!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Trafikkteknikk

Videreutdanning

Kravene til effektiv og trafikksikker framkommelighet øker. Videreutdanningen Trafikkteknikk gir deg innsikt og kunnskap i hva som kan gi trafikale problemer og hvordan de kan håndteres.

Transportbildet i Norge er i utvikling, og behovet for nye transportmåter og løsninger øker med befolkningsveksten og sentralisering til storbyene.

Det er et stort behov for kompetanse i hvordan trafikk avvikles og hvilke premisser som gjelder for måten vi reiser på. 

For å møte dagens og framtidens utfordringer gir emnet Trafikkteknikk utdypende kunnskap i problemstillinger og muligheter knyttet til trafikkavvikling på veistrekninger og i kryss, og omkringliggende temaer.

Trafikkteknikk er en videreutdanning som vil være svært relevant i transportsektoren.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet er avlyst høsten 2021. Studentinformasjon (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav

  Det kreves 180 studiepoeng i ingeniørfag som inkluderer

  • emner innen samferdsel, som for eksempel vegplanlegging, transport-, areal- eller byplanlegging
  • minst 25 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk
 • Målgruppe

  Emnet retter seg mot kandidater som allerede har høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng eller mer, og jobber innen transportsektoren.

  Det egner seg spesielt for vegplanleggere, trafikkingeniører, forvaltere av infrastruktur, arealplanleggere og planleggere og forvaltere av kollektivtransport.
   

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når det kan søkes på dette emnet neste gang. 

  Når emnet blir åpent for søking, søker du om lokalt opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no). Det er mulig å søke fra 1. august.

  Når det er åpnet for søking, kan du velge "Felles opptak til master, videreutdanning og enkeltstudier (og terminen det gjelder)", og velg deretter "VU Trafikkteknikk".

 • Hva lærer du?

  Når du har tatt dette emnet skal du ha inngående kunnskap om relevante lover, forskrifter og normaler, og om sentrale teorier og analysemetoder innen trafikkteknikk.

  Du skal også kjenne til hva som gir premisser for trafikkavvikling, og du vil være i stand til å kommunisere med spesialister og allmennheten om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

  Du skal kunne 

  • vurdere trafikkavvikling på veistrekninger og i kryss
  • vurdere behov for tiltak 
  • komme fram til riktig tiltak i aktuelle situasjoner
  • gjennomføre trafikktellinger
  • anvende aktuell trafikkteknisk programvare for å vurdere trafikkavvikling
  • utarbeide trafikkanalyser med beregning av generert trafikk for aktuelle arealtyper og vurdering av endringenes konsekvenser for transportbildet
  • vurdere ulike tiltak for bedret trafikkavvikling opp mot hverandre
 • Semesteroversikt og emneplan

  Trafikkteknikk


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Undervisning

  Emnet trafikkteknikk passer for deg som er fulltidsansatt hos en arbeidsgiver innen transportsektoren.

  Undervisningen veksler mellom forelesninger, diskusjoner, dataøvinger, regneøvinger og prosjektoppgave, og suppleres med gjesteforelesere fra faglig relevante industribedrifter og næringsliv. 

  Studiet legger vekt både på forskningsbasert undervisning og praktisk tilnærming, hvor forskningsartikler er en naturlig del av pensum, samtidig som  emnet tar opp reelle problemstillinger fra dagens transportbilde ved eksempler og oppgaver.

 • Kostnader

  Studieavgift: 23.500 kroner med innbetalingsfrist 1. september 2021.

  Studieavgiften kan også betales direkte av arbeidsgiver. 

  Dersom arbeidsgiveren din skal betale fakturaen din kan vi legge inn arbeidsgiverens navn på fakturaen. Du må da sende en e-post til fs-tkd@oslomet.no hvor du oppgir ditt studentnummer, studieprogrammets navn, navn og postadresse på arbeidsgiver og eventuelt arbeidsgivers referanseperson eller -enhet.

  Du må også betale semesteravgift til OsloMet innen 1. september (student.oslomet.no).

 • Spesielle hensyn

  Systemkrav til studentenes egne PC-er: 

  Utdanningen benytter programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  Det er viktig å ha admin-rettigheter til PC-en, slik at ny programvare kan installeres.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om