Kunst og håndverk 1 (deltid)

Videreutdanning

Kunst og håndverk 1 tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet 2020 og består av to emner. Det ene emnet omhandler todimensjonale og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen, og det andre emnet omhandler skapende arbeid i tredimensjonal form.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bestått lærerutdanning eller bachelorgrad i visuelle kunstfag, design, arkitektur eller tilsvarende. Annen relevant bachelorgrad med til sammen 60 studiepoeng innen kunstfaglige emner, kan gi grunnlag for opptak etter nærmere vurdering.

  Poengberegning og rangering

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Merk: Dette emnet inngår i studieprogrammet Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH).

  Når du søker om opptak i Søknadsweb må du derfor velge Videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk i oversikten.

  Hvis du får opptak på studieprogrammet og bekrefter plassen kan du melde deg opp til ønsket emne i Studentweb. Emne 1: "DKHO6100 Todimensjonale og digitale uttrykk" går i høstsemesteret og emne 2: "DKHO6200 Skapende arbeid i tredimensjonal form" går i vårsemesteret. 

  Mer informasjon om hvordan du melder deg opp i Studentweb vil bli gitt på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no).

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  • 1. mars: Tidlig opptak. Oppstart i høstsemesteret. 
  • 15. april: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i høstsemesteret. 
  • 15. oktober: Ordinær søknadsfrist. Oppstart i vårsemesteret.

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak (oppstart høst) 
  • 10. juli: Hovedopptak (oppstart høst)
  • 1. november: Hovedopptak (oppstart vår)

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Målgruppe

  Lærere som ønsker innføring i de ferdigheter og kunnskaper som trengs for å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen, eller lærere som ønsker videreutdanning eller oppfrisking innen faget i henhold til LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020).

 • Hva lærer du?

  Studiet består av to emner:    

  • Emne 1 – DKHO6100 Todimensjonale og digitale uttrykk
  • Emne 2 - DKHO6200 Skapende arbeid i tredimensjonal form

  Studiet har et omfang på 15 + 15 studiepoeng, hvor hvert emne kan tas frittstående. Emne 1 tilbys i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret.

  Emne 1 - DKHO6100 Todimensjonale og digitale uttrykk

  Emnet omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, bilde, kunst og digitale uttrykk som undervisningsområde i skolen.

  Emnet vektlegger skapende arbeid gjennom aktuelle digitale uttrykk. Dette omfatter ulike uttrykk og verktøy som programmering, animasjon, video, tegning og foto m.m.

  I emnet legges det vekt på utvikling av nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer gjennom skapende prosesser. Arbeid med kjerneelementer, vurdering, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer står sentralt.

  Emne 2 - DKHO6200 Skapende arbeid i tredimensjonal form

  Emnet omhandler ulike problemstillinger knyttet til tredimensjonal form, der romforståelse, håndverksferdigher og designprosesser inngår.

  Gjennom arbeid i emnet erfarer studenten hvordan man kan jobbe med innovasjon i kunst- og designprosesser. Praktisk skapende arbeid med form, teknologi og håndverkstradisjoner vektlegges.

  I emnet legges det vekt på utvikling av nysgjerrighet, kreativitet, mot, skaperglede, utholdenhet og evne til å løse problemer gjennom skapende prosesser. Arbeid med kjerneelementer, vurdering, grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer står sentralt.                       

 • Undervisning

  Studiet gjennomføres på deltid, og hvert emne går over ett semester. Undervisningen er lagt opp med 2-3 samlinger i semesteret.

  Læringsutbytte oppnås gjennom forelesninger av eksterne og interne faglærere, samt gjennom egne presentasjoner av erfaringsinnhenting ved egen skole/arbeidsplass. Dette i form av formidling av og praktisk arbeid med digitale medier og verktøy.

  Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale verktøy under veiledning vil også danne grunnlag for egen læring. I tillegg vil arbeid med kunst- og designprosesser og praktisk skapende arbeid bidra til studentenes læringsutbytte.

  Studiet bruker Canvas som læringsplattform.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Videre studiemuligheter

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  For å delta på studiet må du ha tilgang til egen bærbar datamaskin.

  Enkelte materialkostnader kan komme i tillegg. 

  Kompetanse for kvalitet:

  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema