seg til forventninger fra ulike premissleverandører. Å finne sin rolle som profesjonsutøver i møte med barna og i en større samfunnsmessig kontekst, krever både kunnskap og etisk refleksjon.  

Dette emnet gir perspektiver og begreper som gjør det mulig å forstå mer av det komplekse samspillet mellom politikk, pedagogisk kunnskap og profesjonsutøvelse i barnehagen. Pedagogisk filosofi, profesjonskunnskap og forståelse av pedagogiske kjernebegreper – som lek, danning, læring og omsorg – danner grunnlag for diskusjonene du inviteres til å ta del i, gjennom undervisning og egne skriveprosesser. 

Kvalitet og kompleksitet i hverdagsliv i barnehager (MBH4220) 

Dette emnet tar for seg det som foregår inne i barnehagen: Kvalitet og kompleksitet i barnehagens hverdagsliv. Her går vi inn i diskusjonen om pedagogikkens kompleksitet og hva kvalitet i barnehagetilbudet kan bety.  

Hvordan vi møter både små og litt større barn på en anerkjennende og respektfull måte, hvordan vi kan delta i lek på måter som inspirerer til mer lek og hva det vil si at barn har rett til medvirkning, er sentrale temaer. Det legges opp til dialog og diskusjoner med utgangspunkt i pensumlitteratur og aktuelle tema fra barnehagens hverdag. 

Usma Ahmed ser i kameraet og smiler
En brobygger i barnehagen

Barnehagelærer Usma Ahmed (27) brenner for å hjelpe barn med særlige behov. Hun gikk derfor rett fra bachelor til master i barnehagekunnskap.

Elin Synnøve står ute og smiler lett mot kameraet
Master knytter teori og praksis sammen

Med en master i barnehagekunnskap ønsker Elin Synnøve Nordberg først å bruke kunnskapen som pedagogisk leder i en barnehage, og senere som foreleser og veileder.

Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.
– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.