!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Trafikkteknikk

Videreutdanning

Kravene til effektiv og trafikksikker framkommelighet øker. Dette emnet gir deg innsikt i hva som kan gi trafikale problemer og hvordan de kan håndteres.

Transportbildet i Norge er i utvikling, og behovet for nye transportmåter og løsninger øker med befolkningsveksten og sentralisering til storbyene.

Det er stort behov for kompetanse i hvordan trafikk avvikles og hva som gir premisser for måten vi reiser på. 

For å møte dagens og framtidens utfordringer, gir emnet Trafikkteknikk utdypende kunnskap i problemstillinger og muligheter knyttet til trafikkavvikling på veistrekninger og i kryss, og omkringliggende temaer.

Videreutdanning i trafikkteknikk er svært relevant i transportsektoren.

 • Tidspunkt og varighet

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

  Du finner datoer og tidspunkt for undervisning i Trafikkteknikk på student.oslomet.no.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Det kreves 180 studiepoeng og minst 25 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk.

  Du må ha norskferdigheter tilsvarende B2-nivå, da undervisningen foregår på norsk.

  Mer om krav til norskkunnskaper (samordnaopptak.no).

  Søknadsfristen er 1. september 2022.

 • Målgruppe

  Videreutdanningen i trafikkteknikk egner seg spesielt for deg som er vegplanlegger, trafikkingeniør, arealplanlegger, forvalter av infrastruktur, eller planlegger og forvalter av kollektivtransport.

  Emnet retter seg mot deg som allerede har høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng eller mer, og jobber innen transportsektoren.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking.

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

  Når emnet er åpent for søking, søker du om opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Da velger du "Teknologiske fag", og deretter "Kortere emner ved Fakultet for teknologi, kunst og design (og semesteret det gjelder)", og "VU Trafikkteknikk".

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kunnskap om relevante lover, forskrifter og normaler, og om sentrale teorier og analysemetoder innen trafikkteknikk.

  Du skal også kjenne til hva som gir premisser for trafikkavvikling, og du skal være i stand til å kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

  Du skal kunne 

  • vurdere trafikkavvikling på veistrekninger og i kryss
  • vurdere behov for tiltak 
  • komme fram til riktig tiltak i aktuelle situasjoner
  • gjennomføre trafikktellinger
  • anvende aktuell trafikkteknisk programvare for å vurdere trafikkavvikling
  • utarbeide trafikkanalyser med beregning av generert trafikk for aktuelle arealtyper og vurdering av endringenes konsekvenser for transportbildet
  • vurdere ulike tiltak for bedret trafikkavvikling opp mot hverandre
 • Semesteroversikt og emneplan

  Trafikkteknikk


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Emnet trafikkteknikk passer for deg som er ansatt hos en arbeidsgiver innen transportsektoren.

  Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, dataøvinger, regneøvinger og prosjektoppgave, og suppleres med gjesteforelesere fra faglig relevante industribedrifter og næringsliv. 

  Studiet legger vekt både på forskningsbasert undervisning og praktisk tilnærming, hvor forskningsartikler er en naturlig del av pensum, samtidig som  emnet tar opp reelle problemstillinger fra dagens transportbilde ved eksempler og oppgaver.

 • Kostnader

  Studieavgift: 24 220 kroner med innbetalingsfrist 20. september 2022.

  Studieavgiften kan også betales direkte av arbeidsgiver. 

  Dersom arbeidsgiveren din skal betale fakturaen din kan vi legge inn arbeidsgiverens navn på fakturaen.

  Du må da sende en e-post til fs-tkd@oslomet.no hvor du oppgir ditt studentnummer, studieprogrammets navn, navn og postadresse på arbeidsgiver og eventuelt arbeidsgivers referanseperson eller enhet.

  Hvis du ønsker at vi skal sende fakturaen direkte til din arbeidsgiver trenger vi også e-postadresse til arbeidsgivers fakturamottak, eller e-postadresse til en kontaktperson hos arbeidsgiver. Hvis ikke må du selv sende fakturaen til din arbeidsgiver.

  Du må dessuten betale semesteravgift til OsloMet innen 20. september (student.oslomet.no).

 • Spesielle hensyn

  Systemkrav til studentenes egne PC-er: 

  • Utdanningen benytter programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.
  • Det er viktig å ha adminrettigheter til PC-en, slik at ny programvare kan installeres.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om