English version

Barneliv og profesjonsutøvelse

Vår forskning handler om sammenhenger i hverdagslivet til barn og unge inntil 18 år og om hvordan de samarbeider med ulike profesjonsutøvere som barnehage- og grunnskolelærere, barnevernspedagoger og sosionomer, fysio- og ergoterapeuter og helsesøstre. Gruppa prioriterer utvikling av prosjekter på tvers av OsloMet, samarbeid med andre universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner i inn- og utland.

Vi er opptatt av hvordan samfunnsendringer som migrasjon, urbanisering, endrede familiemønstre, økte utdannings- og kvalifiseringskrav og rettsliggjøring på barnefeltet påvirker og påvirkes av barn og familiers hverdagsliv. Videre retter vi oppmerksomheten mot hvordan fysisk utforming har betydning for barns deltakelsesmuligheter i bydeler og boliger og på profesjonelle arenaer som barnehager, skoler, barnevernskontorer og helsestasjoner.

Gruppas prosjektportefølje omfatter studier med jenter og gutter som har variert funksjonsevne, alder, etnisitet, kulturell og sosial bakgrunn. Et interseksjonelt perspektiv kan anlegges i analysen av former for sosial ulikhet. Vi undersøker barndomserfaringer både i enkeltprosjekter og på tvers av prosjekter. Både allmennkulturelle og profesjonelle forståelser av hva som utgjør henholdsvis bekymringsfulle og antatt utviklende og helsebringende erfaringer blir utforsket.

I ulike konstellasjoner har vi samarbeidet om utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter, nettverksaktiviteter og annen forskningsrettet virksomhet gjennom flere år.

Vi fortsetter arbeidet med å bygge opp vår prosjektportefølje i nettverk med andre OsloMet-interne, nasjonale og internasjonale forskere, og arbeider fortløpende med flere søknader om eksterne forskningsmidler.

Les mer på forskningsgruppens blogg (uni.oslomet.no).

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsnettverk

   Egne nettverk:

   • Researching Children's Participation.
   • Barn og unge på tvers.
   • Children at risk.

   Deltakelse i andre nettverk:

   • European Participation Network.
   • Nordisk nettverk for barnelivsforskning.
   • ISCAR: International Society for Cultural and Activity Research.
   • East Asian and Scandinavian study of ECEC.
  • Fra lokal til global barneforskningskonferanse

   I juni 2019 ble konferansekonseptet utvidet til en internasjonal barneforskningskonferanse i samarbeid INTERACT – prosjektet. Interprofessional Interaction with Children and Youth (INTERACT) er et utdanningsprosjekt ved OsloMet der det legges til rette for studentenes utvikling av kunnskap om og ferdigheter i tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn og unge.