!
Ta kontakt!

Det er ikke avklart når dette studiet settes opp neste gang. Ta kontakt med eik-tkd@oslomet for mer informasjon.

Kunst og håndverk 1 (digital kunst og håndverk) – oppdrag

Videreutdanning

Dette er en videreutdanning for lærere i kunst og håndverk innenfor strategien Kompetanse for kvalitet.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

 • Målgruppe

  Lærere i grunnskolen som ønsker grunnleggende opplæring i kunst, arkitektur, visuell kommunikasjon og design samt arbeid med faget kunst og håndverk, eller lærere som ønsker videreutdanning eller oppfrisking innen faget.

 • Hva lærer du?

  Digital kunst og håndverk omhandler allsidig praktisk, skapende arbeid innenfor bilde, arkitektur, skulptur og design samt opplevelse og refleksjoner over kunst og håndverk gjennom ulike materialer, uttrykksformer og medier. Arbeid med digitale medier vektlegges som uttrykksform, redskap for kommunikasjon, formidling av kunnskap og læring i undervisningen.  

  Studiet består av to emner à 15 studiepoeng per semester:

  • Emne 1 – Formidling gjennom digitale medier, bilde og kunst.
  • Emne 2 – Skapende arbeid i arkitektur, skulptur og design.

  Emne 1

  Emne 1 omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, bilde, kunst og digitale medier som undervisningsområde i skolen. Det blir lagt vekt på skapende arbeid innenfor bilde og ulike kunstuttrykk i aktuelle materialer og medier. Dette omfatter formidling av ulike uttrykk fra animasjon, film og foto til kunsthåndverk.  

  Emne 2

  Emne 2 omhandler hvordan man kan bruke sine omgivelser for å utvikle en tredimensjonal forståelse og styrke bevissthet om det fysiske nærmiljøet, bygningskulturens inne- og uterom, materialer og konstruksjoner. Praktisk skapende arbeid med gjenstander, teknologi og håndverkstradisjoner vektlegges. 

 • Undervisning

  Sentralt i studiet står arbeid med digitale medier. Arbeidet vil være en kombinasjon av teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger ved egen skole. Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet. Praktisk arbeid og problemløsning i arbeid med digitale medier, samt prosess rundt idéutvikling og praktisk skapende arbeid i ulike materialer ligger til grunn for studentenes læringsutbytte. 

  Eksamen avlegges etter emne 1 og emne 2. Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav innlevert innen fastsatte frister. Det vil bli gitt arbeidskrav i hver mellomperiode.

  Organisering

  Studiet er delvis nettbasert med samlinger og mellomperioder over ett år. Det er lagt opp til 3 samlinger i semesteret, og hver samling går over tre dager. Samlingene holdes ved OsloMet. Dialogen mellom student og lærer, oppgaveinnleveringer, deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum, samt gjennom ulike digitale og sosiale medier. Læringsplattformen er Canvas.  

  Informasjon om semesterregistrering, betaling av semesteravgift, oppretting av IT-konto og produksjon av adgangskort vil bli gitt ved studiestart.  

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kompetanse for kvalitet

  Kunst og håndverk 1 (Digital kunst og håndverk) er et videreutdanningstilbud for lærere, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Studiet er utviklet med bakgrunn i Kunnskapsdepartementets satsing "Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025". 

  Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

  Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell for deg som er ansatt som lærer, som gir deg mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Du kan lese mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no).

  Studiet baserer seg på Kunnskapsløftet og dekker hovedområdene kunst, arkitektur, visuell kommunikasjon og design i grunnskolen. 

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema